výhody registrácie

Kniha Deuteronómium - 5. Moj.

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Dt 28, 1-69

1 Ak budeš naozaj počúvať hlas Hospodina, svojho Boha, zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme. 2 Keď budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, spočinú na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať. 3 Požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli. 4 Požehnaný bude plod tvojho života, plodiny tvojej zeme, plod tvojho dobytka, mláďatá tvojich zvierat a prírastky tvojho stáda. 5 Požehnaný bude tvoj kôš i tvoje koryto. 6 Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať. 7 Hospodin sa postará o porážku tvojich nepriateľov, ktorí povstanú proti tebe. Jednou cestou vyrazia proti tebe a siedmimi cestami budú pred tebou utekať. 8 Hospodin prikáže, aby bolo požehnanie v tvojich zásobárňach i vo všetkom, čoho sa chopí tvoja ruka. Požehná ťa v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. 9 Ak budeš zachovávať príkazy Hospodina, svojho Boha, a kráčať po jeho cestách, Hospodin ťa povýši na svätý ľud, ako ti prisahal. 10 Potom všetky národy zeme uvidia, že nosíš Hospodinovo meno a budú sa ťa báť. 11 Hospodin ti dá hojnosť blaha, a to v plode tvojho života, v plode tvojho dobytka i v plodinách tvojej pôdy v krajine, o ktorej Hospodin pod prísahou sľúbil tvojim otcom, že ti ju dá. 12 Hospodin ti otvorí štedrú pokladnicu, nebesia, a v pravý čas pošle na tvoju krajinu dážď; bude požehnávať každé dielo tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si nebudeš požičiavať od nikoho. 13 Ak budeš poslúchať príkazy Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dnes prikazujem, zachovávať a uskutočňovať ich, Hospodin ťa ustanoví za hlavu, nie za chvost. Budeš vystupovať čoraz vyššie a nebudeš upadať. 14 Neodchyľuj sa ani napravo, ani naľavo, ani od jediného slova, ktoré vám dnes prikazujem, a nechoď za inými bohmi, aby si im slúžil. 15 Ak ale nebudeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, ani zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, doľahnú na teba všetky tieto kliatby a budú ťa prenasledovať. 16 Prekliaty budeš v meste a prekliaty budeš na poli. 17 Prekliaty bude tvoj kôš i tvoje koryto. 18 Prekliaty bude plod tvojho života i plodiny tvojej pôdy, mláďatá tvojho dobytka i prírastky stáda. 19 Prekliaty budeš, keď budeš vchádzať a prekliaty budeš, keď budeš vychádzať. 20 Hospodin pošle na teba kliatbu, hrôzu a neúspech vo všetkom, na čo položíš ruku a čo budeš podnikať, kým ťa nevyhubí a nezničí pre tvoje zlé skutky, lebo si ma opustil. 21 Hospodin dopustí na teba mor, kým ťa celkom nezničí v krajine, ktorú ideš teraz obsadiť. 22 Hospodin ťa bude biť suchotinami, zimnicou, silnou horúčkou, páľavou, mečom, obilnou hrdzou a sneťou. Budú ťa trápiť, kým nezahynieš. 23 Nebesia budú nad tvojou hlavou ako meď a zem pod tebou bude ako železo. 24 Namiesto dažďa Hospodin dá tvojej krajine piesok a prach bude na teba padať z neba, kým ťa nezničí. 25 Hospodin dopustí, aby ťa tvoji nepriatelia porazili. Jednou cestou sa vydáš proti nim, siedmimi cestami budeš pred nimi utekať. Budeš odstrašujúcim príkladom pre všetky kráľovstvá zeme. 26 Tvoja mŕtvola bude pokrmom všetkému nebeskému vtáctvu i zemským zvieratám, nikto ich neodoženie. 27 Hospodin ťa bude trestať egyptskými vredmi, pľuzgiermi, svrabom a prašivosťou, nebudeš sa môcť z nich vyliečiť. 28 Hospodin ťa bude trestať šialenstvom, slepotou a pomätenosťou. 29 Na jasné poludnie budeš tápať ako slepý v tme. Na cestách sa ti nebude dariť. Budeš utláčaný a okrádaný po všetky dni a nikto ťa neochráni. 30 Zasnúbiš sa so ženou, ale iný muž ju poškvrní, postavíš si dom, no nebudeš v ňom bývať, vysadíš si vinicu, nebudeš ju však užívať. 31 Pred očami ti zabijú vola, no nebudeš z neho jesť. Pred očami ti ukradnú osla, ale nevrátia ho. Nepriatelia ti odcudzia stádo, nebude však nikto, kto by ti pomohol. 32 Tvojich synov a dcér sa zmocní cudzí národ, budeš musieť na to hľadieť a pre nich sa budeš umárať, ale tvoje ruky nič nezmôžu. 33 Plodiny tvojej pôdy i všetku tvoju úrodu zje národ, ktorý si nepoznal, bude ťa neustále utláčať a týrať. 34 Zošalieš z toho, čo uvidia tvoje oči, na čo sa budeš musieť dívať. 35 Hospodin ťa bude trestať zhubnými vredmi na kolenách a stehnách, od spodu nôh až po temeno hlavy, takže sa nebudeš môcť vyliečiť. 36 Hospodin odvedie teba i tvojho kráľa, ktorého si ustanovíš nad sebou, k národu, ktorý si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, a tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameňu. 37 Budeš odstrašujúcim príkladom a terčom posmechu pre všetky národy, ku ktorým ťa Hospodin zavedie. 38 Mnoho osiva vyseješ na poli, ale málo zožneš, lebo ho obhryzú kobylky. 39 Vinice vysadíš a obrobíš, ale víno z nich nebudeš piť ani uskladňovať, lebo vinice obhryzú červy. 40 Olivy budeš mať na celom svojom území, ale olejom sa nebudeš natierať, lebo olivy ti opadajú. 41 Synov a dcéry splodíš, ale nebudú ti patriť, lebo pôjdu do zajatia. 42 Všetky tvoje stromy a plodiny napadne hmyz. 43 Cudzinec, ktorý je uprostred teba, sa bude ustavične vzmáhať, ty však budeš stále upadať. 44 On ti bude požičiavať, ty mu však požičiavať nebudeš. On bude hlavou a ty budeš chvostom. 45 Prídu na teba všetky tieto kliatby, budú ťa prenasledovať, zastihnú ťa a zničia, pretože si neposlúchol Hospodina, svojho Boha, a nezachovával si jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dal. 46 Budú na tebe a na tvojom potomstve naveky znakom a výstražným znamením. 47 Pretože si neslúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, radostne a s vďačným srdcom, keď si mal hojnosť všetkého, 48 budeš slúžiť svojmu nepriateľovi o hlade a smäde, v nahote a vo všetkom nedostatku, ktorý pošle na teba Hospodin. On ti bude klásť železné jarmo na šiju, kým ťa nezahubí. 49 Hospodin privedie na teba národ zďaleka, od končín zeme. Ako orol priletí národ, ktorého jazyku nebudeš rozumieť, 50 národ krutej tváre, ktorý nebude brať ohľad na starca a nezľutuje sa ani nad dieťaťom. 51 Bude požierať plod tvojho dobytka, plodiny tvojej pôdy, kým ťa nevyhubí. Nenechá ti obilie ani mušt, ani olej, ani mláďatá tvojho dobytka, ani prírastok tvojho stáda, kým ťa nezničí. 52 Bude ťa sužovať vo všetkých tvojich bránach, kým nepadnú tvoje vysoké a opevnené hradby, na ktoré sa budeš spoliehať v celej svojej krajine, bude ťa sužovať vo všetkých bránach v celej tvojej krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh. 53 Pri obliehaní a v úzkosti, ktorou ťa zovrie tvoj nepriateľ, budeš jesť plod svojho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hospodin, tvoj Boh. 54 Aj jemný a citlivý muž medzi vami bude závistlivo hľadieť na svojho brata, na svoju ženu i na synov, ktorí mu ešte zostanú, 55 aby niektorému z nich nemusel dať jesť z mäsa svojich detí, ktoré bude sám jesť, keďže mu nezostane nič v tiesni obliehania, ktorým ťa zovrie nepriateľ vo všetkých tvojich bránach. 56 Aj jemná a citlivá žena medzi vami, ktorá sa pre rozmaznanosť a precitlivenosť ani nepokúsila položiť nohu na zem, bude so závisťou pozerať na svojho muža, syna a dcéru, 57 na plodový koláč, ktorý pri pôrode vychádza z jej života, i na svoje deti, ktoré zrodila, lebo ich bude potajomky jesť pre nedostatok všetkého počas obliehania a tiesne, ktorými ťa zovrie nepriateľ v tvojich bránach. 58 Ak nebudeš zachovávať a uskutočňovať všetky slová tohto zákona napísané v tejto knihe, a nebudeš sa báť tohto slávneho a hrozného mena Hospodina, svojho Boha, 59 Hospodin dopustí na teba a na tvoje potomstvo strašné rany, veľké a trvalé pohromy, zhubné a nevyliečiteľné choroby. 60 Obráti na teba všetky choroby Egypta, ktorých sa bojíš, no predsa ich dostaneš. 61 Hospodin bude na teba posielať všelijaké choroby a pohromy, o ktorých sa ani nepíše v knihe tohto zákona, kým ťa nezničí. 62 Zostane vás málo, hoci vás bolo toľko ako nebeských hviezd, pretože si neposlúchol Hospodina, svojho Boha. 63 Ako sa z vás tešil Hospodin, keď vám robil dobre a rozmnožoval vás, tak sa bude Hospodin radovať, že vás zničí a vyhubí. Budete vytrhnutí z krajiny, ktorú idete obsadiť. 64 Hospodin ťa rozptýli medzi všetky národy z jedného konca zeme až na druhý. Tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameňu, ktorých si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia. 65 No ani medzi tými národmi nebudeš mať pokoj, ani tvoja noha si tam neodpočinie. Hospodin ti tam dá rozochvené srdce, smutné oči a ustrašenú dušu. 66 Tvoj život bude visieť na vlásku, v noci i vo dne budeš prežívať úzkosti a nebudeš si istý životom. 67 Pre úzkosť srdca, ktorá ťa bude ľakať, i pre to, čo uvidíš na vlastné oči, ráno povieš: Kiežby bol už večer! A večer povieš: Kiežby už bolo ráno! 68 Na lodiach, cestou, o ktorej som povedal, že ju už neuvidíš, ťa Hospodin zavedie späť do Egypta. Tam sa sami budete predávať za otrokov a otrokyne, no nikto vás nekúpi. 69 Toto sú slová zmluvy, ktorú Hospodin v Moábsku prikázal Mojžišovi uzavrieť s Izraelitmi okrem zmluvy, ktorú s nimi uzavrel na Horebe.

Dt 28, 1-69





Verš 64
Hospodin ťa rozptýli medzi všetky národy z jedného konca zeme až na druhý. Tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameňu, ktorých si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia.
Dt 4:27 - Hospodin vás rozptýli medzi národy a zostane z vás len malý počet medzi národmi, medzi ktoré vás Hospodin zavedie.
Neh 1:8 - Spomeň si, prosím, na slovo, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi: Ak sa spreneveríte, rozptýlim vás medzi národy.

Verš 1
Ak budeš naozaj počúvať hlas Hospodina, svojho Boha, zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme.
Lv 26:3 - Ak sa budete správať podľa mojich ustanovení a zachovávať moje príkazy a ak ich budete aj plniť,

Verš 38
Mnoho osiva vyseješ na poli, ale málo zožneš, lebo ho obhryzú kobylky.
Mi 6:15 - Budeš siať, ale žať nebudeš, vylisuješ olivy, ale olejom sa nepotrieš, vytlačíš aj mušt, ale víno piť nebudeš.
Ag 1:6 - Sejete mnoho, ale zvážate málo. Jete, ale nenasýtite sa. Pijete, ale smäd si neuhasíte. Obliekate sa, ale nezohrejete sa. Kto dostáva mzdu, dáva ju do deravého mešca.

Verš 9
Ak budeš zachovávať príkazy Hospodina, svojho Boha, a kráčať po jeho cestách, Hospodin ťa povýši na svätý ľud, ako ti prisahal.
Dt 7:6 - Veď ty si svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin, tvoj Boh, si ťa vyvolil, aby si bol jeho zvláštnym ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme.

Verš 11
Hospodin ti dá hojnosť blaha, a to v plode tvojho života, v plode tvojho dobytka i v plodinách tvojej pôdy v krajine, o ktorej Hospodin pod prísahou sľúbil tvojim otcom, že ti ju dá.
Dt 30:9 - Hospodin, tvoj Boh, hojne požehná každé dielo tvojich rúk, plod tvojho života, plod tvojho dobytka a plodiny tvojej pôdy pre tvoje blaho. Hospodin sa bude z teba znova radovať, ako sa radoval z tvojich otcov,

Verš 12
Hospodin ti otvorí štedrú pokladnicu, nebesia, a v pravý čas pošle na tvoju krajinu dážď; bude požehnávať každé dielo tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si nebudeš požičiavať od nikoho.
Dt 15:6 - Veď Hospodin, tvoj Boh, ťa požehná, ako ti sľúbil, a ty budeš požičiavať mnohým národom, no ty sám si nebudeš požičiavať. Budeš panovať nad mnohými národmi, ale ony nebudú panovať nad tebou.

Verš 15
Ak ale nebudeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, ani zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, doľahnú na teba všetky tieto kliatby a budú ťa prenasledovať.
Lv 26:14 - Ak ma nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto príkazy,
Nár 2:17 - |TU(pé)|Tu Hospodin vykonal, čo si zaumienil. Uskutočnil, čo hovoril, čo prikázal už za pradávnych dní. Ničil bez súcitu. Nepriateľ zajasal nad tebou, Pán doprial víťazstvo tým, čo ťa sužovali.
Dan 9:11 - Celý Izrael prestúpil tvoj zákon a odvrátil sa, aby nepočul tvoj hlas. Tak nás postihla kliatba a prísaha zapísaná v zákone Mojžiša, Božieho služobníka, lebo sme zhrešili proti nemu.
Dan 9:13 - Ako je napísané v Mojžišovom zákone, tak prišlo na nás všetko to nešťastie. My sme však neprosili o priazeň Hospodina, nášho Boha, ani sme sa k nemu neobrátili od svojich neprávostí, aby sme sa sústredili na tvoju pravdu.
Mal 2:2 - Ak neposlúchnete a nevezmete si k srdcu, že máte vzdávať česť môjmu menu — vraví Hospodin zástupov — tak zošlem na vás kliatbu a vaše požehnanie prekľajem. Veď som ho už aj preklial, lebo nikto z vás si to neberie k srdcu.

Verš 53
Pri obliehaní a v úzkosti, ktorou ťa zovrie tvoj nepriateľ, budeš jesť plod svojho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hospodin, tvoj Boh.
Lv 26:29 - Budete jesť mäso svojich synov i svojich dcér.
2Kr 6:29 - Tak sme môjho syna uvarili a zjedli. Keď som jej na druhý deň povedala: Daj svojho syna, nech ho zjeme, ona si syna skryla.
Nár 4:10 - |TU(jod)|Tu Pri skaze dcéry môjho ľudu ruky jemnocitných žien uvarili vlastné deti, poslúžili im za pokrm.

Verš 22
Hospodin ťa bude biť suchotinami, zimnicou, silnou horúčkou, páľavou, mečom, obilnou hrdzou a sneťou. Budú ťa trápiť, kým nezahynieš.
Lv 26:16 - potom vám urobím toto: Zošlem na vás hrôzu, suchoty a horúčku, čo vyčerpáva zrak a stravuje život. Márne budete siať obilie, pojedia ho vaši nepriatelia.

Verš 23
Nebesia budú nad tvojou hlavou ako meď a zem pod tebou bude ako železo.
Lv 26:19 - Zlomím vašu vzdorovitú pýchu, takže nebo nad vami bude ako železo a vaša krajina ako bronz.

Verš 27
Hospodin ťa bude trestať egyptskými vredmi, pľuzgiermi, svrabom a prašivosťou, nebudeš sa môcť z nich vyliečiť.
Ex 9:9 - Po celom Egypte sa sadze rozletia ako jemný prášok a v celom Egypte sa na ľuďoch i na dobytku vyhodia pľuzgierovité vredy.

Verš 62
Zostane vás málo, hoci vás bolo toľko ako nebeských hviezd, pretože si neposlúchol Hospodina, svojho Boha.
Dt 10:22 - Tvojich otcov bolo len sedemdesiat, keď šli do Egypta, a teraz ťa Hospodin, tvoj Boh, rozmnožil ako nebeské hviezdy.

Verš 63
Ako sa z vás tešil Hospodin, keď vám robil dobre a rozmnožoval vás, tak sa bude Hospodin radovať, že vás zničí a vyhubí. Budete vytrhnutí z krajiny, ktorú idete obsadiť.
Iz 1:24 - Preto výrok Pána, Hospodina zástupov, Mocného Izraela znie: Beda, vyvŕšim sa na svojich protivníkoch, vypomstím sa na svojich nepriateľoch.

Dt 28,27 - Porov. šiestu egyptskú ranu (Ex 9,9).

Dt 28,36-37 - Porov. 1 Kr 9,7; Jer 24,9.

Dt 28,49 - Podobnými slovami zvestovali národnú a náboženskú katastrofu Izraela aj proroci (Iz 28,11; 33,19; Jer 5,15; 14,8; 48,40; 49,22; Hab 1,8; Ez 17,3.7 atď.).

Dt 28,53 - Tak sa stalo pri obkľúčení Samárie (2 Kr 6,26–30), pri dobývaní Jeruzalema, keď Nabuchodonozor za dlhý čas obkľučoval Sväté mesto (Nár 2,20; 4, 10; Bar 2,2 n.), a za Títa r. 70 po Kr. Porov. aj Lv 26,29.

Dt 28,60 - Pozri Ex 7 – 12.