výhody registrácie

Kniha Ezdrášova


Obsah Ezdrášovej knihy

 

Ezd 1V prvom roku kraľovania vydal perzský kraľ Kýros písomný výnos, v ktorom prehlásil, že Boh mu dal všetky kráľovstvá zeme a aby mu postavil dom v Jeruzaleme. Zvolal všetkých, čo patria k jeho ľudu, aby šli s ním, pričom im pomôžu darmi miestni obyvatelia. Tak sa vybrali náčelníci Júdovho a Benjamínovho kmeňa aj kňazi a leviti a každý, komu Boh vnukol, aby postavili Pánov chrám. Na cestu im dali zlato, striebro a dobytok. Kýtos vrátil po júdskom kniežati Sasabasárovi aj nádoby, ktoré Nabuchodonozor vzal z Pánovho chrámu.
Ezd 2Vrátili sa vodcovia, pospolitý ľud, kňazi, leviti, speváci, vrátnici, nevoľníci chrámu a ľudia bez rodových registrov. Niektorí náčelníci dali dary na Pánov dom, aby sa postavil na tom istom mieste. Usadili sa vo svojich mestách.
Ezd 3Jozue a Zorobábel postavili obetný oltár na tom istom mieste, kde stál. Na svitaní aj za súmraku prinášali obety, lebo sa báli okolitých obyvateľov, hoci chrám ešte nebol založený. Dali peniaze kamenárom aj dopravcom na cédrové drevo z Libanonu. Jozue so synmi, bratmi, levitmi a ďalší riadili práce. Keď murári šli klásť základy, stáli kňazi s trúbami, leviti s cimbalmi a aj všetok ľud velebil Pána spevom. Da ďaleka bolo počuť veľký hluk.
Ezd 4Keď sa dopočuli Júdovi a Benjamínovi protivníci, že idú stavať Pánovi chrám, chceli sa aj oni pripojiť k dielu, no Zorobábel a Jozue ich odmietli. Tak sa stalo, že ľud tejto krajiny sa im usiloval odobrať chuť do práce a podplácali vplyvných úradníkov, aby im robili napriek. Za vlády kráľa Asuera napísali obžalobu na obyvateľov Judey. Kancelár Rechum a pisár Simsai napísali perzskému kráľovi Artaxerxovi správu, že toto mesto sa odpradávna vzpieralo kráľom; že opevňujú mesto a keď to dokončia, tak mu nebudú platiť dane a budú mu vzdorovať. Kráľ si to prečítal a nariadil, aby okamžite zastavili všetky práce. Tak bola zastavená práca na Božom dome až do druhého roku kraľovania perzského kráľa Dária.
Ezd 5Prorok Aggeus a Zachariáš prorokovali a na to sa Zorobábel a Jozue pustili do stavby Pánovho domu a do opravy hradieb. Správca krajiny sa pýtal, kto im to dovolil, ale práce neprerušil. Napísal správu kráľovi Dáriovi, že sa v stavbe pokračuje. V správe sa vyjadrili aj náčelníci, že sú služobníkmi Boha, opísali mu históriu Pánovho domu a odvolali sa na Kýrov výnos, ktorým povolil výstavbu chrámu. Nech teda kráľ rozhodne v tejto veci.
Ezd 6Kráľ Dárius dal prehľadať v Babylone všetky písomnosti a našli zvitok, v ktorom kráľ Kýros povolil stavbu a nariadil správcom Judei a Jeruzalema, aby nechali pokračovať stavbu Božieho domu. Dokonca nariadil, aby sa z daní podporovala stavba a kto by nedodržal toto nariadenie, bude pribitý na trám a jeho dom bude zrúcaný. Správca krajiny Tatenai, Šetar Bozenai a ich spolupracovníci urobili podľa kráľovho nariadenia. Chrám dostavali a posvätili. Izraeliti jedli veľkonočného baránka a radostne slávili sviatok nekvasených chlebov 7 dní.
Ezd 7Za kraľovania perzského kráľa Artaxerxa bol zákoník, znalec Pánových príkazov, Ezdráš, ktorý bol potomkom kňaza Árona. Kráľ mu dával všetko, o čo žiadal. Kráľ mu vydal list, v ktorom ho poveril odniesť do Jeruzalema zlato a striebro, ktoré venoval kráľ. Udelil mu súhlas čerpať z kráľovskej pokladnice a oslobodil služobníkov chrámu od daní. Mohol vymenovať sudcov s obhájcami. Kto by neposlúchol zákon Boha, alebo kráľa, ten bude odsúdený na smrť, alebo do vyhnanstva, alebo na stratu majetku, alebo do žalára. Ezdráš predniesol ďakovnú modlitbu.
Ezd 8Ezdráš putoval z Babylonu s početným sprievodom. Zhromaždili sa pri rieke Ahave a zistil, že medzi nimi nie je žiadny levita, tak poslal poslov k starostovi Chasifia, aby priviedli služobníkov pre Boží dom, Šerebiáša a Chašabiáša s príbuznými. Vyhlásili pôst, aby od Boha vyprosili štastnú cestu, lebo sa báli nepriateľov. Od kráľa sa totiž hanbili pýtať vojsko, lebo vyhlásili, že Boh vládne nad tými, ktorí ho vyhľadávajú. Z popredných kňazov vyvolil dvanástich, ktorým zveril zlato a striebro počas cesty do Jeruzalema. Keď došli, všetko odvážili a zapísali. Urobili obetu Pánovi a odovzdali kráľove nariadenia správcom.
Ezd 9Predstavení predniesli Ezdrášovi, že sa Izraeliti sobášia s pohankami z okolitých národov, na čo sa veľmi rozrušil až si trhal vlasy z hlavy a brady. Pri večernej obete sa hodil na kolená a volal k Bohu.
Ezd 10Kým sa plačúc a ležiac dolu tvárou vyznával Bohu, zišiel sa k nemu veľký zástup a plakal s ním. Šechaniáš uznal, že sa prehrešili, ale majú ešte nádej. Tak sa zaviazali zapudiť všetky pohanské ženy aj s potomstvom. Dali zhromaždiť do Jeruzalema všetkých prisťahovalcov a Ezdráš k nim prehovoril, že sa prehrešili, keď sa ženili s cudzinkami a vyzval ich, aby sa od nich oddelili. Iba Jonatán a Jachziáš sa proti tomu vzopreli. Vyšlo najavo, že aj kňažskí synovia si pobrali cudzinky. Zaručili sa, že ich prepustia.

 

up