výhody registrácie

Kniha Deuteronómium - 5. Moj.

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Dt 20, 1-20

1 Keď pôjdeš do boja proti svojim nepriateľom a uvidíš kone, vozy a ľud početnejší než si ty, neboj sa, pretože s tebou je Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. 2 Krátko pred začiatkom boja predstúpi kňaz pred ľud a prehovorí. 3 Povie: Počuj, Izrael! Dnes sa chystáte do boja proti svojim nepriateľom. Neklesajte na mysli! Nebojte sa, neľakajte sa a nemajte z nich strach! 4 Veď Hospodin, váš Boh, ide s vami, bude bojovať za vás proti vašim nepriateľom, aby vás zachránil. 5 Potom prehovoria k ľudu predstavení: Je tu niekto, kto si postavil nový dom a ešte ho neposvätil? Nech odíde a vráti sa domov, aby nepadol vo vojne a niekto iný by dom posvätil. 6 Je tu niekto, kto vysadil vinicu a ešte nezobral prvú úrodu? Nech odíde a vráti sa domov, aby nepadol vo vojne a niekto iný by sa tešil z prvej úrody. 7 Je tu niekto, kto sa zasnúbil so ženou a ešte si ju nevzal? Nech odíde a vráti sa domov, aby nepadol vo vojne a niekto iný by si ženu vzal. 8 Predstavení nech ďalej ľudu povedia: Je tu niekto, kto sa bojí a klesá na mysli? Nech odíde a vráti sa domov, aby nešíril strach medzi spolubojovníkmi. 9 Keď predstavení skončia príhovor, do čela ľudu sa postavia velitelia zástupov. 10 Keď sa priblížiš k niektorému mestu, aby si ho dobyl, ponúkni mu mier. 11 Ak s mierom súhlasí a otvorí ti brány, všetok ľud, ktorý je v ňom, bude konať nútené práce a slúžiť ti. 12 Ak s tvojím mierovým návrhom nesúhlasí a pustí sa s tebou do boja, obľahni ho. 13 Keď ti ho Hospodin, tvoj Boh, vydá do rúk, všetko mužské v ňom pozabíjaj mečom. 14 Iba ženy a deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, všetku jeho korisť ulúp. Užívaj korisť po svojich nepriateľoch, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh. 15 Podobne urob aj ostatným mestám, ktoré sú od teba veľmi vzdialené a nepatria k mestám miestnych národov. 16 V mestách týchto národov, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do dedičného vlastníctva, nenecháš nič nažive. 17 Chetitov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Perizzejov, Chivvijov a Jebúsejov znič ničiacou kliatbou, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh, 18 aby vás nenaučili konať podľa všetkých svojich ohavností, ktoré robia pre svojich bohov. Prehrešili by ste sa proti Hospodinovi, svojmu Bohu. 19 Ak budeš niektoré mesto obliehať dlhší čas a zmocníš sa ho, neznič jeho stromy a nevytínaj ich sekerou; veď z nich budeš jesť. Preto ich nevyrubuj! Je azda ovocný strom človekom, aby si ho obliehal? 20 Len stromy, o ktorých vieš, že nie sú ovocné, môžeš ničiť a rúbať, aby si z nich postavil, čo potrebuješ na obliehanie, kým sa nezmocníš mesta, ktoré bojuje proti tebe.

Dt 20, 1-20

Verš 8
Predstavení nech ďalej ľudu povedia: Je tu niekto, kto sa bojí a klesá na mysli? Nech odíde a vráti sa domov, aby nešíril strach medzi spolubojovníkmi.
Sdc 7:3 - Oznám teda, aby ľud počul: Kto sa bojí a chveje sa, môže sa vrátiť a z Gileádskeho pohoria odísť. Vtedy sa dvadsaťdvatisíc mužov vrátilo a desaťtisíc ich zostalo.

Verš 16
V mestách týchto národov, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do dedičného vlastníctva, nenecháš nič nažive.
Nm 33:52 - vyžeňte spred seba všetkých jeho obyvateľov, zničte všetky ich vyrezávané sochy a všetky liate modly a spustošte všetky ich výšiny.
Dt 7:1 - Keď ťa Hospodin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, do ktorej prichádzaš, aby si ju obsadil, a vyženie pred tebou mnohé národy: Chetitov, Girgášejov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Perizzejov, Chivvijov a Jebúsejov — sedem národov početnejších a mocnejších než si ty,

Verš 6
Je tu niekto, kto vysadil vinicu a ešte nezobral prvú úrodu? Nech odíde a vráti sa domov, aby nepadol vo vojne a niekto iný by sa tešil z prvej úrody.
Lv 19:23 - Keď vojdete do krajiny a budete sadiť rôzne ovocné stromy, pokladajte ich za neobrezané. Ich ovocie bude pre vás tri roky ako neobrezané, nesmie sa teda jesť.

Verš 7
Je tu niekto, kto sa zasnúbil so ženou a ešte si ju nevzal? Nech odíde a vráti sa domov, aby nepadol vo vojne a niekto iný by si ženu vzal.
Dt 24:5 - Muž ako novomanžel nemusí ísť na vojnu a bude oslobodený od akejkoľvek verejnej povinnosti. Jeden rok zostane doma, aby sa mohol tešiť so svojou ženou, ktorú si vzal.

Dt 20,1 - Oslobodenie od vojenskej služby a rozličné iné predpisy, týkajúce sa vojny, sú omnoho ľudskejšie než u iných starých národov.

Dt 20,5-7 - Posvätenie domu bolo spojené s obetou a hostinou.

Dt 20,10 - Hoci izraelské vojenské zákony zdajú sa byť veľmi prísnymi, nie sú také, keď ich porovnáme s vojnovými zákonmi tých čias u iných národov.

Dt 20,19 - Asýri, Egypťania, Rimania a iné národy ničili vo vojne všetky stromy a takto na niekoľko rokov obracali dobyté územie na púšť. Mojžiš to zakazuje.