výhody registrácie

List Hebrejom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Heb 12, 1-29

1 Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi. 2 Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. 3 Uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste neochabli a neklesali na duchu. 4 Ještě jste se v souboji s hříchem nevzepřeli až do krve. 5 Copak jste zapomněli na povzbuzení, kterým vás oslovuje jako své syny? "Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě napravuje, nezoufej. 6 Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna." 7 Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? 8 Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. 9 Když jsme si vážili svých tělesných otců, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? 10 Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. 11 Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. 12 Proto "dodejte síly ochabujícím rukám i podlomeným kolenům" 13 a "zaveďte své kroky na přímé cesty," aby to, co kulhá, zcela neochrnulo, ale raději bylo uzdraveno. 14 Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána. 15 Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. 16 Ať se z nikoho nestane nevěrník nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. 17 Víte přece, že když potom chtěl zdědit požehnání, byl odmítnut (ačkoli se jej s pláčem dožadoval), neboť nenašel příležitost k pokání. 18 Nepřistoupili jste přece k hmatatelné hoře, k hořícímu ohni, k mračnu, temnotě a vichřici, 19 k troubení polnice a k hlasu znějícímu tak, že když jej slyšeli, prosili, aby k nim už nemluvil. 20 (Nemohli totiž snést to, co se jim přikazovalo: "Kdyby se i jen zvíře dotklo té hory, bude ukamenováno." 21 Byla to tak hrozná podívaná, že Mojžíš řekl: "Až se třesu hrůzou.") 22 Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha - nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů, 23 k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle; 24 k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova. 25 Hleďte, abyste neodmítli Toho, který k vám mluví. Jestliže neunikli ti, kteří odmítli toho, kdo na zemi vydával Boží pokyny, čím spíše neunikneme my, odvracíme-li se od Toho, který je z nebe. 26 Jeho hlas tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje: "Ještě jednou otřesu nejenom zemí, ale i nebem." 27 A to, že řekl "ještě jednou...," ukazuje na odstranění všeho, co je otřesitelné (to jest udělané), aby tak zůstalo to, co je neotřesitelné. 28 My však přijímáme království, jež je neotřesitelné, a proto buďme vděční a služme Bohu tak, jak se mu líbí, s úctou a posvátnou bázní. 29 Vždyť náš Bůh je stravující oheň.

Heb 12, 1-29

Verš 1
Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi.
Rim 6:4 - Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom - tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou - i my vkročili do nového života.
Ef 4:22 - odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb.
Kol 3:8 - Teď ale to všechno - zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči - odstraňte ze svých úst.
1Pt 2:1 - Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání
Rim 12:12 - v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí,
Heb 10:36 - Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení. Vždyť:
1Kor 9:24 - Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali.

Verš 2
Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu.
Lk 24:26 - Copak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy?"
Flp 2:8 - Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti - k smrti na kříži!
1Pt 1:11 - Pídili se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův Duch, který byl v nich a předpovídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu.
Heb 1:3 - On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.
Heb 8:1 - To hlavní, o čem tu mluvíme, je ovšem to, že máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu Velebnosti v nebesích.

Verš 4
Ještě jste se v souboji s hříchem nevzepřeli až do krve.
1Kor 10:13 - Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.

Verš 5
Copak jste zapomněli na povzbuzení, kterým vás oslovuje jako své syny? "Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě napravuje, nezoufej.
Jób 5:17 - ‚Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh! Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!'
Prís 3:11 - Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě napravuje, nezoufej;
Zjv 3:19 - Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání.

Verš 12
Proto "dodejte síly ochabujícím rukám i podlomeným kolenům"
Iz 35:3 - Dodejte síly ochabujícím rukám, zpevněte podlomená kolena.

Verš 14
Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.
Rim 12:18 - Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj.
2Tim 2:22 - Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce.
Mt 5:8 - Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.

Verš 15
Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé.
2Kor 6:1 - Jako jeho spolupracovníci vás však také vyzýváme, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává.
Dt 29:18 - Kdyby takový člověk uslyšel tato přísežná slova, možná by si představoval požehnání a říkal by si: "I když se řídím jen svým zatvrzelým srdcem, budu se mít dobře!" (Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.)
Sk 17:13 - Když se ale Židé z Tesaloniky dozvěděli, že Pavel káže Boží slovo i v Beroji, přišli také tam a začali podněcovat a bouřit davy.
Gal 5:12 - Ať se ti, kdo vás navádějí k obřízce, jdou rovnou vyřezat!

Verš 16
Ať se z nikoho nestane nevěrník nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm.
Ef 5:3 - Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté.
Kol 3:5 - Umrtvěte proto své pozemské sklony - smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství),
1Sol 4:3 - Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu.
Gn 25:33 - "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a prodal své prvorozenství Jákobovi.

Verš 17
Víte přece, že když potom chtěl zdědit požehnání, byl odmítnut (ačkoli se jej s pláčem dožadoval), neboť nenašel příležitost k pokání.
Gn 27:36 - Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno Jákob, Podrazák! Vždyť mě už dvakrát podrazil: vzal mi prvorozenství a hle, teď mi vzal i požehnání!" Potom se zeptal: "Copak ti nezbylo žádné požehnání pro mě?"

Verš 18
Nepřistoupili jste přece k hmatatelné hoře, k hořícímu ohni, k mračnu, temnotě a vichřici,
Ex 19:10 - Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. Ať si vyperou šaty
Ex 20:21 - Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh.
Ex 19:16 - Ráno třetího dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl.
Dt 5:22 - Tato slova promluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a mračna a nic k nim nedodal. Napsal je na dvě kamenné desky a dal je mně.

Verš 19
k troubení polnice a k hlasu znějícímu tak, že když jej slyšeli, prosili, aby k nim už nemluvil.
Ex 20:19 - a řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale ať s námi nemluví Bůh, ať nezemřeme!"
Dt 5:25 - Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li nadále muset poslouchat hlas Hospodina, našeho Boha, zemřeme.
Dt 18:16 - Přesně to jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Orébu v den shromáždění, když jsi říkal: "Ať už neslyším hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím ten veliký oheň - jinak zemřu!"

Verš 20
(Nemohli totiž snést to, co se jim přikazovalo: "Kdyby se i jen zvíře dotklo té hory, bude ukamenováno."
Ex 19:13 - ovšem bez doteku lidské ruky. Bude ukamenován nebo zastřelen šípem. Ať už to bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat naživu.' Na horu budou smět vystoupit, teprve až zazní dlouhé troubení rohu."

Verš 22
Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha - nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů,
Gal 4:26 - Nebeský Jeruzalém je ale svobodný a ten je naší matkou.
Zjv 3:12 - Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, Nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od mého Boha, i své nové jméno.
Zjv 21:10 - Odnesl mě v Duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi Svaté město, Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe

Verš 23
k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle;
Lk 10:20 - Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích."

Verš 24
k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova.
Heb 10:22 - a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou.
1Pt 1:2 - vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj.
Gn 4:10 - "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země!
Heb 11:4 - Vírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť nežli Kain. Díky ní byl uznán za spravedlivého (neboť Bůh přijal jeho dary), a přestože zemřel, díky ní dosud mluví.

Verš 25
Hleďte, abyste neodmítli Toho, který k vám mluví. Jestliže neunikli ti, kteří odmítli toho, kdo na zemi vydával Boží pokyny, čím spíše neunikneme my, odvracíme-li se od Toho, který je z nebe.
Heb 2:3 - jak bychom tedy unikli my, kdybychom opomíjeli takovéto spasení? Na počátku je zvěstoval sám Pán a nám je potvrdili ti, kteří jej slýchali,

Verš 26
Jeho hlas tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje: "Ještě jednou otřesu nejenom zemí, ale i nebem."
Ag 2:6 - Tak praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší.

Verš 28
My však přijímáme království, jež je neotřesitelné, a proto buďme vděční a služme Bohu tak, jak se mu líbí, s úctou a posvátnou bázní.
1Pt 2:5 - sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu.

Verš 29
Vždyť náš Bůh je stravující oheň.
Dt 4:24 - Hospodin, tvůj Bůh, je stravující oheň, žárlivě milující Bůh!

Hebr 12,5-6 - Citovanie Prís 3, 11–12 je podľa gréckeho prekladu Septuaginta.

Hebr 12,12-13 - Citovanie Iz 35, 3 a Prís 4, 26 je podľa gréckeho prekladu Septuaginta.

Hebr 12,15 - Tento verš je podfarbený gréckym prekladom Dt 29, 17.

Hebr 12,16 - Porov. Gn 25, 33.

Hebr 12,17 - Porov. Gn 27, 30–40.

Hebr 12,18-21 - Poukazuje na zjavenie Boha na vrchu Sinaj. Porov. Ex 19, 16–19; Dt 4, 11–12.

Hebr 12,20 - Ex 19, 12–13.

Hebr 12,21 - Dt 9, 19.

Hebr 12,23 - "Prvorodení" tu môžu byť všetci vyvolení, alebo anjeli.

Hebr 12,26 - Porov. Ag 2, 6.

Hebr 12,29 - Porov. Dt 4, 24; Iz 33, 14.