výhody registrácie

Kniha Ezdrášova

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ezd 6, 1-22

1 Král Dareios tedy nařídil, ať jsou prohledány záznamy uložené v babylonské archivní knihovně. 2 Až v Ekbataně, hlavním městě médské provincie, se nalezl svitek obsahující tento záznam: 3 Král Kýros v prvním roce své vlády vydal nařízení o Božím domě v Jeruzalémě: Nechť je ten dům vystavěn na místě, kam se přinášely oběti, a to na původních základech. Nechť je 30 loktů vysoký, 60 loktů dlouhý a 20 loktů široký. 4 Po třech vrstvách tesaných kvádrů nechť následuje vrstva dřeva. Náklady budou hrazeny z královské pokladny. 5 Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu a zanesl do Babylonu, bude vráceno. Nechť je odneseno na své místo do chrámu v Jeruzalémě, kde je složíte v Božím domě. 6 Odpověď zněla: Tatenajovi, hejtmanu zaeufratského kraje, Štar-boznajovi a ostatním úředníkům za Eufratem: Nevměšujte se! 7 Nerušte práci na Božím domě. Židovský správce a židovští stařešinové nechť budují Boží dům na původním místě. 8 Tímto nařizuji, abyste židovským stařešinům byli při stavbě Božího domu nápomocni: Náklady nechť jsou jim bezodkladně propláceny z královského majetku, totiž z daní zaeufratského kraje, aby se práce nezdržovala. 9 Cokoli dalšího bude potřeba - ať býčci, berani či jehňata k zápalným obětem Bohu nebes, pšenice, sůl, víno či olej - cokoli si budou jeruzalémští kněží přát, nechť jim je denně bez prodlení dodáváno, 10 aby přinášeli Bohu nebes příjemné oběti a modlili se za život krále a jeho synů. 11 Dále nařizuji, aby každému, kdo tento výnos poruší, byl z domu vytržen trám, na němž bude vyzdvižen a zbičován; jeho dům ať se pak stane hnojištěm. 12 Bůh, jehož jméno přebývá v Jeruzalémě, nechť poníží každého krále i lid, který by vztáhl ruku, aby porušil či poškodil tamější dům Boží. Já, Dareios, vydávám toto nařízení. Budiž provedeno bezodkladně. 13 Hejtman zaeufratského kraje Tatenaj, Štar-boznaj i ostatní úředníci se tedy bezodkladně zařídili podle dopisu krále Dareia. 14 Židovští stařešinové stavěli a dílo rostlo, jak prorokoval prorok Ageus a Zachariáš, syn Idův. Na pokyn Boha Izraele a na pokyn perských králů Kýra, Dareia a Artaxerxe nakonec stavbu dokončili. 15 Chrám byl dokončen třetího dne měsíce adaru v šestém roce vlády krále Dareia. 16 Synové Izraele, kněží, levité i ostatní navrátilci pak Boží chrám šťastně zasvětili. 17 K zasvěcení Božího domu bylo obětováno 100 býků, 200 beranů a 400 jehňat. Jako oběť za hřích celého Izraele bylo obětováno 12 kozlů podle počtu izraelských kmenů. 18 K Boží službě v Jeruzalémě postavili kněze podle jejich tříd a levity podle jejich oddílů, jak je psáno v Knize Mojžíšově. 19 Čtrnáctého dne prvního měsíce slavili navrátilci Hod beránka. 20 Kněží se proto očišťovali a stejně tak levité. Když byli všichni do jednoho čistí, porazili beránka všem navrátilcům, svým bratřím kněžím i sobě. 21 Beránka jedli synové Izraele navrácení ze zajetí a s nimi každý, kdo se oddělil od nečistoty okolních národů, aby hledal Hospodina, Boha Izraele. 22 Po sedm dní šťastně slavili Svátek nekvašených chlebů, neboť je Hospodin obšťastnil, když jim naklonil srdce asyrského krále, aby je podpořil v práci na Božím chrámu, na domě Boha Izraele.

Ezd 6, 1-22

Verš 18
K Boží službě v Jeruzalémě postavili kněze podle jejich tříd a levity podle jejich oddílů, jak je psáno v Knize Mojžíšově.
Nm 3:6 - "Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhali.
Nm 3:32 - Vůdcem levitských vůdců byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni.
Nm 8:11 - a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu.
1Krn 24:1 - Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů. Synové Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar.

Verš 19
Čtrnáctého dne prvního měsíce slavili navrátilci Hod beránka.
Ex 12:1 - Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl:
Lv 23:5 - Za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka.
Nm 28:16 - "Čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka.
Dt 16:2 - Na místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběť z bravu či skotu.

Ezd 6,2 - Ekbatana (Ekbatany), dnes Hamadan, kedysi mesto v Médsku, bolo letným sídlom perzských kráľov.

Ezd 6,3 - Udávané rozmery nového chrámu sú väčšie než rozmery zboreného chrámu šalamúnskeho, no treba ich brať vari pre celý chrámový komplex s nádvoriami.

Ezd 6,14 - Meno neskôr žijúceho kráľa Artaxerxa je tu akiste len odpisovateľovou glosou.

Ezd 6,15 - Adar, meno dvanásteho mesiaca v židovskom kalendári. Označoval sa ním čas od polovice februára do polovice marca. – Šiesty rok kráľa Dária I. je rok 516–515 pr. Kr.