výhody registrácie

Deuteronómium


Obsah knihy Deuteronómium

 

Dt 1Pán dáva Izraelitom krajinu pred nimi, ktorú prisľúbil Abrahámoni, Izákovi, Jakubovi a ich potomstvu. Mojžiš vybral múdrych a skúsených mužov z kmeňov a ustanovil ich za predákov. Pohli sa od vrchu Horeb cez púšť a došli do Kadešbarny. Vybrali z po jednom z každého kmeňa a poslali ich na výzvedy. Doniesli správu, že krajina je dobrá, ale ľud nechcel do krajiny vstúpiť a neveril slovám Pána. Pán sa rozhneval a aj keď ľud už potom chcel bojovať, nedovolil to. Iba Kaleb, Jozue a deti vojdú do krajiny. Lebo reptali a neverili slovám Pána, budú blúdiť v púšti.
Dt 2Pohli sa púšťou smerom k Červenému moru, ako prikázal Pán. Prechádzali cez Seir, územie bratov, Ezauových synov a Pán im zakázal bojovať s nimi, aj s Moabčanmi. Kým prešli od Kadešbarny po potok Sared prešlo 38 rokov. Za ten čas vymrelo všetko bojaschopné pokolenie. Pán im zakázal bojovať aj s Amončanmi, keď budú prechádzať cez ich územie, lebo to dal Pán Lotovým synom. Pri Jase porazili aj amorejského kráľa Sehona s jeho vojskom a dobyli celú jeho krajinu.
Dt 3Pri Edrei porazili aj bášanského kráľa Oga a všetok jeho ľud. Vzali všetok dobytok a korisť. Zaujali celú krajinu a rozdelili si ju Rubenov a Gadov kmeň, utáborili sa tam a tiahli ďalej s bratmi. Pán hovoril Mojžišovi, že nevkročí do krajiny za Jordánom, ale má povzbudiť Jozueho, ktorý povedie ľud.
Dt 4Mojžiš prikazuje dodržiavať Pánove nariadenia a zákony. Nesmú urobiť nijakú podobizeň človeka ani zvieraťa, aby sa im klaňali. Pán je milosrdný, neopustí svoj ľud a bude pamätať na zmluvu, ktorú odprisahal ich otcom. Pán urobil veľké zázraky, keď hovoril z horiaceho kríku a Mojžiš ostal nažive, alebo keď za veľkých hrôz vyviedol ľud z Egypta. Vyčlenili mestá útočišťa.
Dt 5Na Horebe Pán uzavrel s ľudom zmluvu, keď hovoril z ohňa na vrchu. Desať Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, neurobíš si nijakú modlu. Nevezmeš meno Pána nadarmo. Zasvätiť sobotňajší deň. Cti otca svojho a matku svoju. Nezabiješ. Nescudzoložíš. Nepokradneš. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Nepožiadaš manželku svojho blížneho. Nepožiadaš nič, čo je tvojho blížneho. Pán ich hovoril sprostred ohňa z mraku a napísal na dve kamenné tabule. Mojžiš je prostredníkom medzi Bohom a ľudom a učil ich všetkým nariadeniam.
Dt 6Mojžiš dáva ľudu prikázanie: Boj sa Pána, svojho Boha a zachovávaj všetky jeho rozkazy a prikázania. Pán je náš jediný Boh. Budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. Stále uvažuj o týchto slovách. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znamenie medzi tvojimi očami. Dostaneš krajinu aj s jej mestami a bohatstvom. Nezabudni na Pána, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Nebudeš chodiť za cudzími bohmi. Nepokúšaj Pána, svojho Boha. Svojim synom budú rozprávať o Pánových nariadeniach.
Dt 7Keď vojdú do krajiny, do ktorej sa uberajú, vyženú pred sebou sedem národov, početnejších a mocnejších ako sú oni. Nesmú s nimi uzatvárať manželstvá, ani uzatvárať zmluvy. Spoznajú, že Pán je mocný a verný Boh, ktorý zachováva svoju zmluvu a láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. Tým, čo ho nenávidia odpláca priamo. Keď budú počúvať tieto ustanovenia, Pán ich štedro požehná a bude s nimi.
Dt 8Ako človek vychováva svojho syna, tak Pán vychováva človeka. Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho. Nezabudni na Pána ani v časoch, keď sa ti bude dariť a nezabudni, že bohatstvo ti dožičí Pán.
Dt 9Pán ti vydá nepriateľov nie pre tvoju spravodlivosť, ale pre ich bezbožnosť. Nezabúdajte, ako ste rozhnevali Boha na púšti, keď ste po návrate s kamennými tabuľami urobili liatu modlu. Aj do krajiny ste nechceli vstúpiť. Mojžiš veľakrát orodoval za ľud pred Pánom.
Dt 10Pán si žiada poslušnosť a oddanosť. Majte radi cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte.
Dt 11Milujte Pána, lebo urobil veľké veci, keď vyviedol ľud z Egypta. Krajina, do ktorej sa uberáte, je pod zrakom Pána. Budete mať požehnanie, ak budete poslúchať príkazy Pána, kliatbu, ak odbočíte z cesty, ktorú prikazujem.
Dt 12Cudzie modly zničte a na mieste, ktoré sa zapáči Pánovi, prinášajte obety. Mäso jesť môžete, ale krv vylejte na zem. Desiatky z úrody ani prvotiny z dobytka sa nesmú jesť. Vyvarujte sa pred uctievaním cudzích bohov.
Dt 13Keby povstal prorok, alebo snár, ktorý by sa snažil zviesť za inými bohmi, musí byť ukameňovaný. Ak by v meste potvrdilo, že mužovia by navádzali k odpadnutiu k iným bohom, musia zahynúť ostrím meča a všetku korisť spáliť uprostred trhoviska.
Dt 14Ste synmi Pána, preto si nerobte zárezy, ani si nestrihajte vlasy medzi očami pre mŕtveho. Nesmiete jesť mäso z nečistých zvierat, ani nič zdochnuté. Oddeľte desiatky z úrody a z dobytka a jedzte aj s levitmi na mieste, ktoré si Pán vyvolí. Každý tretí rok sa z desiatku z všetkej úrody najedia v bydlisku levita, cudzinec, sirota a vdova.
Dt 15Siedmy rok sa zachová úľava, vtedy sa nesmie vymáhať dlh od súkmeňovca. Štedro dajte chudobnému. Hebrej, alebo Hebrejka bude slúžiť šesť rokov a potom bude prepustený na slobodu aj s výslužkou. Ak by chcel ostať aj naďalej v službe, šidlom mu prepichne ucho a nech je sluhom navždy. Všetko prvorodené z dobytka a mužského pohlavia bude zasvätené Pánovi.
Dt 16V mesiaci abíb sa slávi Pascha na mieste, ktoré si vyvolí Pán. Sedem týždňov po začiatku žatvy sa slávi sviatok a obeta Pánovi. Sedem dní sa slávi sviatok stánkov. Vo všetkých mestách ustanovia sudcov a pisárov.
Dt 17Ak sa niekto bude klaňať slnku, mesiacu, alebo celému nebeskému voju, nech je ukameňovaný. Ukameňovať možno na základe výpovede dvoch alebo viacerých svedkov. Kráľa treba vybrať spomedzi svojho národa. Kráľ nech nechová veľa koní, nech nemá veľa žien, nech nemá veľa striebra a zlata, aby sa neodvrátil od Pána.
Dt 18Kňazi – leviti, nebudú mať dedičný podiel, ale budú žiť z Pánových obiet a darov. Nech niet nikoho, kto by sa vypytoval hádačov, čarodejníkov, zaklínačov, veštcov, to sa oškliví Pánovi. Pán vzbudí proroka z tvojho národa a treba ho počúvať, ak sa však jeho predpovede nesplnia, netreba mať z neho strach.
Dt 19V novej krajine treba vybudovať šesť miest útočišťa, aby sa mal kde uchýliť ten, kto uteká pre nevedomú vraždu. Ak niekto úmyselne zabije človeka a ujde do mesta útočišťa, starší z jeho mesta ho predvolajú a vydajú na smrť príbuznému zabitého. Výpoveď jedného svedka nestačí na obžalovanie. Ak sa pred sudcom dokáže, že niekto krivo svedčil, naložia s ním tak, ako on zamýšľal urobiť so svojím bratom.
Dt 20Ak potiahnete do boja presile, nebojte sa ich, lebo s vami je Pán. Pred šíkmi vojska vyvolávajú: Ak niekto postavil dom a ešte ho neposvätil, alebo ak vysadil vinicu a ešte neoberal z nej, alebo ak sa zasnúbil a ešte nevoviedol ženu do domu, alebo kto je bojazlivý a ľakavý srdcom, tak nech sa vráti domov, aby nepadol v boji. Pri dobývaní mesta najprv ponúknite mier a ak ho príjmu, ľud bude poddaným, inak mesto dobyte a všetkých mužov pozabíjajte a korisť si rozdeľte. Pobijete všetkých Hetejcov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov. Pri obliehaní mesta urobte okolo neho valy, ale stromy, ktoré dávajú ovocie neničte.
Dt 21Keď sa nájde na poli zabitý človek a nebude sa vedieť, kto ho zabil, odmerajú vzdialenosť od okolitých miest a starší z najbližšieho mesta zabijú pri potoku jalovicu a umyjú si ruky nad tým miestom, aby bola z nich odňatá vina. Za manželku si môžete vziať zajatkyňu, ak si ostrihá vlasy, poobrezáva nechty a mesiac bude oplakávať otca a matku. Neskôr sa môže prepustiť, ale nesmie sa predať. Ak má niekto dve ženy a s každou synov, právo prvorodenému mu prináleží, aj keby nemal jeho matku rád. Zaťatého a nepoddajného syna, hýrivca a pijana možno ukameňovať pred všetkými ľuďmi.
Dt 22Nájdenú vec treba vrátiť bratovi, aj ak nie je rodinou. Žena nech sa neoblieka do mužských šiat, ani muž do ženských. V jednom záprahu neor na býkovi a oslovi. Neobliekaj si šaty utkané z vlny i ľanu. Na štyroch koncoch svojho plášťa si urob kystky. Ak sa ukáže, že novomanželka nie je pannou, ukameňujú ju. Ak niekto bude spať s ženou iného, obaja nech zomrú. Ak sa niekto násilne zmocní zasnúbenej devy, musí zomrieť. Ak sa však deva dobrovoľne poddá, zomrie aj ona. Nezasnúbenú devu si násilník musí vziať za manželku.
Dt 23Eunuch, Amončania ani Moabčania nesmú vojsť do Pánovho zhromaždenia, ani mamzer (zrodený z pobehlice) až do desiateho pokolenia. Edomiti sú bratia a nesmiete ich nenávidieť. Mimo tábora bude miesto, keď si budeš chcieť čupnúť, vyhrabeš lopatkou jamku a potom zahrabeš výkal, aby bol tábor čistý. Otroka, ktorý sa bude k tebe utiekať, nevydáš do rúk jeho pána. Nech niet medzi Izraelitmi modloslužobnej smilnice, ani smilníka. Bratovi nesmieš nič požičiavať na úrok, iba cudzincovi. Sľub urobený Pánovi neodkladaj splniť. Z vinice svojho blížneho sa môžeš najesť dosýta, no odniesť nesmieš nič. Z poľa blížneho môžeš natrhať a mrviť klásky rukami, nie však kosákom.
Dt 24Muž môže priepustným listom prepustiť manželku, ak sa mu znepáči pre niečo odporné, no ak ju prepustí aj druhý muž, späť ju už vziať nemôže. Ak sa niekto nedávno oženil, nemusí ísť do boja, ale môže byť rok doma. Ak nejaký Izraelita násilne predá brata do otroctva, nech zomrie. Buď opatrný aby si nedostal malomocenstvo, ale správaj sa podľa naučenia Léviho kňazov. Keď budeš požadovať späť, čo ti blížny dlží, nevojdeš do jeho domu a ak je chudobný, dlh mu do večera vrátiš. Plácu vyplať chudobnému ešte pred západom slnka. Nebudú zomierať otcovia za synov ani naopak, ale každý zomrie za svoj hriech. To čo ostane z úrody na poli, alebo vo vinici nechaj cudzincovi, sirote a vdove.
Dt 25Vzniknutý spor rozsúdi sudca a ak uzná za potrebné, dá vinníka natiahnuť a biť, počtom úderov podľa veľkosti viny, nie však viac ako štyridsiatimi údermi. Ak zomrie jeden z bratov, druhý si vezme jeho manželku a ak bol bezdetný, prvého syna pomenuje po ňom. Ak by si ju nechcel vziať, tak pred staršími mu žena zobuje obuv, napľuje mu do tváre a jeho meno bude dom zobutého. Ak pri bitke dvoch mužov siahne žena jedného muža druhému na prirodzenie, v snahe vyslobodiť ho, treba jej odseknúť ruku. Nemaj dvojaké závažie ani dvojekú efu (mericu). Musíš vyhladiť pamiatku na Amalekitov spod neba, za to, čo ti urobili, keď si vychádzal z Egypta.
Dt 26Z prvotín úrody dones obetu kňazovi, dobroreč Pánovi a desiatok z úrody daj levitovi, cudzincovi, sirote a vdove. Budeš kráčať po Pánových cestách.
Dt 27Keď prejdete cez Jordán, na vrchu Hebal postavíte veľké kamene, natriete ich vápnom a napíšete na ne všetky slová tohto zákona. Na vrchu Gerazim budú žehnať šiesti a oproti na vrchu Hebal budú ďalší šiesti zlorečiť prekliatie pre tých, kto: si urobí modlu, neuctí svojho otca alebo matku, preloží medzný kameň svojho blížneho, zavedie slepého na bludnú cestu, prevráti právo cudzinca, siroty a vdovy, bude spať so ženou svojho otca a odkryje prikrývku jeho lôžka, bude spať s akýmkoľvek zvieraťom, bude spať so svojou sestrou, spať so svojou testinou, tajne zabije svojho blížneho, príjme dary, aby vytiekla nevinná krv a prekliaty ten, kto nezachová slová tohto zákona a nevyplní ich skutkami.
Dt 28Keď budeš počúvať jeho hlas svojho Boha, zachovávať príkazy Pána a neodchýliš sa od nich napravo, ani naľavo a ak nepôjdeš za cudzími bohmi, budeš vo všetkom požehnaný. Ak však neposlúchneš, budeš prekliaty.
Dt 29Zachovávajte slová tejto zmluvy, aby ste mali úspech vo všetkom. Ak nezachováte zmluvu, doľahnú na vás súženia a kliatby.
Dt 30Keď sa vyplnia tieto slová a budeš poslušný Pánovi z celého srdca, z celej svojej duše, Pán zmení tvoj údel a zľutuje sa nad tebou. Tieto slová sú ti blízko, aby si ich zachovával. Keď budeš milovať Boha a poslušne a verne sa k nemu vinúť, zvolíš si život a požehnanie.
Dt 31Mojžiš ustanovil Jozueho za vodcu, ktorý vovedie ľud do krajiny, ktorú Pán prisľúbil ich otcom. Každý siedmy rok na sviatok Stánkov sa bude čítať tento zákon pred celým Izraelom. Pán zjavil, že Mojžišova smrť nie je ďaleko a že ľud sa odvráti od zmluvy a Pán skryje pred nimi svoju tvár. Naučíš ľud pieseň, keď sa odvrátia od Pána, aby svedčila proti nim.
Dt 32Mojžiš napísal pieseň. Uložte si všetky tieto slová do srdca a poučujte o nich synov. Pán káže Mojžišovi vystúpiť na pohorie Abarim, aby tam zomrel.
Dt 33Mojžiš požehnal synov Izraela.
Dt 34Potom vystúpil na Moabské výšiny na vrch Nebo, končiar pohoria Fasgy a Pán mu ukázal celý kraj, ktorý dá Izraelitom a tam zomrel vo veku 120 rokov. Tridsať dní ho oplakávali. Odvtedy sa v Izraeli neobjavil prorok, ktorý by sa vyrovnal Mojžišovi.

 

up