výhody registrácie

Skutky apoštolov

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Sk 18, 1-28

1 Potom se Pavel vydal z Athén do Korintu. 2 Tam se setkal s jedním Židem jménem Akvila, původem z Pontu, který se s manželkou Priscillou nedávno přistěhoval z Itálie (císař Klaudius totiž nařídil, že všichni Židé musí opustit Řím). Pavel se k nim přidal, 3 protože jeho řemeslem, stejně jako jejich, bylo šití stanů. Bydlel tedy a pracoval u nich 4 a každou sobotu hovořil v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky. 5 Když pak z Makedonie dorazili Silas a Timoteus, Pavel se zcela oddal kázání Slova a dokazoval Židům, že Ježíš je Mesiáš. 6 Když mu však odporovali a rouhali se, setřásl si prach z pláště se slovy: "Vaše krev na vaši hlavu, já jsem od ní čistý! Od této chvíle půjdu k pohanům." 7 Odešel odtud a vstoupil do domu jistého bohabojného muže jménem Titus Justus, jehož dům sousedil se synagogou. 8 Krispus, představený synagogy, pak s celou svou domácností uvěřil Pánu. Stejně tak mnozí Korinťané, kteří naslouchali Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtít. 9 Jedné noci Pán řekl Pavlovi ve vidění: "Neboj se, mluv a nemlč! 10 Já jsem s tebou a nikdo se tě ani nedotkne, aby ti ublížil. Mnozí v tomto městě totiž patří mně." 11 A tak tu Pavel zůstal půldruhého roku a vyučoval mezi nimi Boží slovo. 12 Když se však řeckým prokonzulem stal Gallio, Židé se svorně postavili proti Pavlovi a přivedli ho před soud 13 s žalobou: "Tento muž navádí lidi, aby ctili Boha v rozporu se Zákonem!" 14 Pavel se chystal něco říci, ale Gallio se obrátil k Židům: "Ach, vy Židé! Kdyby šlo o nějaké bezpráví nebo vážný zločin, měl bych důvod vás vyslechnout. 15 Když se ale přete o slovech a jménech a o vašem Zákoně, vyřešte si to sami. Já takové věci soudit nehodlám!" 16 A s tím je vyhnal ze soudní síně. 17 Všichni se pak vrhli na představeného synagogy Sostena a bili ho přímo před soudem, ale Gallio na to vůbec nedbal. 18 Když tam Pavel pobyl ještě nějakou dobu, rozloučil se s bratry a vyrazil s Priscillou a Akvilou na zpáteční cestu do Sýrie. V Kenchrejích si kvůli slibu, který složil, dal ostříhat vlasy. 19 Když dorazil do Efesu, nechal je oba tam; sám šel do synagogy a hovořil se Židy. 20 Přemlouvali ho, aby ještě nějaký čas zůstal, ale on nesvolil. 21 Při loučení jim řekl: "Bude-li Bůh chtít, znovu se k vám vrátím." Vyplul z Efesu 22 a poté, co přistál v Cesareji, se vydal do Jeruzaléma. Tam pozdravil církev a odešel do Antiochie. 23 Když tam strávil nějaký čas, vypravil se znovu na cestu. Postupně procházel Galacii a Frygii a posiloval všechny učedníky. 24 Do Efesu zatím přišel jeden Žid jménem Apollo, výmluvný muž a znalec Písma, původem z Alexandrie. 25 Byl obeznámen s Pánovou cestou, a tak vroucně mluvil a přesně učil o Ježíši. Znal však jenom Janův křest. 26 Když začal směle mluvit v synagoze, uslyšeli ho Priscilla s Akvilou, vzali ho k sobě a vysvětlili mu Boží cestu ještě přesněji. 27 Apollo se potom chtěl vydat do Řecka, a tak ho bratři povzbudili a napsali učedníkům, aby ho přijali. Když tam dorazil, velmi prospěl těm, kdo z Boží milosti uvěřili. 28 Mocně totiž překonával Židy, když veřejně dokazoval z Písma, že Ježíš je Mesiáš.

Sk 18, 1-28

Verš 2
Tam se setkal s jedním Židem jménem Akvila, původem z Pontu, který se s manželkou Priscillou nedávno přistěhoval z Itálie (císař Klaudius totiž nařídil, že všichni Židé musí opustit Řím). Pavel se k nim přidal,
Rim 16:3 - Pozdravujte Priscillu s Akvilou, mé spolupracovníky v Kristu Ježíši,
1Kor 16:19 - Pozdravují vás sbory v Asii. Velmi vás v Pánu pozdravuje Akvila s Priscillou i církev u nich v domě.
2Tim 4:19 - Pozdravuj Priscillu s Akvilou i Onesiforův dům.

Verš 3
protože jeho řemeslem, stejně jako jejich, bylo šití stanů. Bydlel tedy a pracoval u nich
Sk 20:34 - Sami víte, že jsem těmato rukama vydělával na potřeby své i svých společníků.
1Kor 4:12 - Vlastníma rukama těžce pracujeme; když nám spílají, žehnáme; když nás pronásledují, my to snášíme;
2Kor 11:9 - Když jsem se u vás ocitl v nouzi, nebyl jsem nikomu na obtíž; co jsem potřeboval, mi přinesli bratři z Makedonie. Za všech okolností jsem se střežil a budu se střežit i nadále, abych pro vás nebyl břemenem.
2Kor 12:13 - O co jste přišli oproti jiným církvím? Jen o to, že jsem vám nebyl na obtíž - odpusťte mi tu křivdu!
1Sol 2:9 - Bratři, jistě si vzpomínáte na naši námahu a dřinu. Dnem i nocí jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž a mohli vám kázat Boží evangelium.
2Sol 3:8 - a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž.

Verš 5
Když pak z Makedonie dorazili Silas a Timoteus, Pavel se zcela oddal kázání Slova a dokazoval Židům, že Ježíš je Mesiáš.
Sk 17:15 - Ti, kdo Pavla doprovázeli, ho dovedli až do Athén. Odtud se vrátili se vzkazem pro Silase a Timotea, aby co nejrychleji přišli za Pavlem.

Verš 6
Když mu však odporovali a rouhali se, setřásl si prach z pláště se slovy: "Vaše krev na vaši hlavu, já jsem od ní čistý! Od této chvíle půjdu k pohanům."
Mt 10:14 - Pokud vás někdo nepřijme a nebude poslouchat vaše slova, vyjděte z toho domu nebo města a setřeste si z nohou i jeho prach.
Sk 13:51 - Ti však na ně setřásli prach z nohou a přišli do Ikonia.

Verš 8
Krispus, představený synagogy, pak s celou svou domácností uvěřil Pánu. Stejně tak mnozí Korinťané, kteří naslouchali Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtít.
1Kor 1:14 - Díky Bohu, že jsem nikoho z vás nekřtil, kromě Krispa a Gaia,

Verš 9
Jedné noci Pán řekl Pavlovi ve vidění: "Neboj se, mluv a nemlč!
Sk 23:11 - Tu noc před ním stanul Pán. "Buď statečný," řekl mu. "Jako jsi o mně svědčil v Jeruzalémě, musíš svědčit i v Římě."

Verš 14
Pavel se chystal něco říci, ale Gallio se obrátil k Židům: "Ach, vy Židé! Kdyby šlo o nějaké bezpráví nebo vážný zločin, měl bych důvod vás vyslechnout.
Sk 25:11 - Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něco, zač si zasloužím smrt, neodmítám zemřít. Jestliže však na tom, z čeho mě obviňují, nic není, nikdo mě jim nemůže vydat. Odvolávám se k císaři!"

Verš 18
Když tam Pavel pobyl ještě nějakou dobu, rozloučil se s bratry a vyrazil s Priscillou a Akvilou na zpáteční cestu do Sýrie. V Kenchrejích si kvůli slibu, který složil, dal ostříhat vlasy.
Nm 6:18 - Nazír si pak u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasy, znamení svého nazírského zasvěcení, vezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětí.
Sk 21:23 - Udělej tedy, co ti říkáme: Máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slib.

Verš 21
Při loučení jim řekl: "Bude-li Bůh chtít, znovu se k vám vrátím." Vyplul z Efesu
1Kor 4:19 - Ale dá-li Pán, přijdu k vám už brzy, a poznám ne řeči těch povýšenců, ale jejich moc.
Heb 6:3 - Dá-li Bůh, vydáme se dál.
Jak 4:15 - Raději máte říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono."

Verš 24
Do Efesu zatím přišel jeden Žid jménem Apollo, výmluvný muž a znalec Písma, původem z Alexandrie.
1Kor 1:12 - Mám na mysli to, že jeden z vás říká: "Já jsem Pavlův," jiný: "Já jsem Apollův," další: "Já jsem Petrův" a další "Já zase Kristův."

Verš 27
Apollo se potom chtěl vydat do Řecka, a tak ho bratři povzbudili a napsali učedníkům, aby ho přijali. Když tam dorazil, velmi prospěl těm, kdo z Boží milosti uvěřili.
1Kor 3:6 - Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh.

Sk 18,1 - Korint bol hlavným mestom provincie Achájsko a dôležitý prístav.

Sk 18,2 - Cisár Klaudius to urobil roku 49 alebo 50. Túto udalosť spomína aj historik Suetonius. Pontus je severná maloázijská krajina na brehu Čierneho mora.

Sk 18,6 - Porov. Mt 10, 14; Lk 9, 5. Slová "Vaša krv na vašu hlavu" znamenajú, že sami nesú zodpovednosť za to, že odmietli ponúkanú spásu.

Sk 18,12 - Lucius Junius Gallio, starší brat filozofa Seneku, bol prokonzulom Achájska (v rokoch 51–52 alebo 52–53). Potvrdzuje to aj nápis nájdený v Delfách.

Sk 18,18 - Kenchrey boli východným korintským prístavom, z ktorého lode plávali smerom k Ázii. Nevie sa, o aký sľub u Pavla ide. Podľa niektorých by šlo o nazirejský sľub (porov. 21, 23; Nm 6, 1), ktorý trval aspoň mesiac.

Sk 18,22 - "Vystúpil, pozdravil cirkev", pravdepodobne cirkev v Jeruzaleme.

Sk 18,23 - Tu sa začína tretia Pavlova misijná cesta (roky 53–58). Jej hlavným cieľom a strediskom bolo mesto Efez, odkiaľ zašiel cez Macedónsko do Korinta a tým istým smerom späť do Jeruzalema.

Sk 18,24 - Alexandria v Egypte bola aj kultúrnym strediskom Židov.

Sk 18,25 - "Cesta"; porov. poznámku k 9, 2.