výhody registrácie

Kniha Ezdrášova

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ezd 8, 1-36

1 Toto je seznam rodových vůdců a jejich příbuzných, kteří se mnou za vlády krále Artaxerxe odešli z Babylonu: 2 Ze synů Pinchasových: Geršom; ze synů Itamarových: Daniel; ze synů Davidových: Chatuš, 3 syn Šekaniášův; ze synů Parošových: Zachariáš a s ním 150 zapsaných mužů; 4 ze synů Pachat-moábových: Eljoenaj, syn Zerachiášův, a s ním 200 mužů; 5 ze synů Zatuových: Šekaniáš, syn Jachazielův, a s ním 300 mužů; 6 ze synů Adinových: Ebed, syn Jonatanův, a s ním 50 mužů; 7 ze synů Elamových: Ješajáš, syn Ataliášův, a s ním 70 mužů; 8 ze synů Šefatiášových: Zebadiáš, syn Michaelův, a s ním 80 mužů; 9 ze synů Joábových: Obadiáš, syn Jechielův, a s ním 218 mužů; 10 ze synů Baniho: Šelomit, syn Josifiášův, a s ním 160 mužů; 11 ze synů Bebajových: Zachariáš, syn Bebajův, a s ním 28 mužů; 12 ze synů Azgadových: Jochanan, syn Hakatanův, a s ním 110 mužů; 13 ze synů Adonikamových jmenovitě: Elifelet, Jehiel, Šemajáš a s nimi dalších 60 mužů; 14 ze synů Bigvajových: Utaj a Zabud a s ním 70 mužů. 15 Shromáždil jsem je u ahavského průplavu, kde jsme po tři dny tábořili. Pátral jsem mezi lidem i mezi kněžími po levitech, ale žádné jsem nenašel. 16 Svolal jsem tedy vůdce Eliezera, Ariela, Šemajáše, Elnatana, Jariba, Elnatana, Nátana, Zachariáše a Mešulama spolu s učeným Jojaribem a Elnátanem 17 a poslal jsem je za Idem, představeným levitů v Kasifii. Poučil jsem je, co říci Idovi a jeho bratrům, chrámovým sluhům v Kasifii: Ať nám pošlou služebníky pro dům našeho Boha. 18 Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou ruku. Ze synů Machliho, syna Leviho, syna Izraelova, nám poslali Šerebiáše, velmi schopného muže; s jeho syny a bratry jich bylo osmnáct. 19 Ze synů Merariho poslali Chašabiáše a Ješajáše; s jejich bratry a syny jich bylo 20. 20 Poslali také některé chrámové sluhy, které David s knížaty ustanovil, aby pomáhali levitům. Chrámových sluhů bylo 220; všichni jsou na jmenném seznamu. 21 Tehdy jsem tam u průplavu Ahava vyhlásil půst. Pokořovali jsme se před naším Bohem a žádali ho, aby na cestě chránil nás, naše děti i všechen náš majetek. 22 Styděl jsem se totiž prosit krále o vojsko a jízdu, aby nás na cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme králi: "Náš Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho síla a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí." 23 Postili jsme se tedy a prosili za to svého Boha, a vyslyšel nás. 24 Potom jsem vybral dvanáct předních kněží: Šerebiáše, Chašabiáše a dalších deset jejich bratrů. 25 Navážil jsem jim stříbro, zlato i náčiní, které jako příspěvek na dům našeho Boha věnoval král, jeho rádci a hodnostáři jakož i všechen přítomný Izrael. 26 Navážil jsem tedy a svěřil jim do péče: 650 talentů stříbra, 100 talentů stříbrného náčiní, 100 talentů zlata, 27 20 zlatých mis za 1 000 dareiků, 2 nádoby z jakostní leštěné mosazi vzácné jako zlato. 28 Řekl jsem jim: "Jste svatí Hospodinu a rovněž toto náčiní je svaté. Toto zlato a stříbro je dobrovolný dar Hospodinu, Bohu vašich otců. 29 Pečlivě je střežte, dokud je v Jeruzalémě neodvážíte předním kněžím, levitům a představitelům izraelských otcovských rodů do komor Hospodinova chrámu." 30 Tito kněží a levité tedy přijali zodpovědnost za stříbro, zlato i náčiní, jež měli donést do Jeruzaléma, do domu našeho Boha. 31 Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se od průplavu Ahava vydali na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou ruku a chránil nás na cestě před nepřáteli a lupiči. 32 Po příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali. 33 Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i náčiní pro dům našeho Boha odváženo a předáno knězi Meremotovi, synu Uriášovu, a Eleazarovi, synu Pinchasovu, za přítomnosti levitů Jozabada, syna Ješuova, a Noadiáše, syna Binuiho. 34 Vše bylo spočítáno, zváženo a všechny váhy byly ihned zapsány. 35 Když se vyhnanci vrátili ze zajetí, přinesli Bohu Izraele zápalné oběti: 12 býčků za celý Izrael, 96 beranů, 77 jehňat, 12 kozlů jako oběť za hřích. To vše přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu. 36 Královským satrapům a zaeufratským hejtmanům předali královské rozkazy, a ti pak lidu i Božímu domu pomáhali.

Ezd 8, 1-36

Verš 25
Navážil jsem jim stříbro, zlato i náčiní, které jako příspěvek na dům našeho Boha věnoval král, jeho rádci a hodnostáři jakož i všechen přítomný Izrael.
Ezd 7:14 - Jsi pověřen králem a jeho sedmi rádci, abys dohlédl na Judsko a Jeruzalém podle zákona svého Boha, jenž ti byl svěřen.

Ezd 8,15 - Ahava tu značí kraj a nižšie (v. 21.31) rieku, najskôr kanál Eufratu neďaleko Babylonu.

Ezd 8,26-27 - Hrivna striebra porov. vyššie 7,22 pozn. Ľahká hrivna zlata mala 29,472 kg. Zlatý dareik porov. 2,69 pozn. Podľa týchto údajov by pri výpočte uvedených číslic vychádzali velikánske sumy. Zdá sa však, že tieto číslice sú zveličené, nastala v nich pri odpisovaní chyba.

Ezd 8,36 - Satrapovia boli vysokými úradníkmi v Perzskej ríši, ktorým podliehali správcovia po provinciách, a boli popritom azda aj vojenskými veliteľmi provincií. Kráľovskí správcovia sa starali len o civilnú správu.