výhody registrácie

Skutky apoštolov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Sk 18, 1-28

1 Potom odišiel z Atén a prišiel do Korintu. 2 (Tu) našiel Žida menom Akvila, rodáka z Pontu, a jeho manželku Priscillu. Akvila len nedávno prišiel z Itálie, keď Klaudius nariadil, aby sa všetci Židia vysťahovali z Ríma. Šiel teda k nim 3 a že bol toho istého remesla - robili totiž stany - zostal u nich a pracovali. 4 Každú sobotu viedol rozpravy v synagóge a presviedčal Židov a Grékov. 5 Keď prišli z Macedónie Sílas a Timoteos, venoval sa Pavel celkom kázaniu slova a osvedčoval Židom, že Ježiš je Kristus. 6 A keď mu odporovali a rúhali sa, vytriasol prach z rúcha a povedal im: Vaša krv na vašu hlavu! Som čistý. Odteraz pôjdem ku pohanom. 7 Odišiel odtiaľ a šiel do domu bohabojného muža, Tita Justa, ktorého dom susedil so synagógou. 8 Predstavený synagógy Krispos však uveril Pánovi s celým svojím domom, aj spomedzi Korinťanov mnohí, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť. 9 I riekol Pán v noci vo videní Pavlovi: Neboj sa, len hovor a nemlč, 10 pretože ja som s tebou, a nikto nesiahne na teba, aby ti ublížil; mám zaiste mnoho ľudu v tomto meste. 11 I zostal tam rok a šesť mesiacov a vyučoval medzi nimi slovu Božiemu. 12 Keď vladárom Achaje bol Gallio, povstali Židia jednomyseľne proti Pavlovi, predviedli ho pred súdnu stolicu 13 a žalovali na neho: Tento zvádza ľudí ctiť Boha proti zákonu. 14 Keď Pavel chcel otvoriť ústa, povedal Gallio Židom: Židia, keby šlo o nejakú neprávosť alebo o zločin, vypočul by som vás trpezlivo, ako sa patrí. 15 Ale keď je to spor len o slová a o mená a o váš zákon, vybavte si to sami; ja nechcem byť v tom sudcom. 16 A odohnal ich od súdnej stolice. 17 Oni však všetci chytili predstaveného synagógy Sostena a bili ho pred súdnou stolicou; a Gallio sa vôbec nestaral o to. 18 Pavel zostal tam ešte mnoho dní; potom sa rozlúčil s bratmi a plavil sa do Sýrie spolu s Priscillou a Akvilom, keď si v Kenchreách dal ostrihať hlavu, lebo dal sľub. 19 Ako došli do Efezu, opustil ich, vošiel do synagógy a hádal sa so Židmi. 20 Hoc ho prosili, aby zostal dlhšiu dobu medzi nimi, nepovolil, 21 ale rozlúčil sa s nimi hovoriac: [Nastávajúce slávnosti musím stráviť v Jeruzaleme;] ak bude vôľa Božia, vrátim sa zase k vám. A odišiel z Efezu. 22 Keď prišiel do Cezarey, vystúpil, pozdravil cirkevný zbor a zišiel do Antiochie. 23 Za nejaký čas pobudol tam, a potom odišiel; rad radom pochodil Galáciu aj Frýgiu a utvrdzoval všetkých učeníkov. 24 Do Efezu prišiel Žid menom Apollo, rodák z Alexandrie, muž výrečný a zbehlý v Písmach. 25 Bol vyučený ceste Pánovej, duchom vrúcny, hovoril a učil správne o Ježišovi, hoci poznal len krst Jánov. 26 Tento Apollo začal neohrozene hovoriť v synagóge. Ako ho Priscilla a Akvila počuli, prijali ho k sebe a dôkladnejšie mu vyložili cestu Božiu. 27 A keď chcel odísť do Achaje, posmeľovali ho bratia a písali učeníkom, aby ho prijali. Keď tam prišiel, veľmi pomohol tým, ktorí sa vďaka milosti stali veriacimi, 28 lebo úplne vyvrátil tvrdenie Židov, verejne dokazujúc z Písem, že Ježiš je Kristus.

Sk 18, 1-28

Verš 2
(Tu) našiel Žida menom Akvila, rodáka z Pontu, a jeho manželku Priscillu. Akvila len nedávno prišiel z Itálie, keď Klaudius nariadil, aby sa všetci Židia vysťahovali z Ríma. Šiel teda k nim
Rim 16:3 - Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi,
1Kor 16:19 - Pozdravujú vás cirkevné zbory Ázie; pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska i cirkevný zbor v ich dome.
2Tim 4:19 - Pozdrav Prisku a Akvilu i dom Oneziforov.

Verš 3
a že bol toho istého remesla - robili totiž stany - zostal u nich a pracovali.
Sk 20:34 - Veď vy sami viete, že tieto ruky vyrobili všetko, čo nám bolo treba, mne aj tým, čo boli so mnou.
1Kor 4:12 - aj sa namáhame, pracujúc vlastnými rukami; zlorečia nám, a my dobrorečíme; prenasledujú nás, a my trpíme;
2Kor 11:9 - A aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nebol som nikomu na ťarchu. Veď v čom som mal nedostatok, doplnili bratia, ktorí prišli z Macedónie. A vôbec, chránil som sa a budem sa chrániť byť vám na ťarchu.
2Kor 12:13 - Lebo v čom ste boli ukrátení proti ostatným cirkevným zborom, ak len nie v tom, že ani ja sám nebol som vám na ťarchu? Odpusťte mi túto krivdu!
1Sol 2:9 - Iste sa pamätáte, bratia, na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme pracovali, len aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám kázali evanjelium Božie.
2Sol 3:8 - ani chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a namáhavo pracovali, len aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu.

Verš 5
Keď prišli z Macedónie Sílas a Timoteos, venoval sa Pavel celkom kázaniu slova a osvedčoval Židom, že Ježiš je Kristus.
Sk 17:15 - A tí, čo vyprevádzali Pavla, doprevadili ho až do Atén a vrátili sa, keď prevzali odkaz pre Síla a Timotea, aby čím najskôr prišli za ním.

Verš 6
A keď mu odporovali a rúhali sa, vytriasol prach z rúcha a povedal im: Vaša krv na vašu hlavu! Som čistý. Odteraz pôjdem ku pohanom.
Mt 10:14 - Kde by vás neprijali a neposlúchali ani vaše slová, vyjdite z toho domu alebo z toho mesta a straste si prach z nôh.
Sk 13:51 - A oni strasúc pred nimi prach z nôh, odišli do Ikonie.

Verš 8
Predstavený synagógy Krispos však uveril Pánovi s celým svojím domom, aj spomedzi Korinťanov mnohí, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť.
1Kor 1:14 - Ďakujem [Bohu], že som nekrstil nikoho z vás, len Krispa a Gája,

Verš 9
I riekol Pán v noci vo videní Pavlovi: Neboj sa, len hovor a nemlč,
Sk 23:11 - V nasledujúcu noc postavil sa Pán vedľa neho a riekol mu: Buď zmužilý, [Pavel]; lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme.

Verš 14
Keď Pavel chcel otvoriť ústa, povedal Gallio Židom: Židia, keby šlo o nejakú neprávosť alebo o zločin, vypočul by som vás trpezlivo, ako sa patrí.
Sk 25:11 - Ak som teda vinný a vykonal som niečo, za čo si zasluhujem smrť, nezdráham sa umrieť; ale ak nieto ničoho v tom, čo títo žalujú na mňa, nemôže ma im nikto vydať do rúk. Odvolávam sa k cisárovi.

Verš 18
Pavel zostal tam ešte mnoho dní; potom sa rozlúčil s bratmi a plavil sa do Sýrie spolu s Priscillou a Akvilom, keď si v Kenchreách dal ostrihať hlavu, lebo dal sľub.
Nm 6:18 - Potom si nazirejec oholí svoju posvätenú hlavu pri vchode do svätostánku, vezme vlasy svojej posvätenej hlavy a hodí ich do ohňa, ktorý je pod obeťou spoločenstva.
Sk 21:23 - Urob teda, čo ti radíme: máme tu štyroch mužov, ktorí zložili sľub;

Verš 21
ale rozlúčil sa s nimi hovoriac: [Nastávajúce slávnosti musím stráviť v Jeruzaleme;] ak bude vôľa Božia, vrátim sa zase k vám. A odišiel z Efezu.
1Kor 4:19 - ale čoskoro prídem, ak Pán bude chcieť, a spoznám nie reč nadutých, ale (ich) moc;
Heb 6:3 - A to, ak Boh dovolí, aj vykonáme.
Jak 4:15 - miesto toho, aby ste hovorili: Ak Pán bude chcieť, budeme živí a vykonáme toto alebo tamto!

Verš 24
Do Efezu prišiel Žid menom Apollo, rodák z Alexandrie, muž výrečný a zbehlý v Písmach.
1Kor 1:12 - Myslím totiž na to, že každý z vás hovorí: Ja som Pavlov, ja však Apollov, ja však Kéfasov, ja však Kristov.

Verš 27
A keď chcel odísť do Achaje, posmeľovali ho bratia a písali učeníkom, aby ho prijali. Keď tam prišiel, veľmi pomohol tým, ktorí sa vďaka milosti stali veriacimi,
1Kor 3:6 - Ja som zasadil, Apollo polial, ale Boh dal vzrast;

Sk 18,1 - Korint bol hlavným mestom provincie Achájsko a dôležitý prístav.

Sk 18,2 - Cisár Klaudius to urobil roku 49 alebo 50. Túto udalosť spomína aj historik Suetonius. Pontus je severná maloázijská krajina na brehu Čierneho mora.

Sk 18,6 - Porov. Mt 10, 14; Lk 9, 5. Slová "Vaša krv na vašu hlavu" znamenajú, že sami nesú zodpovednosť za to, že odmietli ponúkanú spásu.

Sk 18,12 - Lucius Junius Gallio, starší brat filozofa Seneku, bol prokonzulom Achájska (v rokoch 51–52 alebo 52–53). Potvrdzuje to aj nápis nájdený v Delfách.

Sk 18,18 - Kenchrey boli východným korintským prístavom, z ktorého lode plávali smerom k Ázii. Nevie sa, o aký sľub u Pavla ide. Podľa niektorých by šlo o nazirejský sľub (porov. 21, 23; Nm 6, 1), ktorý trval aspoň mesiac.

Sk 18,22 - "Vystúpil, pozdravil cirkev", pravdepodobne cirkev v Jeruzaleme.

Sk 18,23 - Tu sa začína tretia Pavlova misijná cesta (roky 53–58). Jej hlavným cieľom a strediskom bolo mesto Efez, odkiaľ zašiel cez Macedónsko do Korinta a tým istým smerom späť do Jeruzalema.

Sk 18,24 - Alexandria v Egypte bola aj kultúrnym strediskom Židov.

Sk 18,25 - "Cesta"; porov. poznámku k 9, 2.