výhody registrácie

Kniha Deuteronómium - 5. Moj.

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Dt 3, 1-29

1 Potom sme sa obrátili a vystupovali sme bášanskou cestou. Bášanský kráľ Óg so všetkým svojím ľudom vyšiel proti nám do boja k Edrei. 2 Hospodin mi však povedal: Neboj sa ho, lebo som ti dal do rúk jeho, všetok jeho ľud i jeho krajinu. Nalož s ním tak, ako si naložil s amorejským kráľom Síchonom, ktorý býval v Chešbóne. 3 Hospodin, náš Boh, nám dal do rúk aj bášanského kráľa Óga so všetkým jeho ľudom. Pozabíjali sme ich, takže nikto nemohol ujsť. 4 Vtedy sme zaujali všetky jeho mestá. Nebolo mesta, ktoré by sme neboli dobyli: šesťdesiat miest, kraj Argób, celé Ógovo kráľovstvo v Bášane. 5 Všetky tieto mestá boli opevnené; mali vysoké múry s bránami a závorami. Bolo však aj veľmi mnoho neopevnených miest. 6 Vykonali sme na nich kliatbu záhuby, ako sme to urobili chešbónskemu kráľovi Síchonovi, keď sme vykonali kliatbu záhuby na všetkých mestách, mužoch, ženách i deťoch. 7 Všetok dobytok a korisť z miest sme si zobrali. 8 Tak sme v tom čase dvom amorejským kráľom, ktorí bývali za Jordánom, vzali krajinu od potoka Arnón až po vrch Chermón 9 — Sidončania Chermón nazývajú Sirjón a Amorejčania ho volajú Senír — 10 všetky mestá náhornej roviny, celý Gileád, i celý Bášan až po Salchu a Edrei, mestá Ógovho kráľovstva v Bášane. 11 Zo zvyšku Refájov zostal len bášanský kráľ Óg. Nie je azda jeho posteľ zo železa v Rabate Amónčanov? Jej dĺžka je deväť lakťov, šírka štyri lakte, merané na obyčajné lakte. 12 Vtedy sme obsadili túto krajinu od Aróeru, ktorý je pri potoku Arnón. Polovicu Gileádskeho pohoria s jeho mestami som dal Rúbenovcom a Gádovcom. 13 Druhú polovicu Gileádu a celý Bášan, teda Ógovo kráľovstvo, som dal polovici kmeňa Menašše, celý kraj Argób. Celý Bášan sa nazýva krajinou Refájov. 14 Jaír, syn Menaššeho, zabral celý kraj Argób až po gešúrske a maakatské územie v Bášane a pomenoval ho podľa svojho mena Jaírove dediny. Tak je to dodnes. 15 Makírovi som dal Gileád. 16 Rúbenovcom a Gádovcom som dal časť Gileádu až po potok Arnón s hranicou v strede riečiska, až k potoku Jabbók, hranici Amónčanov 17 s Arábou, a Jordánom ako hranicou od Kinneretu až po more v Arábe — Soľné more — pod svahmi Pisgy smerom na východ. 18 Potom som vám prikázal: Hospodin, váš Boh, vám dal túto krajinu, aby ste ju obsadili. Všetci bojaschopní prejdite ozbrojení na čele svojich bratov Izraelitov. 19 Len vaše ženy a deti a vaše stáda, ktorých, ako viem, máte veľa, zostanú vo vašich mestách, ktoré som vám dal, 20 kým Hospodin, váš Boh, nedopraje vašim bratom taký pokoj ako vám. Potom aj oni obsadia krajinu, ktorú im dáva Hospodin, váš Boh, za Jordánom. Každý sa vráti do svojho vlastníctva, ktoré som vám dal. 21 Jozuovi som prikázal: Videl si na vlastné oči všetko, čo urobil Hospodin, váš Boh, tým dvom kráľom. Tak urobí Hospodin všetkým kráľovstvám, cez ktoré budeš prechádzať. 22 Nebojte sa ich, lebo sám Hospodin, váš Boh, bojuje za vás. 23 Úpenlivo som prosil Hospodina o zmilovanie: 24 Pán, Hospodin, ty si začal ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť a svoju mocnú ruku. Veď či je ešte niekde na nebi alebo na zemi taký boh, čo by dokázal konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje? 25 Kiežby som smel prejsť a uzrieť tú dobrú krajinu za Jordánom, to krásne pohorie a Libanon! 26 Hospodin sa však na mňa rozhneval pre vás a nevypočul ma. Hospodin mi povedal: Dosiahol si už dosť, viac mi o tom nehovor! 27 Vystúp na vrchol Pisgy a rozhliadni sa na západ, na sever, na juh a na východ! Dobre sa rozhliadni! Jordán už neprekročíš. 28 Jozuovi daj príkaz, povzbuď ho a posilni, lebo on prejde na čele tohto ľudu a rozdelí mu do vlastníctva krajinu, ktorú uvidíš. 29 Zostali sme v údolí naproti Bét-Peóru.

Dt 3, 1-29

Verš 1
Potom sme sa obrátili a vystupovali sme bášanskou cestou. Bášanský kráľ Óg so všetkým svojím ľudom vyšiel proti nám do boja k Edrei.
Nm 21:33 - Nato sa obrátili a šli hore bášanskou cestou. Bášanský kráľ Óg vytiahol so všetkým svojím ľudom do Edrei do boja proti nim.
Dt 29:7 - Obsadili sme ich krajinu a dali sme ju do dedičného vlastníctva Rúbenovcom a Gádovcom i polovici kmeňa Menaššeovcov.

Verš 2
Hospodin mi však povedal: Neboj sa ho, lebo som ti dal do rúk jeho, všetok jeho ľud i jeho krajinu. Nalož s ním tak, ako si naložil s amorejským kráľom Síchonom, ktorý býval v Chešbóne.
Nm 21:34 - Hospodin povedal Mojžišovi: Neboj sa ho, lebo som ti ho dal do rúk, všetok jeho ľud i jeho krajinu. Ty s ním však nalož tak, ako si urobil amorejskému kráľovi Síchonovi, ktorý býval v Chešbóne.

Verš 12
Vtedy sme obsadili túto krajinu od Aróeru, ktorý je pri potoku Arnón. Polovicu Gileádskeho pohoria s jeho mestami som dal Rúbenovcom a Gádovcom.
Nm 32:33 - Mojžiš teda kráľovstvo amorejského kráľa Síchona, kráľovstvo bášanského kráľa Óga, celú tú krajinu s jej mestami i územím okolo nich dal Gádovcom, Rúbenovcom a polovici kmeňa Jozefovho syna Menaššeho.

Verš 18
Potom som vám prikázal: Hospodin, váš Boh, vám dal túto krajinu, aby ste ju obsadili. Všetci bojaschopní prejdite ozbrojení na čele svojich bratov Izraelitov.
Nm 32:20 - Mojžiš im povedal: Ak naozaj dodržíte toto slovo, ak sa pred Hospodinom vyzbrojíte do boja

Verš 21
Jozuovi som prikázal: Videl si na vlastné oči všetko, čo urobil Hospodin, váš Boh, tým dvom kráľom. Tak urobí Hospodin všetkým kráľovstvám, cez ktoré budeš prechádzať.
Nm 27:18 - Hospodin povedal Mojžišovi: Vezmi Núnovho syna Jozuu, muža obdareného Duchom a polož naňho ruku.

Verš 24
Pán, Hospodin, ty si začal ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť a svoju mocnú ruku. Veď či je ešte niekde na nebi alebo na zemi taký boh, čo by dokázal konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje?
1Sam 2:2 - Nikto nie je taký svätý ako Hospodin, niet nikoho okrem teba, nikto nie je skalou ako náš Boh.
Ž 89:6 - Nebesia chvália tvoje divy, Hospodin, a tvoju vernosť zhromaždenie svätých.

Verš 26
Hospodin sa však na mňa rozhneval pre vás a nevypočul ma. Hospodin mi povedal: Dosiahol si už dosť, viac mi o tom nehovor!
Dt 1:37 - Pre vás sa Hospodin rozhneval aj na mňa. Povedal: Nevojdeš tam ani ty.
Dt 31:2 - Povedal im: Dnes mám stodvadsať rokov. Nebudem už môcť vychádzať ani vchádzať, a Hospodin mi povedal: Neprejdeš cez Jordán.
Dt 34:4 - Hospodin mu povedal: Toto je krajina, ktorú som pod prísahou sľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, keď som povedal: Dám ju tvojmu potomstvu. Dovolil som ti ju uvidieť na vlastné oči, do nej však nevojdeš.

Dt 3,1-10 - Porov. Nm 21,31–35.

Dt 3,11 - Lôžko, všeobecne sa myslí, že ide o Ogov sarkofág, o bazaltovú rakvu, v ktorej bol Og pochovaný. Rozmery sarkofágu naznačujú, že aj Og bol obrom, Refaimcom.

Dt 3,14-15 - O Jairovi a Machirovi pozri Nm 32,3–41; o Gesurcoch a Maáchovcoch porov. Gn 22,24.

Dt 3,17 - Kineret je Genezaretské jazero (Nm 34,11).

Dt 3,18-21 - Porov. Nm 32.

Dt 3,23-29 - Pozri Nm 27,12 n.; Dt 32,48 n. Pre Fogor (Béth Pe'or) pozri Nm 23,28.