výhody registrácie

Kniha Ezdrášova

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ezd 2, 1-70

1 Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí v Babylonu, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku 2 pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Serajáše, Reelajáše, Mordechaje, Bilšana, Mispara, Bigvaje, Rechuma a Baany. Toto je soupis izraelského lidu: 3 synové Parošovi 2 172 4 synové Šefatiášovi 372 5 synové Arachovi 775 6 synové Pachat-moábovi, totiž Ješuovi a Joábovi, 2 812 7 synové Elamovi 1 254 8 synové Zatuovi 945 9 synové Zakajovi 760 10 synové Baniho 642 11 synové Bebajovi 623 12 synové Azgadovi 1 222 13 synové Adonikamovi 666 14 synové Bigvajovi 2 056 15 synové Adinovi 454 16 synové Aterovi, totiž Chizkiášovi, 98 17 synové Becajovi 323 18 synové Jorovi 112 19 synové Chašumovi 223 20 synové Gibarovi 95 21 obyvatelé Betléma 123 22 muži z Netofu 56 23 muži z Anatotu 128 24 obyvatelé Azmavetu 42 25 obyvatelé Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743 26 obyvatelé Rámy a Geby 621 27 muži z Michmasu 122 28 muži z Bet-elu a Aje 223 29 obyvatelé Nebó 52 30 obyvatelé Magbiše 156 31 obyvatelé jiného Elamu 1 254 32 obyvatelé Charimu 320 33 obyvatelé Lodu, Chadidu a Onu 725 34 obyvatelé Jericha 345 35 obyvatelé Senay 3 630. 36 Kněží: synové Jedajášovi z domu Ješuova 973 37 synové Imerovi 1 052 38 synové Pašchurovi 1 247 39 synové Charimovi 1 017. 40 Levité: synové Ješuovi, totiž Kadmielovi, ze synů Hodaviášových 74 41 zpěváci, synové Asafovi 128 42 strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi, Chatitovi a Šobajovi, celkem 139. 43 Chrámoví sluhové: synové Cichovi, synové Chasufovi, synové Tabaotovi, 44 synové Kerosovi, synové Siahovi, synové Padonovi, 45 synové Lebanovi, synové Chagabovi, synové Akubovi, 46 synové Chagabovi, synové Šalmajovi, synové Chananovi, 47 synové Gidelovi, synové Gacharovi, synové Reajášovi, 48 synové Recinovi, synové Nekodovi, synové Gazamovi, 49 synové Uzovi, synové Paseachovi, synové Besajovi, 50 synové Asnovi, synové Meunitů, synové Nefusitů, 51 synové Bakbukovi, synové Chakufovi, synové Charchurovi, 52 synové Baclutovi, synové Mechidovi, synové Charšovi, 53 synové Barkosovi, synové Siserovi, synové Tamachovi, 54 synové Neciachovi, synové Chatifovi. 55 Synové Šalomounových služebníků: synové Sotajovi, synové Soferetovi, synové Perudovi, 56 synové Jaelovi, synové Darkonovi, synové Gidelovi, 57 synové Šefatiášovi, synové Chatilovi, synové Pochereta Cebajimského, synové Amiho. 58 Chrámových sluhů a synů Šalomounových služebníků celkem 392. 59 Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerubu, Adanu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele: 60 Synové Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi: 652. 61 Z kněží to byli: synové Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženil s jednou z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jeho jméno). 62 Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni. 63 Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim. 64 Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. 65 Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 200 zpěváků a zpěvaček. 66 Měli 736 koní, 245 mezků, 67 435 velbloudů a 6 720 oslů. 68 Když dorazili k Hospodinovu domu v Jeruzalémě, někteří představitelé otcovských rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na jeho původním místě. 69 Do sbírky na toto dílo dali podle svých možností 61 000 drachem zlata, 5 000 hřiven stříbra a 100 kněžských suknic. 70 Kněží, levité, někteří z lidu, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové se usadili ve svých městech a ostatní z Izraele zase ve svých městech.

Ezd 2, 1-70

Ezd 2,1 - Výkaz zajatcov, čo prišli z Babylonu, v podstate sa rovnoznačne opakuje v Neh 7,7–69. Drobné zmeny, ktoré badať medzi obidvoma zoznamami, treba hádam pripísať nepresnosti odpisovateľov. Iní tieto zmeny vysvetľujú inak. Provincia je tu Judea, ktorá bola vtedy provinciou perzskou.

Ezd 2,2 - Zorobábel obnovoval spoločenský život v rozvrátenej vlasti a bol politickým predstaviteľom. Jozue bol zasa náboženskou hlavou. Bol synom Josedekovým (Ag 1,1) a vnukom Saraiášovým, ktorého dal Nabuchodonozor zavraždiť (2 Kr 25,18 n.). Bol prvý veľkňaz po návrate Židov z Babylonu (Ezd 3,2; 5,2).

Ezd 2,21-29 - Všetky spomínané osady sú neďaleko Jeruzalema na území, ktoré kedysi prislúchalo kmeňu Júdovmu a Benjamínovmu.

Ezd 2,30-32 - Nevedno, či vlastné mená v týchto veršoch označujú osady, čo nie sú bližšie známe, a či sú to mená osobné.

Ezd 2,33-35 - Vlastné mená sú tu znova názviskami osád.

Ezd 2,36-39 - Z 24 kňazských tried, ktoré ustanovil Dávid (1 Krn 24,1 nn.), vrátili sa iba druhá, tretia a šestnásta.

Ezd 2,40-42 - O levitských triedach a ich povinnostiach pozri 1 Krn hl. 25 – 26.

Ezd 2,43-54 - Chrámoví nevoľníci boli zväčša potomkami Gabaončanov (porov. Joz 9,21.27; 1 Krn 9,2).

Ezd 2,55-58 - Šalamúnovi služobníci boli kúpení otroci alebo vojenskí zajatci, ktorých daroval Šalamún chrámu, aby s chrámovými nevoľníkmi konávali nižšie práce v službách chrámu.

Ezd 2,61 - O Barzilaim, ktorý v Dávidovom živote hral dôležitú úlohu, pozri 2 Sam 17,27; 1 Kr 2,7.

Ezd 2,63 - Veci svätosväté boli čiastky obetí, ktoré smeli jesť len kňazi vo svätyni (porov. Lv 22,2.10–16). – O urim a tumim porov. Ex 28,30. – Nie je bližšie známe, prečo sa veľkňazovi Jozuemu nepriznávalo právo upotrebiť sväté orákulum pri dôležitejších rozhodnutiach. Pravdepodobne sa v búrkach pred zajatím babylonským stratilo a po návrate sa hneď nenašlo.

Ezd 2,69 - Zlatý perzský dareik (peniaz) vážil asi 8.40 g (porov. 1 Krn 29,7). Strieborná mina (peňažitá váha) vážila 727,5 g.