výhody registrácie

Kniha Ezdrášova

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ezd 4, 1-24

1 Když nepřátelé Judy a Benjamína uslyšeli, že navrátilci staví chrám Hospodinu, Bohu Izraele, 2 přišli za Zerubábelem a za představiteli otcovských rodů s návrhem: "Budeme stavět s vámi! Ctíme vašeho Boha stejně jako vy; obětujeme mu od té doby, co nás sem přesídlil asyrský král Esar-chadon." 3 Zerubábel, Jošua a ostatní představitelé izraelských otcovských rodů jim ale odpověděli: "Nemůžete s námi stavět chrám našemu Bohu. Budeme stavět Hospodinu, Bohu Izraele, sami, jak nám přikázal perský král Kýros." 4 Místní se pak snažili Židy od stavby zastrašit a odradit. 5 Po celou dobu vlády perského krále Kýra až do vlády perského krále Dareia podpláceli rádce, aby zmařili jejich úmysl. 6 Když se pak vlády ujal Xerxes, hned v jeho nástupním roce bylo na obyvatele Judy a Jeruzaléma podáno udání. 7 Také za vlády Artaxerxe napsal Bišlam s Mitredatem, Tabelem a ostatními svými společníky dopis perskému králi Artaxerxovi. Byl napsán aramejským písmem a je uveden aramejsky. 8 Kancléř Rechum a písař Šimšaj pak ohledně Jeruzaléma napsali králi Artaxerxovi následující dopis: 9 Kancléř Rechum, písař Šimšaj a jejich druhové soudci, zmocněnci a další představitelé perských, uruckých, babylonských, súských (to jest elamských) 10 i všech ostatních národů, které veliký a vznešený Ašurbanipal přistěhoval a usadil ve městě Samaří i jinde za Eufratem. 11 (Toto je znění dopisu, který mu poslali:) Králi Artaxerxovi od tvých služebníků za Eufratem. 12 Oznamujeme králi, že Židé, kteří od tebe dorazili k nám, se usadili v Jeruzalémě a chtějí to zlé a odbojné město znovu vystavět. Začali budovat hradby a už opravili základy. 13 Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, přestanou odvádět dávky, daně i poplatky, čímž způsobí škodu královské pokladně. 14 Poněvadž jsme však trvale oddáni paláci, nemohli jsme se déle dívat na toto znevažování krále a posíláme králi toto oznámení. 15 Nechť se hledá v archivech tvých otců. Mezi záznamy nalezneš a zvíš, že to město se bouřilo a škodilo všem králům a říším a že v něm od starodávna vznikají povstání a vzpoury. Právě proto bylo to město zbořeno. 16 Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, ztratíš celé své území za Eufratem. 17 Král pak kancléři Rechumovi, písaři Šimšajovi a jejich společníkům v Samaří i jinde za Eufratem poslal tuto odpověď: 18 Dopisu, který jste mi poslali, byla věnována pozornost a byl mi doslovně přečten. 19 Na můj příkaz bylo zkoumáno a zjištěno, že dotyčné město je od starodávna proti králům odbojné a že v něm vznikají povstání a vzpoury. 20 V Jeruzalémě rovněž sídlili mocní králové, kteří panovali po celém kraji za Eufratem a vybírali dávky, daně i poplatky. 21 Proto vydejte pokyn k zastavení výstavby města, dokud nerozhodnu jinak. 22 Vyvarujte se při tom každé nedbalosti, aby snad králi nevznikla další škoda. 23 Jakmile byl dopis krále Artaxerxe přečten Rechumovi, písaři Šimšajovi a jejich druhům, vyrazili rychle do Jeruzaléma za Židy a násilím je donutili přestat. 24 Práce na Božím chrámu v Jeruzalémě se tehdy zastavila až do druhého roku vlády perského krále Dareia.

Ezd 4, 1-24

Verš 2
přišli za Zerubábelem a za představiteli otcovských rodů s návrhem: "Budeme stavět s vámi! Ctíme vašeho Boha stejně jako vy; obětujeme mu od té doby, co nás sem přesídlil asyrský král Esar-chadon."
2Kr 17:29 - Každý z těch národů si ale ve městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní bohy a vystavili si je ve svatyních, které Samaritáni postavili na svých obětních výšinách.

Verš 3
Zerubábel, Jošua a ostatní představitelé izraelských otcovských rodů jim ale odpověděli: "Nemůžete s námi stavět chrám našemu Bohu. Budeme stavět Hospodinu, Bohu Izraele, sami, jak nám přikázal perský král Kýros."
Ezd 1:1 - Prvního roku perského krále Kýra se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Hospodin podnítil ducha perského krále Kýra, aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem:

Ezd 4,2 - Po páde severného Izraelského kráľovstva (722 pr. Kr.) osadili asýrsko-babylonskí králi Sargon II. (722–705 pr. Kr.; porov. 2 Kr 17,24 nn.) a neskôr Asarhadon (Assarhaddon-Esar-Chadon), ktorý vládol v rokoch 681–669 pr. Kr., v spustošenej opustenej ríši pohanské národy z Asýrie. Títo prisťahovalci sa pomiešali so zvyškami miestnych Židov, takže z toho miešanectva povstal nový národ. Miešanci sa menovali podľa názvu tohto kraja z časov, keď bol asýrskou a neskôr perzskou provinciou (Samária), Samaritáni. Ich náboženstvo bolo taktiež zmiešaninou pohanstva a židovského náboženstva (porov. 2 Kr 17,29–41).

Ezd 4,5 - Chrám sa nebudoval za posledných panovníckych rokov kráľa Kýra (535–529 pr. Kr.), až kým nenastúpil na trón Dárius I. (521–485 pr. Kr.).

Ezd 4,6 - Assuer–Achašveroš je kráľ perzský, známy pod gréckym menom Xerxes (485–465 pr. Kr.).

Ezd 4,7 - Artaxerxes I. (465–425 pr. Kr.) bol Xerxovým nástupcom. – Aramejčina v tých časoch bola v mnohých častiach ríše dorozumievacou rečou, inde rečou bežnou.

Ezd 4,9 - Rechum píše v mene národností, osadených v Samárii v 6. stor. pr. Kr. (porov. 4,2 pozn.).

Ezd 4,10 - Asenapar je pravdepodobne Asurbanipal, syn a nástupca Asurhadonov, ktorý vládol v rokoch 668–626 pr. Kr.

Ezd 4,20 - Narážka na veľkosť Židovského kráľovstva za Dávida a Šalamúna.