výhody registrácie

Skutky apoštolov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Sk 5, 1-42

1 No nejaký muž, menom Ananiáš, s manželkou Zafirou predal majetok, 2 s vedomím manželky odložil si z utŕženej ceny a len čiastku priniesol a položil apoštolom k nohám. 3 I povedal mu Peter: Ananiáš, prečo ti satan opanoval srdce, že si luhal Duchu Svätému a odložil si z utŕženej ceny za pole? 4 Či by nebolo zostalo tebe, keby si ho nebol predal? A keď si ho predal, či nebolo tvoje? Ako ti len prišlo na um niečo také? Nie ľuďom si luhal, ale Bohu. 5 Len čo Ananiáš počul tieto slová, padol a vypustil dušu. A prišla veľká bázeň na všetkých, ktorí počuli o tom. 6 I vstanúc mladší z nich, vzali ho, vyniesli a pochovali. 7 Asi o tri hodiny nato prišla jeho manželka, ktorá nevedela, čo sa stalo. 8 Peter jej povedal: Povedz mi, či ste za toľko predali pole? Prisvedčila: Áno, za toľko! 9 Peter jej odpovedal: Prečo ste sa dohovorili, že budete pokúšať Ducha Pánovho? Ajhľa, nohy tých, čo ti pochovali manžela, sú predo dvermi; vynesú aj teba! 10 Hneď nato padla mu k nohám a vypustila dušu. Keď mládenci vošli, našli ju mŕtvu; vyniesli ju a pochovali k manželovi. 11 Ale na celý cirkevný zbor a na všetkých, čo počuli o tom, prišla veľká bázeň. 12 Rukami apoštolov diali sa medzi ľudom mnohé znamenia a zázraky. A všetci jednomyseľne bývali v sieni Šalamúnovej; 13 z ostatných však nikto sa neodvážil pripojiť k nim, ale ľud ich zveleboval. 14 A čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich v Pána, mnoho mužov a žien, 15 takže aj na ulice vynášali chorých a ukladali ich na lôžka a na nosidlá, aby, keď Peter pôjde tade, čo aj len jeho tieň padol na niektorého z nich. 16 Aj z miest okolo Jeruzalema prichádzali v zástupoch, prinášali svojich nemocných a trápených nečistými duchmi - a všetci boli uzdravovaní. 17 Tu povstal veľkňaz a všetci, ktorí boli s ním - bola to strana sadukajov - a, naplnení žiarlivosťou, 18 položili ruky na apoštolov a vsadili ich do obecného väzenia. 19 Ale anjel Pánov otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich vraviac: 20 Choďte, postavte sa a hovorte ľudu v chráme všetky slová tohto života. 21 Keď to počuli, vošli na úsvite do chrámu a učili. Tu prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali radu a všetkých starších zo synov izraelských a poslali do väzenia, aby predviedli apoštolov. 22 Keď drábi prišli, nenašli ich vo väzení. Vrátili sa a oznámili to 23 hovoriac: Našli sme väzenie dôkladne zatvorené, aj strážcov stáť pri dverách, ale keď sme otvorili, nenašli sme dnu nikoho. 24 Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli túto správu, prišli do veľkých rozpakov, čo sa stalo. 25 Ale prišiel ktosi a oznámil im: Mužovia, ktorých ste vsadili do väzenia, ajhľa, stoja v chráme a učia ľud. 26 Veliteľ ihneď odišiel s drábmi a priviedol ich, ale bez násilia, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňovali. 27 Tak ich priviedli a postavili pred radu. I vypytoval sa ich veľkňaz, 28 hovoriac im: Prísne sme vám zakázali učiť v tom mene. A hľa, celý Jeruzalem naplnili ste svojím učením a chcete uvaliť na nás krv toho človeka. 29 Ale Peter a apoštolovia odpovedali: Boha treba viac poslúchať ako ľudí! 30 Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zamordovali, keď ste Ho povesili na drevo. 31 Toho Boh povýšil svojou pravicou za Vodcu a Spasiteľa, aby dal Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov. 32 A svedkami toho sme my a Duch Svätý, ktorého dal Boh tým, čo Ho poslúchajú. 33 Ako to počuli, zúrili a chceli ich zabiť. 34 Ale jeden z farizejov, menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si všetok ľud veľmi vážil, povstanúc v rade, kázal vyviesť na chvíľu apoštolov. 35 A potom hovoril: Mužovia izraelskí, dobre si rozvážte, čo urobiť s týmito ľuďmi. 36 Lebo pred nedávnom povstal Teudas, ktorý sa vydával za nejakého veľkého, a pripojilo sa k nemu asi štyristo mužov. Ale ho zabili a všetci, ktorí ho poslúchali, sa rozpŕchli a vyšli navnivoč. 37 Po ňom, v dňoch popisu, povstal Judáš Galilejský a strhol so sebou ľud; aj on zahynul a všetci, ktorí ho poslúchali, boli rozprášení. 38 Preto vám teraz hovorím: Dajte pokoj týmto ľuďom a nechajte ich. Lebo ak je z ľudí táto rada alebo toto dielo, rozpadne sa; 39 ak je však z Boha, nebudete ich môcť zahubiť. Aby sa nedokázalo, že bojujete aj proti Bohu. A poslúchli ho; 40 predvolali si apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im nehovoriť v mene Ježišovom a prepustili ich. 41 Odišli teda z rady a radovali sa, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre to meno. 42 Ale neprestali deň čo deň učiť v chráme a po domoch a zvestovať evanjelium Krista Ježiša.

Sk 5, 1-42

Verš 32
A svedkami toho sme my a Duch Svätý, ktorého dal Boh tým, čo Ho poslúchajú.
Jn 15:27 - a aj vy budete svedčiť, pretože ste od počiatku so mnou.
Sk 2:4 - a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

Verš 36
Lebo pred nedávnom povstal Teudas, ktorý sa vydával za nejakého veľkého, a pripojilo sa k nemu asi štyristo mužov. Ale ho zabili a všetci, ktorí ho poslúchali, sa rozpŕchli a vyšli navnivoč.
Sk 21:38 - Nie si teda ten Egypťan, čo nedávno vyvolal vzburu a vyviedol na púšť tých štyritisíc lotrov?

Verš 38
Preto vám teraz hovorím: Dajte pokoj týmto ľuďom a nechajte ich. Lebo ak je z ľudí táto rada alebo toto dielo, rozpadne sa;
Prís 21:30 - Niet múdrosti, niet rozumnosti, nieto rady proti Hospodinovi.
Iz 8:10 - Chystajte plán, ale bude zmarený; povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami.
Mt 15:13 - Odpovedal im: Každá rastlina, ktorú nesadil môj Otec, bude vykorenená.

Verš 39
ak je však z Boha, nebudete ich môcť zahubiť. Aby sa nedokázalo, že bojujete aj proti Bohu. A poslúchli ho;
Sk 9:5 - A on povedal: Kto si, Pane? Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.
Sk 23:9 - Strhol sa teda ohromný krik. Spomedzi farizejov povstali niektorí zákonníci a ostro sa hádali volajúc: Nič zlé nenachádzame na tomto človeku. A čo ak Duch hovoril s ním alebo anjel? [Nebojujme proti Bohu!]

Verš 41
Odišli teda z rady a radovali sa, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre to meno.
Mt 5:12 - radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.

Verš 12
Rukami apoštolov diali sa medzi ľudom mnohé znamenia a zázraky. A všetci jednomyseľne bývali v sieni Šalamúnovej;
Mk 16:17 - A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť,
Sk 2:43 - I prišla bázeň na všetky duše, a apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení.

Verš 16
Aj z miest okolo Jeruzalema prichádzali v zástupoch, prinášali svojich nemocných a trápených nečistými duchmi - a všetci boli uzdravovaní.
Mk 16:17 - A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť,
Sk 8:7 - Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom; aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení.
Sk 16:18 - A robila to mnoho dní. Ale Pavel sa hneval a obrátiac sa, povedal tomu duchovi: Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej. A vyšiel z nej v tú hodinu.
Sk 19:12 - takže ľudia šatky a zástery z jeho tela nosili na nemocných a neduhy sa vzďaľovali od nich; aj zlí duchovia vychádzali z nich.

Verš 19
Ale anjel Pánov otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich vraviac:
Sk 12:7 - A hľa, zjavil sa anjel Pánov a svetlo ožiarilo miestnosť. (Anjel) udrel Petra do boku a zobudil ho hovoriac: Vstaň, rýchlo! A okovy spadli mu z rúk.
Sk 16:26 - Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasali základy žalára, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy.

Verš 26
Veliteľ ihneď odišiel s drábmi a priviedol ich, ale bez násilia, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňovali.
Mt 21:26 - A povedať, že z ľudí, bojíme sa ľudu, pretože všetci pokladajú Jána za proroka.
Sk 4:21 - Nato im pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli spôsob, ako ich potrestať, a najmä kvôli ľudu, pretože všetci velebili Boha za to, čo sa stalo;

Verš 28
hovoriac im: Prísne sme vám zakázali učiť v tom mene. A hľa, celý Jeruzalem naplnili ste svojím učením a chcete uvaliť na nás krv toho človeka.
Sk 4:18 - Predvolali si ich teda a prikázali im, aby nikdy viac ani nehovorili ani neučili v mene Ježišovom.

Verš 29
Ale Peter a apoštolovia odpovedali: Boha treba viac poslúchať ako ľudí!
Sk 4:19 - Ale Peter a Ján odpovedali im takto: Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viac vás ako Boha!

Verš 30
Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zamordovali, keď ste Ho povesili na drevo.
Sk 3:15 - ale zamordovali ste Vodcu života, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych; a my sme svedkami toho.
Dt 21:23 - jeho mŕtvola nezostane na dreve cez noc, ale musíš ho pochovať ešte v ten deň, lebo obesený je prekliaty Bohom. Preto si nepoškvrň zem, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do dedičného vlastníctva.
Sk 10:39 - A my sme svedkami všetkého, čo činil v Judsku a v Jeruzaleme, ako Ho aj zamordovali, povesiac Ho na drevo.
Sk 13:29 - A keď vykonali všetko, čo bolo napísané o Ňom, sňali ho z kríža a položili do hrobu.
1Pt 2:24 - na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili.

Verš 31
Toho Boh povýšil svojou pravicou za Vodcu a Spasiteľa, aby dal Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov.
Sk 2:33 - Keď ho teda pravica Božia povýšila a prijal od Otca zasľúbenie o Duchu Svätom, vylial ho, a vy to (teraz) vidíte a počujete.
Sk 3:15 - ale zamordovali ste Vodcu života, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych; a my sme svedkami toho.
Flp 2:9 - Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno,

Sk 5,28 - "Chcete na nás uvaliť krv toho človeka", t. j. chcete nás urobiť zodpovednými za Ježišovu smrť (porov. Mt 27, 25).

Sk 5,34 - Gamaliel, syn Šimona a vnuk Hilela, učiteľ Šavla (Sk 22, 3), bol príslušníkom farizejskej strany. Bol mužom rozvahy a spravodlivého úsudku.

Sk 5,36-37 - Gamaliel spomína dvoch vzbúrencov z nedávnej minulosti, Teudasa a Júdu, ktorí sa vzbúrili na konci kraľovania Herodesa Veľkého (roku 4 po Kr.) alebo krátko po jeho smrti.