výhody registrácie

Skutky apoštolov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Sk 14, 1-28

1 V Ikónii vošli podobne do židovskej synagógy a hovorili tak, že veľmi mnohí uverili aj spomedzi Židov aj spomedzi Grékov. 2 Ale Židia, ktorí neuverili, vzbúrili a rozdráždili mysle pohanov proti bratom. 3 Predsa strávili tam dlhší čas a neohrozene hovorili o Pánovi, ktorý vydával svedectvo slovu svojej milosti a dával im (moc) činiť znamenia a zázraky svojimi rukami. 4 I rozdvojili sa obyvatelia mesta: jedni boli so Židmi, iní s apoštolmi. 5 Keď sa však pohania a Židia so svojimi poprednými mužmi pripravovali zhanobiť ich a ukameňovať, 6 upozornení na to, utiekli do lykaonských miest: Lystry, Derby a do ich okolia 7 a tam zvestovali evanjelium. 8 I bol v Lystre muž, nevládny na nohy, chromý od narodenia, ktorý (len) sedel a nikdy nechodil. 9 Ten počúval Pavla, keď hovoril. Pavel sa uprene zahľadel na neho, a keď videl, že verí vo svoje uzdravenie, 10 povedal mu silným hlasom: Postav sa na rovné nohy! I vyskočil a chodil. 11 Keď zástupy videli, čo Pavel urobil, pozdvihli svoj hlas a po lykaonsky povedali: Bohovia sa pripodobnili ľuďom a zostúpili k nám. 12 Barnabáša pomenovali Jupiterom a Pavla, pretože on hovoril, Hermesom. 13 Kňaz Jupiterovho chrámu, ktorý bol pred mestom, priviedol k bránam junce a vence a so zástupmi chcel obetovať. 14 Keď to apoštolovia Barnabáš a Pavel počuli, roztrhli si rúcha a vybehnúc k zástupu hlasno volali: 15 Čo to robíte, mužovia? Aj my sme ľudia vám podobní a zvestujeme vám evanjelium, aby ste sa od tých márností obrátili k živému Bohu, Stvoriteľovi neba a zeme, mora i všetkého, čo je v nich, 16 ktorý v pominulých pokoleniach nechal všetkých pohanov chodiť po ich cestách, 17 hoci sa aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom a potešením. 18 Takýmito slovami podarilo sa im horko-ťažko upokojiť zástupy, aby im neobetovali. 19 Prišli však Židia z Antiochie a Ikónie, získali si zástupy a kameňujúc Pavla, vyvliekli ho z mesta, lebo si mysleli, že umrel. 20 Ale (Pavel), ako ho učeníci obstúpili, vstal, vošiel do mesta a na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby. 21 Potom, keď v tomto meste zvestovali evanjelium a získali mnoho učeníkov, vrátili sa do Lystry, Ikónie a Antiochie; 22 utvrdzovali duše učeníkov povzbudzujúc ich, aby zotrvali vo viere, a že: Cez mnohé súženie musíme vojsť do kráľovstva Božieho. 23 Nato po cirkevných zboroch ustanovili starších a na modlitbách a pôstoch porúčali ich Pánovi, v ktorého uverili. 24 Potom prejdúc Pisidiou, prešli do Pamfýlie, 25 hlásali slovo v Perge a zišli do Attálie. 26 Odtiaľ sa preplavili do Antiochie, odkiaľ (vyšli), poručení milosti Božej, do práce, ktorú (práve) dokončili. 27 Ako ta prišli, zhromaždili cirkevný zbor a oznámili im, čo všetko učinil Boh s nimi, a že aj pohanom otvoril dvere viery. 28 A strávili tam s učeníkmi nemalý čas.

Sk 14, 1-28

Verš 3
Predsa strávili tam dlhší čas a neohrozene hovorili o Pánovi, ktorý vydával svedectvo slovu svojej milosti a dával im (moc) činiť znamenia a zázraky svojimi rukami.
Mk 16:20 - Oni však vyšli a kázali všade, a Pán im pomáhal a potvrdzoval slová znameniami, ktoré ich sprevádzali. Amen.
Sk 19:11 - A Boh robil neobyčajné divy rukami Pavla,
Heb 2:4 - a zároveň aj Boh vydal svedectvo o ňom znameniami a divmi a všelijakými prejavmi moci, ako aj udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle?

Verš 6
upozornení na to, utiekli do lykaonských miest: Lystry, Derby a do ich okolia
Mt 10:23 - Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utekajte do iného, lebo veru vám hovorím, že nepochodíte mestá izraelské, kým nepríde Syn človeka.
Sk 8:1 - Saul schvaľoval, že ho zavraždili. V ten deň začali ukrutne prenasledovať cirkevný zbor v Jeruzaleme, takže sa všetci, okrem apoštolov, rozpŕchli po Judsku a Samárii.

Verš 8
I bol v Lystre muž, nevládny na nohy, chromý od narodenia, ktorý (len) sedel a nikdy nechodil.
Sk 3:2 - Práve priniesli muža, chromého od narodenia, ktorého každý deň kládli ku chrámovým dverám, takzvaným Krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu.

Verš 10
povedal mu silným hlasom: Postav sa na rovné nohy! I vyskočil a chodil.
Iz 35:6 - Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá. Lebo na púšti vytrysknú vody a potoky na stepi.

Verš 11
Keď zástupy videli, čo Pavel urobil, pozdvihli svoj hlas a po lykaonsky povedali: Bohovia sa pripodobnili ľuďom a zostúpili k nám.
Sk 28:6 - Očakávali, že opuchne alebo naraz padne mŕtvy. Keď však dlho čakali a videli, že sa mu nič zlé nestalo, zmenili svoju mienku o ňom a hovorili, že je bohom.

Verš 15
Čo to robíte, mužovia? Aj my sme ľudia vám podobní a zvestujeme vám evanjelium, aby ste sa od tých márností obrátili k živému Bohu, Stvoriteľovi neba a zeme, mora i všetkého, čo je v nich,
Sk 10:26 - Ale Peter ho zodvihol hovoriac mu: Vstaň! Veď aj ja som len človek.
Zjv 19:10 - Ja som mu padol k nohám, aby som sa mu klaňal, ale povedal mi: Pozri, nie tak! Som spoluslužobníkom tvojím i tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj! Svedectvom Ježišovým je duch proroctva.
Zjv 22:9 - On mi však povedal: Pozri, nie tak! Som spoluslužobníkom tvojím, tvojich bratov, prorokov a tých, ktorí zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!
Gn 1:1 - Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
Ž 33:6 - Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje.
Ž 124:8 - Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebo i zem.
Ž 146:6 - ktorý učinil nebesá i zem, more i všetko, čo je v ňom; ktorý zachováva vernosť naveky;
Zjv 14:7 - a volal mohutným hlasom: Bojte sa Boha a vzdajte Mu česť, lebo prišla hodina Jeho súdu, a klaňajte sa Tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd.

Verš 16
ktorý v pominulých pokoleniach nechal všetkých pohanov chodiť po ich cestách,
Ž 81:12 - Ale ľud môj neposlúchal môj hlas a Izrael mi nebol povoľný.

Verš 17
hoci sa aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom a potešením.
Rim 1:19 - lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im to zjavil.

Verš 19
Prišli však Židia z Antiochie a Ikónie, získali si zástupy a kameňujúc Pavla, vyvliekli ho z mesta, lebo si mysleli, že umrel.
2Kor 11:25 - trikrát ma zošľahali, raz kameňovali, tri razy som stroskotal, deň a noc som sa zmietal na morských hlbinách;

Verš 22
utvrdzovali duše učeníkov povzbudzujúc ich, aby zotrvali vo viere, a že: Cez mnohé súženie musíme vojsť do kráľovstva Božieho.
Sk 11:23 - Keď prišiel tam a videl milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal všetkých, aby podľa úmyslu srdca zostali verní Pánovi.
Sk 13:43 - A keď sa zhromaždenie rozchádzalo, mnoho Židov a bohabojných prozelytov nasledovalo Pavla a Barnabáša, ktorí hovorili s nimi a povzbudzovali ich, aby zotrvali v milosti Božej.
Mt 10:38 - A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
Mt 16:24 - Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma!
Lk 24:26 - Či to Kristus nemusel pretrpieť a (tak) vojsť do svojej slávy?
2Tim 3:12 - A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní,

Verš 26
Odtiaľ sa preplavili do Antiochie, odkiaľ (vyšli), poručení milosti Božej, do práce, ktorú (práve) dokončili.
Sk 13:1 - V Antiochii, pri tamojšom cirkevnom zbore, boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Šimon, prímenom Čierny, Kyrénsky Lukios, Manahen, odkojený spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul.

Sk 14,6 - Lykaónia; pozri poznámku k 13, 51. Je ohraničená Kappadóciou, Galáciou, Frýgiou, Pizídiou, Pamfýliou a Cilíciou. Lystra je asi 40 km na juh od Ikónia, Derbe zasa asi 50 km od Lystry.

Sk 14,11-12 - Podľa povesti práve na tomto území navštívil Zeus (Jupiter) a Hermes (Merkúr) manželov Filemona a Baukisu.

Sk 14,23 - Ide o ustanovenie miestnej hierarchie. "Starší" (gr. presbýteroi) tu znamenajú predstavených cirkevných obcí.

Sk 14,25 - Atália je prístavné mesto, ktoré vybudoval Attalius II., kráľ Pergama.