výhody registrácie

Kniha Deuteronómium - 5. Moj.

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Dt 7, 1-26

1 Keď ťa Hospodin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, do ktorej prichádzaš, aby si ju obsadil, a vyženie pred tebou mnohé národy: Chetitov, Girgášejov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Perizzejov, Chivvijov a Jebúsejov — sedem národov početnejších a mocnejších než si ty, 2 a keď ti ich vydá Hospodin, tvoj Boh, a porazíš ich, musíš nad nimi uskutočniť ničiacu kliatbu. Nesmieš s nimi uzatvárať zmluvu ani sa zmilovať nad nimi. 3 Nevstupuj s nimi do príbuzenstva, svoju dcéru nedávaj za syna niektorého z nich ani jeho dcéru nevezmeš pre svojho syna. 4 To by tvojho syna odvrátilo odo mňa a slúžili by cudzím bohom. Potom by vzplanul Hospodinov hnev proti vám a rýchlo by vás vyničil. 5 Preto s nimi zaobchádzajte takto: Ich oltáre porúcajte, ich posvätné stĺpy rozbite a posvätné koly postínajte, ich vyrezávané sochy spáľte. 6 Veď ty si svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin, tvoj Boh, si ťa vyvolil, aby si bol jeho zvláštnym ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. 7 Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy; veď medzi všetkými národmi vás bolo najmenej. 8 Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa, preto, že vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. 9 Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Boh, verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. 10 Tomu, kto ho nenávidí, sa priamo odpláca, aby ho zničil. Nebude zhovievavý k tomu, kto ho nenávidí, ale hneď sa mu odplatí. 11 Preto zachovávaj prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré ti dnes prikazujem zachovávať. 12 Ak budete tieto právne predpisy počúvať, zachovávať a plniť, Hospodin, tvoj Boh, bude zachovávať zmluvu s tebou a preukazovať ti priazeň, ktorú pod prísahou sľúbil tvojim otcom. 13 Bude ťa milovať, požehnávať a rozmnoží ťa. Požehná plod tvojho života i plod tvojej pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj olej, mláďatá tvojho dobytka, jahňatá tvojich oviec v krajine, ktorú pod prísahou sľúbil dať tvojim otcom. 14 Budeš požehnaný nad všetky národy. Nebude medzi vami neplodný muž ani neplodná žena a nebudete mať ani neplodné dobytča. 15 Hospodin odvráti od teba každú chorobu a nedopustí na teba nijakú z tých chorôb, ktoré si poznal v Egypte, no dopustí ich na všetkých, čo ťa nenávidia. 16 Pohltíš všetky národy, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Boh. Tvoje oko sa nad nimi nezľutuje ani nebudeš slúžiť ich bohom, to by bolo pre teba osídlo. 17 Možno si pomyslíš: Tieto národy sú početnejšie než ja, ako by som ich mohol vyhnať? 18 Neboj sa ich! Len sa dobre rozpamätaj na to, čo urobil Hospodin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyptu, 19 na veľké skúšky, ktoré si videl na vlastné oči, na znamenia a divy, na mocnú ruku a vystreté rameno, ktorými ťa viedol Hospodin, tvoj Boh. Tak urobí Hospodin, tvoj Boh, všetkým národom, ktorých sa obávaš. 20 Aj sršne pošle Hospodin, tvoj Boh na nich, kým nevyhynú tí, čo zostali a ukryli sa pred tebou. 21 Neľakaj sa ich, lebo uprostred teba je Hospodin, tvoj Boh, Boh veľký a hrozný. 22 Hospodin, tvoj Boh, postupne tieto národy pred tebou povyháňa. Nebudeš ich môcť rýchlo vyničiť, lebo by sa rozmnožila proti tebe divá zver. 23 No Hospodin, tvoj Boh, ti tie národy vydá a uvedie ich do veľkého zmätku, kým nebudú vyničené. 24 Ich kráľov ti vydá do rúk a ty vymažeš ich mená pod nebom. Nikto sa nepostaví proti tebe, kým ich nevyničíš. 25 Vyrezávané sošky ich božstiev spáľte. Nezatúžiš po striebre ani po zlate, čo je na nich, ani si ho neber, aby sa ti to nestalo osídlom, lebo je to ohavnosť pred Hospodinom, tvojím Bohom. 26 Nedonesieš tieto ohavnosti do svojho domu, aby si neupadol do kliatby ako ony. Nech sa ti zošklivia a zhnusia, lebo sú prekliate.

Dt 7, 1-26

Verš 1
Keď ťa Hospodin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, do ktorej prichádzaš, aby si ju obsadil, a vyženie pred tebou mnohé národy: Chetitov, Girgášejov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Perizzejov, Chivvijov a Jebúsejov — sedem národov početnejších a mocnejších než si ty,
Dt 31:3 - Hospodin, tvoj Boh, pôjde pred tebou, vyhubí tieto národy a ty ich ovládneš. Jozua pôjde pred tebou na druhú stranu, ako povedal Hospodin.

Verš 2
a keď ti ich vydá Hospodin, tvoj Boh, a porazíš ich, musíš nad nimi uskutočniť ničiacu kliatbu. Nesmieš s nimi uzatvárať zmluvu ani sa zmilovať nad nimi.
Nm 33:52 - vyžeňte spred seba všetkých jeho obyvateľov, zničte všetky ich vyrezávané sochy a všetky liate modly a spustošte všetky ich výšiny.
Joz 11:11 - Všetko živé pobili v ňom mečom a vykonali na ňom kliatbu. Neostalo nič, čo dýcha. Potom Chacór vypálili.
Ex 23:32 - Neuzatváraj zmluvu s nimi ani s ich bohmi.
Ex 34:15 - Neuzavrieš zmluvu s obyvateľmi tej krajiny, lebo keď budú smilniť so svojimi bohmi a prinášať im obety, pozvú ťa a musel by si jesť z ich obetnej hostiny.

Verš 3
Nevstupuj s nimi do príbuzenstva, svoju dcéru nedávaj za syna niektorého z nich ani jeho dcéru nevezmeš pre svojho syna.
Ex 34:16 - Bral by si si z ich dcér ženy pre svojich synov a tie by smilnili so svojimi bohmi a zvádzali by na to aj tvojich synov.
1Kr 11:2 - Pochádzali z národov, o ktorých vydal Hospodin Izraelitom zákaz: Nestýkajte sa s nimi a ony nech sa nestýkajú s vami. Mohli by nakloniť vaše srdce k svojim bohom. Šalamún k nim prilipol láskou.

Verš 5
Preto s nimi zaobchádzajte takto: Ich oltáre porúcajte, ich posvätné stĺpy rozbite a posvätné koly postínajte, ich vyrezávané sochy spáľte.
Ex 23:24 - Nebudeš sa klaňať ich bohom a nebudeš im slúžiť. Nekonaj ako oni. Bezohľadne však zbúraj ich výtvory a znič ich posvätné stĺpy.
Ex 34:13 - Preto zrúcaš ich oltáre, rozlámeš ich posvätné stĺpy a povytínaš ich ašéry.
Dt 12:2 - Úplne zničte všetky miesta, kde na vysokých vrchoch, kopcoch a pod každým zeleným stromom slúžili svojim bohom národy, ktoré si podmaníte.

Verš 6
Veď ty si svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin, tvoj Boh, si ťa vyvolil, aby si bol jeho zvláštnym ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme.
Ex 19:5 - Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.
Dt 4:20 - Vás však Hospodin vzal a vyviedol z taviacej pece, z Egypta, aby ste boli jeho dedičným ľudom, ako je to dnes.
Dt 14:21 - Nejedzte nijakú zdochlinu. Môžeš ju dať cudzincovi, ktorý je v tvojich bránach, on ju smie jesť alebo predať inému cudzincovi. Ty si však svätý ľud, ktorý patrí Hospodinovi, tvojmu Bohu. Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky.
Dt 26:18 - Aj Hospodin dnes vyhlásil, že budeš jeho ľudom, zvláštnym vlastníctvom, ako ti sľúbil, no musíš zachovávať všetky jeho prikázania.
Dt 28:9 - Ak budeš zachovávať príkazy Hospodina, svojho Boha, a kráčať po jeho cestách, Hospodin ťa povýši na svätý ľud, ako ti prisahal.
1Pt 2:9 - Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutkytoho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla.

Verš 8
Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa, preto, že vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom.
Dt 10:15 - No len k tvojim otcom sa Hospodin vinul s láskou, zamiloval si ich a vyvolil si ich potomstvo, totiž vás, spomedzi všetkých národov, ako je to dodnes.

Verš 9
Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Boh, verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.
Ex 20:5 - Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia,
Dt 5:9 - Nebudeš sa im klaňať ani sa nedáš nimi zotročovať, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh. Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia,

Verš 10
Tomu, kto ho nenávidí, sa priamo odpláca, aby ho zničil. Nebude zhovievavý k tomu, kto ho nenávidí, ale hneď sa mu odplatí.
Nah 1:2 -

Verš 12
Ak budete tieto právne predpisy počúvať, zachovávať a plniť, Hospodin, tvoj Boh, bude zachovávať zmluvu s tebou a preukazovať ti priazeň, ktorú pod prísahou sľúbil tvojim otcom.
Lv 26:3 - Ak sa budete správať podľa mojich ustanovení a zachovávať moje príkazy a ak ich budete aj plniť,
Dt 28:1 - Ak budeš naozaj počúvať hlas Hospodina, svojho Boha, zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme.

Verš 14
Budeš požehnaný nad všetky národy. Nebude medzi vami neplodný muž ani neplodná žena a nebudete mať ani neplodné dobytča.
Ex 23:26 - V tvojej krajine ani jedna žena nepotratí, ani nebude neplodná, a ja ťa obdarím plným počtom dní.

Verš 19
na veľké skúšky, ktoré si videl na vlastné oči, na znamenia a divy, na mocnú ruku a vystreté rameno, ktorými ťa viedol Hospodin, tvoj Boh. Tak urobí Hospodin, tvoj Boh, všetkým národom, ktorých sa obávaš.
Dt 4:34 - Pokúsil sa už nejaký boh prísť a vyviesť ľud spomedzi iného národa skúškami a znameniami, zázrakmi a bojom, mocnou rukou a vystretým ramenom, veľkými, hroznými skutkami, ako to všetko urobil s vami v Egypte Hospodin, váš Boh, pred vašimi očami?
Dt 29:3 - Hospodin vám však dodnes nedal srdce, aby chápalo, ani oči, aby videli, ani uši, aby počuli.

Verš 20
Aj sršne pošle Hospodin, tvoj Boh na nich, kým nevyhynú tí, čo zostali a ukryli sa pred tebou.
Ex 23:28 - Pošlem pred tebou sršne, aby vyhnali Chivvijov, Kanaánčanov a Chetitov.
Joz 24:12 - Poslal som pred vami sršne, tie ich vyhnali spred vás a vypudili aj oboch amorejských kráľov. Nestalo sa to tvojím mečom ani tvojím lukom.

Dt 7,1 - Porov. Gn 10,15 n.; Ex 3,8; 23,23. Pohania v Kanaáne predstavovali ustavičné nebezpečenstvo pre vieru v pravého Boha.

Dt 7,2 - O kliatbe záhuby porov. Ex 23,32; 34,12; Lv 27,28; Nm 21,2.

Dt 7,3 - Porov. Ex 34,15.16.

Dt 7,4-5 - Pozri Ex 34,16. Modly, hebr. masseby, boli postavené kamene, pomníky, a predstavovali falošných bohov. Podobné boli aj stĺpy (pahýly), ašery, lenže z dreva, a predstavovali bohyňu Aštartu, Ašeru, ktorá bola bohyňou úrody, hojnosti a plodnosti, ktorú uctievali nemravným kultom.

Dt 7,6-10 - Porov. Ex 19,5 a 20,5 n.

Dt 7,11 - Týmto veršom sa ukončuje tzv. Mojžišovské Pätoro, ktoré vlastne obsahuje len prvé dva príkazy z Desatora (6,1 – 7,11). Mať ohľad na Kanaánčanov znamenalo by záhubu pre vieru Izraelitov (Ex 23,22 a Dt 7,2).

Dt 7,20 - Porov. Ex 23,28.29 n. V starých časoch bolo v Palestíne mnoho divej zveri (Sdc 14,5; 1 Sam 17,34; 2 Sam 23,20; 1 Kr 20,36 atď.). Po odvedení Izraelitov do babylonského zajatia noví obyvatelia veľa trpeli pre divú zver; najmä prepady levov boli časté (2 Kr 17,25 n.).