výhody registrácie

Kniha Ezdrášova

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ezd 7, 1-28

1 Později, za vlády perského krále Artaxerxe, přišel Ezdráš, syn Serajáše, syna Azariášova, syna Chilkiášova, 2 syna Šalumova, syna Sádokova, syna Achitubova, 3 syna Amariášova, syna Azariášova, syna Merajotova, 4 syna Zachariášova, syna Uziho, syna Bukiho, 5 syna Abišuova, syna Pinchasova, syna Eleazarova, syna prvního velekněze Árona. 6 Tento Ezdráš přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý Zákona Mojžíšova, vydaného od Hospodina, Boha Izraele. Král mu dal, o cokoli požádal, neboť Hospodin, jeho Bůh, nad ním držel svou ruku. 7 Sedmého roku krále Artaxerxe s ním do Jeruzaléma odešli také další synové Izraele, kněží, levité, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové. 8 Do Jeruzaléma dorazil v pátém měsíci králova sedmého roku. 9 Z Babylonu vyšel prvního dne prvního měsíce a do Jeruzaléma dorazil prvního dne pátého měsíce, neboť jeho Bůh nad ním držel svou laskavou ruku. 10 Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův Zákon a aby učil jeho ustanovení a řády v Izraeli. 11 Toto je znění dopisu, jímž král Artaxerxes vybavil učeného kněze Ezdráše, znalce Hospodinových přikázání a jeho ustanovení pro Izrael: 12 Artaxerxes, král králů, knězi Ezdrášovi, znalci zákona Boha nebes, dokonalý pokoj. 13 Tímto nařizuji, že každý, kdo v mé říši patří k izraelskému lidu - včetně kněží a levitů - a touží odejít do Jeruzaléma, smí odejít s tebou. 14 Jsi pověřen králem a jeho sedmi rádci, abys dohlédl na Judsko a Jeruzalém podle zákona svého Boha, jenž ti byl svěřen. 15 Stříbro a zlato, které král a jeho rádcové věnovali Bohu Izraele přebývajícímu v Jeruzalémě, doneseš na místo 16 spolu se stříbrem a zlatem, jež získáš kdekoli v babylonské provincii, stejně jako dary, jež na dům svého Boha v Jeruzalémě věnoval jeho lid a kněží. 17 Za tyto prostředky bezodkladně nakoupíš býčky, berany a jehňata jakož i příslušné dary a úlitby a obětuješ je na oltáři vašeho Boha v Jeruzalémě. 18 Se zbytkem stříbra a zlata naložte, jakkoli se svými bratry uznáte za vhodné podle vůle vašeho Boha. 19 Chrámové bohoslužebné náčiní, jež ti bylo svěřeno, však do posledního vrať jeruzalémskému Bohu. 20 Cokoli dalšího budeš potřebovat pro dům svého Boha, uhraď to z královské pokladny. 21 Já, král Artaxerxes, nařizuji všem pokladníkům za Eufratem: Cokoli od vás vyžádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, nechť je bezodkladně vykonáno, 22 a to až do 100 talentů stříbra, 100 korů pšenice, 100 batů vína, 100 batů oleje a soli bez omezení. 23 Každé nařízení Boha nebes ohledně jeho domu nechť je vyplněno přesně, aby královu říši ani jeho syny nestihl jeho hněv. 24 Dále se vám oznamuje, že od kněží, levitů, zpěváků, strážných, chrámových sluhů a všech ostatních služebníků Božího domu nejste oprávněni vybírat dávky, daně ani poplatky. 25 Ty, Ezdráši, podle moudrosti, kterou ti svěřil tvůj Bůh, ustanov správce a soudce, kteří budou soudit všechen lid za Eufratem. Ti všichni ať znají zákony tvého Boha. Kdo je nezná, toho poučte. 26 Kdokoli by zákon tvého Boha a zákon krále neplnil, bude bezodkladně potrestán smrtí nebo vyhnanstvím, propadnutím majetku nebo žalářem. 27 Požehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, že položil králi na srdce, aby zvelebil Hospodinův chrám v Jeruzalémě! 28 Svou milostí mi získal přízeň krále, jeho rádců i všech královských velmožů. Protože nade mnou Hospodin, můj Bůh, držel svou ruku, osmělil jsem se shromáždit vůdce Izraele, aby šli se mnou.

Ezd 7, 1-28

Verš 15
Stříbro a zlato, které král a jeho rádcové věnovali Bohu Izraele přebývajícímu v Jeruzalémě, doneseš na místo
Ezd 8:25 - Navážil jsem jim stříbro, zlato i náčiní, které jako příspěvek na dům našeho Boha věnoval král, jeho rádci a hodnostáři jakož i všechen přítomný Izrael.

Ezd 7,1 - Artaxerxes, ktorý sa tu spomína, je podľa mnohých exegétov Artaxerxes I. Dlhoruký (465–424 pr. Kr.). – Ezdrášov rodostrom, porovnaný s údajmi 1 Krn 5,27–40; 1 Krn 6,7–10 je tu neúplný. Od Árona po Ezdráša, teda za tisíc rokov, je tu uvedených len 17 pokolení, čo je iste málo.

Ezd 7,6 - Výraz "bola nad ním ruka Pána" značí, že sa Ezdrášovi dostávalo zrejmej Božej pomoci a ochrany. Tento výraz nevyskytuje sa ináč v knihách Svätého písma tak často, ako práve v Knihách Ezdráša a Nehemiá-ša (porov. Ezd 7,9–28; 8,18; Neh 2,8–18 a i.).

Ezd 7,8 - Piaty mesiac židovský sa volal áb (15. júl – 15. august). Cesta z Babylonu do Jeruzalema trvala teda 3 a pol mesiaca, lebo koncom marca opustili Babylon a v polovici júla došli do Jeruzalema.

Ezd 7,12-26 - Stať je napísaná v pôvodine aramejsky.

Ezd 7,22 - Hrivna striebra mala v dobe perzskej 33,66 kg. Kor je dutá miera o obsahu 364,5 l; bat je dutá miera, obsah 36,44 l. Soľ nebola drahá.

Ezd 7,25 - Vlastná súdna moc mala veľký význam pre židovskú obec, lebo náboženský život starozákonný bol veľmi prepletený so životom občianskym a sociálnym.