výhody registrácie

Kniha Deuteronómium - 5. Moj.

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Dt 22, 1-29

1 Ak uvidíš blúdiace dobytča alebo ovcu svojho brata, neprejdi popri nich bez povšimnutia, ale určite ich priveď späť svojmu bratovi. 2 Keď však tvoj brat nie je nablízku a ty ho nepoznáš, priženieš ich do svojho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nebude hľadať. Potom mu ich vráť. 3 Rovnako urob aj s jeho oslom, odevom a s čímkoľvek, čo tvoj brat stratil a ty si to našiel. Neodopri mu pomoc. 4 Ak uvidíš, že na ceste padol osol alebo býk tvojho brata, neodopri mu pomoc. Pomôž mu ich zodvihnúť. 5 Nech žena nenosí mužské veci a muž nech si neoblieka ženské šaty, lebo pred Hospodinom, tvojím Bohom, je ohavný každý, kto tak robí. 6 Keby si cestou náhodne uvidel na strome alebo na zemi vtáčie hniezdo s mláďatami alebo vajíčkami a matka by sedela na mláďatách alebo na vajíčkach, nevezmeš matku s mláďatami. 7 Matku musíš vypustiť a mláďatá si vezmi, aby sa ti dobre vodilo a dlho si žil. 8 Keď si postavíš nový dom, urob na streche ohradu, aby si vo svojom dome neuvalil na seba krvnú vinu, keby niekto z neho spadol. 9 Nesaď do svojej vinice iný druh rastliny, aby celá úroda neprepadla svätyni: vysiate semeno i úroda vinice. 10 Neor spoločným záprahom vola s oslom. 11 Neobliekaj sa do šiat utkaných spolu z vlny a ľanu. 12 Na štyroch rohoch svojho plášťa, ktorým sa odievaš, si urob strapce. 13 Ak si muž vezme ženu, vojde k nej, no potom ju znenávidí, 14 obviní ju z nepočestnosti a rozširuje o nej zlý chýr tým, že vraví: Keď som si ju vzal za ženu a priblížil som sa k nej, zistil som, že nie je panna, 15 otec i matka devy vezmú dôkaz dcérinho panenstva a prinesú ho starším mesta do brány. 16 Otec devy povie starším: Svoju dcéru som dal tomuto mužovi za ženu a on ju znenávidel. 17 Obviňuje ju z nepočestnosti a hovorí: Nenašiel som pri tvojej dcére znak panenstva. Tu je dôkaz panenstva mojej dcéry. Nato rozprestrú dcérine šaty pred staršími mesta. 18 Starší mesta odvedú toho muža a potrestajú ho. 19 Uložia mu pokutu sto strieborných za to, že izraelskú pannu uviedol do zlého svetla a peniaze dajú dcérinmu otcovi. Ona mu zostane ženou a nikdy ju nesmie prepustiť. 20 Keby však chýr o mladej žene bol pravdivý a nenašiel by sa dôkaz jej panenstva, 21 vyvedú ju k vchodu otcovho domu a muži mesta ju ukameňujú, lebo sa v Izraeli dopustila nehanebnosti tým, že v otcovskom dome smilnila. Tak odstrániš zlo spomedzi seba. 22 Keby pristihli muža pri súloži s vydatou ženou, nech zomrú obaja, muž, ktorý s ňou súložil, i žena. Tak odstrániš zlo z Izraela. 23 Keby bola deva, panna, zasnúbená s mužom a stretol by ju v meste iný muž a súložil by s ňou, 24 obidvoch vyveďte k bráne mesta a ukameňujte; devu preto, že nevolala v meste o pomoc a muža preto, že zneuctil snúbenicu svojho blížneho. Tak odstrániš zlo spomedzi seba. 25 Keby stretol muž zasnúbenú devu na poli a násilne by sa jej zmocnil a súložil by s ňou, zomrie len muž, ktorý s ňou súložil. 26 Deve neurob nič. Ona sa nedopustila hriechu, pre ktorý by mala byť potrestaná smrťou. V tomto prípade je to tak, ako keď niekto prepadne svojho blížneho a zavraždí ho. 27 Stretol ju totiž na poli a zasnúbená deva aj kričala, ale nebolo nikoho, kto by jej pomohol. 28 Keby muž stretol devu, pannu, ktorá nebola zasnúbená, chytil by ju, súložil by s ňou a pristihli by ich, 29 muž, ktorý s ňou súložil, dá otcovi devy päťdesiat strieborných a bude mu ženou, lebo ju zneuctil. Nesmie ju nikdy prepustiť.

Dt 22, 1-29

Verš 1
Ak uvidíš blúdiace dobytča alebo ovcu svojho brata, neprejdi popri nich bez povšimnutia, ale určite ich priveď späť svojmu bratovi.
Ex 23:4 - Ak natrafíš na zatúlaného býka alebo na osla svojho nepriateľa, musíš mu ho priviesť späť.

Verš 12
Na štyroch rohoch svojho plášťa, ktorým sa odievaš, si urob strapce.
Nm 15:38 - Povedz Izraelitom, aby si všetky budúce pokolenia robili strapce na okraji šiat a nad ne dávali purpurovo fialovú stuhu.
Mt 23:5 - Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitbové remienky a zväčšujú si strapce na rúchach.

Verš 29
muž, ktorý s ňou súložil, dá otcovi devy päťdesiat strieborných a bude mu ženou, lebo ju zneuctil. Nesmie ju nikdy prepustiť.
Ex 22:16 - Keby mu ju jej otec nijako nechcel dať, zvodca zaplatí toľko, koľko dostáva panna do vena.

Verš 22
Keby pristihli muža pri súloži s vydatou ženou, nech zomrú obaja, muž, ktorý s ňou súložil, i žena. Tak odstrániš zlo z Izraela.
Lv 20:10 - Kto sa dopustí cudzoložstva s vydatou ženou, teda kto cudzoloží so ženou svojho blížneho, musí zomrieť — cudzoložník i cudzoložnica.

Verš 9
Nesaď do svojej vinice iný druh rastliny, aby celá úroda neprepadla svätyni: vysiate semeno i úroda vinice.
Lv 19:19 - Zachovávajte moje ustanovenia. Pri párení svojho dobytka nepripustite, aby sa krížili dva druhy. Svoje pole neosievaj dvojakým druhom semena. Nenos na sebe šaty utkané z dvojakého tkaniva.

Dt 22,1-4 - Porov. Ex 23,4–5, kde je reč o nepriateľovi, ktorý je tiež Izraelita. Tu sa hovorí o bratovi, teda o Izraelitovi bez rozdielu, či je priateľom alebo nepriateľom.

Dt 22,5 - Tento zákaz je namierený proti pohanským bohoslužobným zvykom, pri ktorých dochádzalo k nemravným výstrednostiam. Iní autori myslia, že tento predpis chcel aj navonok poukazovať na Božie rozhodnutie, keď Pán stvoril muža a ženu (Gn 1,27).

Dt 22,6-7 - To, čo je človekovi užitočné, nemá sa celkom vyničiť. Preto treba matku pustiť, aby mohla dochovať ďalšie mláďatá. Tento zákaz mal za cieľ vychovávať aj k ľudskosti a súcitnosti.

Dt 22,8 - Strechy na orientálnych domoch bývajú rovné, takže sa dá po nich prechádzať. Prístup na ne je obyčajne zvonku. Pozri Joz 2,6; 2 Sam 11,2; Mt 10,27; Sk 10,9.

Dt 22, 9-11 - Ťažko povedať, prečo sa to zakazovalo.

Dt 22,15 - Zdá sa, že rodičia rátali s prepustením svojej dcéry, a preto si po svadobnej noci dcérinej nechávali jej rúcho, na ktorom ostali stopy jej panenstva.

Dt 22,17 - Podľa zákona odvety muž by vlastne mal byť ukameňovaný (Dt 19,19), tu sa však robila výnimka, veď na to by bola doplatila len žena – ostala by vdovou.

Dt 22,22 - Pozri Lv 18,20; 20,10; Jn 8,5.

Dt 22,24 - Izraelské zasnúbenie dávalo obom stránkam právo aj manželské povinnosti. Preto snúbenec volal sa mužom a snúbenica ženou. Nevera snúbenice bola manželskou neverou.

Dt 22,28 - Porov. Ex 22,16 n.

Dt 22,30 - Pozri Lv 18,7 n. a 20,11. Žena otca je nevlastná matka, čiže druhá otcova žena. To platilo aj vtedy, keď nevlastná matka ako vdova po smrti otcovej mohla sa vydať.