výhody registrácie

Kniha Ezdrášova

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ezd 3, 1-13

1 S příchodem sedmého měsíce už byli synové Izraele usazeni ve městech. Jako jeden muž se ale shromáždili k Jeruzalému, 2 neboť Jošua, syn Jocadakův, se svými bratry kněžími a Zerubábel, syn Šealtielův, se svými bratry začali stavět oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli přinášet zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mojžíše. 3 Obnovili oltář na původních základech. Přestože měli obavy z okolních národů, přinesli na něm zápalné oběti Hospodinu, a sice ranní i večerní zápalné oběti. 4 Slavili také Svátek stánků, jak je psáno. Den co den přinášeli předepsané zápalné oběti 5 a také stálou zápalnou oběť při novoluních a při všech Hospodinových slavnostech, za každého, kdo dobrovolně přinášel oběť Hospodinu. 6 Zápalné oběti Hospodinu začali přinášet od prvního dne sedmého měsíce, ačkoli Hospodinův chrám ještě neměl ani základy. 7 Podle povolení od krále Kýra pak dali peníze kameníkům a tesařům a za jídlo, pití a olej najali Sidonské a Týrské, aby po moři přivezli cedrové dřevo z Libanonu do Jafy. 8 Druhého měsíce druhého roku po svém příchodu k Božímu domu do Jeruzaléma zahájili Zerubábel, syn Šealtielův, a Jošua, syn Jocadakův, stavbu. Zbytek lidu (kněží, levité i všichni, kdo se vrátili ze zajetí do Jeruzaléma), se k nim připojil a dohledem nad stavbou Hospodinova chrámu pověřili levity starší dvaceti let. 9 Řízení prací na Božím domě se ujal Jošua se svými syny a bratry, Kadmiel se svými syny (potomky Hodaviášovými) a potomci Chenadadovi se svými syny a bratry - samí levité. 10 Když stavitelé pokládali základy Hospodinova chrámu, kněží oblečení do slavnostních rouch stáli na svých místech s trubkami stejně jako levité, synové Asafovi, s činely, aby chválili Hospodina podle pokynů izraelského krále Davida. 11 Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a díky: "Je tak dobrý! Jeho láska k Izraeli trvá navěky!" Když byl položen základ Hospodinova chrámu, všechen lid hlasitě provolával chválu Hospodinu. 12 Mnozí ze starších kněží, levitů a rodových vůdců, kteří ještě pamatovali původní chrám, hlasitě plakali, když na vlastní oči viděli položení základů tohoto chrámu. Mnozí jiní ale křičeli radostí, 13 takže zvuk pláče zanikal v radostném křiku. Lid volal hlasitě, až se to rozléhalo široko daleko.

Ezd 3, 1-13

Verš 2
neboť Jošua, syn Jocadakův, se svými bratry kněžími a Zerubábel, syn Šealtielův, se svými bratry začali stavět oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli přinášet zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mojžíše.
Dt 12:5 - Vyhledávejte místo, které si Hospodin, váš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte

Verš 3
Obnovili oltář na původních základech. Přestože měli obavy z okolních národů, přinesli na něm zápalné oběti Hospodinu, a sice ranní i večerní zápalné oběti.
Nm 28:3 - Řekni jim: Toto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti.

Verš 4
Slavili také Svátek stánků, jak je psáno. Den co den přinášeli předepsané zápalné oběti
Lv 23:34 - "Mluv k synům Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude po sedm dní trvat Hospodinův Svátek stánků.
Nm 29:12 - "Patnáctého dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete slavit Hospodinovu slavnost:

Verš 5
a také stálou zápalnou oběť při novoluních a při všech Hospodinových slavnostech, za každého, kdo dobrovolně přinášel oběť Hospodinu.
Nm 28:11 - "Při začátcích vašich měsíců přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady.
Neh 10:33 - Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu ročně na dílo Božího domu:

Ezd 3,1 - Siedmy mesiac židovského kalendára nazýval sa tišrí. Trval od polovice septembra do polovice októbra. Zhromaždenie v Jeruzaleme bolo v prvom roku po návrate zo zajatia (537 pr. Kr.).

Ezd 3,2 - Oltár na obety celopalné vystavali Židia po návrate z Babylonu na starých základoch, lebo chceli čím skôr začať s obetami, ktoré predpisoval Zákon, aby si tak vyprosili ochranu a pomoc Božiu proti nepriateľsky naladeným Filištíncom, Amončanom a najmä Samaritánom. Tí sa totiž za vyhnanstva židovského usadili na okolí Jeruzalema a zaujali majetok tých Júdovcov, čo boli odvlečení do zajatia. Nuž je pochopiteľné, že nijako sa netešili Židom, keď sa hrnuli z Babylonu domov. – O rannej a večernej celopalnej obete pozri Nm 28,4; 2 Krn 31,3.

Ezd 3,11 - Porov. Ž 106 (105); 107 (106); 118 (117); 136 (135).

Ezd 3,12 - Mladší Židia jasali a boli natešení, že budú mať nový chrám. Starší zasa nahlas plakali, keď videli, že tento chrám, čo práve začínali stavať, bude iba slabou tôňou nádherného chrámu Šalamúnovho. Prorok Ageus ich však potešil predpoveďou, že tento druhý chrám prevýši veľkoleposťou chrám prvý, lebo jeho múry uzrú Mesiáša (porov. Ag 2,3.7; Zach 4,9; Mal 3,1).