Hľadaný výraz: 2Kr 25,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 A čo sa týka ľudu, ktorý zostal v júdskej krajine, ktorý babylonský kráľ Nabuchodonozor ponechal, nad ním ustanovil Godoliáša, syna Achikama, syna Safana.

1

mail   print   facebook   twitter