výhody registrácie

Skutky apoštolov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Sk 6, 1-15

1 V tie dni, keď pribúdalo učeníkov, začali Helenisti reptať proti Hebrejcom, že zanedbávajú ich vdovy pri každodennom obsluhovaní. 2 Dvanásti zvolali teda všetkých učeníkov a povedali: Neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať pri stoloch. 3 Preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu; 4 my však budeme usilovní na modlitbách a v službe slova. 5 Táto reč sa páčila všetkým, a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parména a Mikuláša, prozelytu z Antiochie. 6 Postavili ich pred apoštolov, pomodlili sa a ruky kládli na nich. 7 A slovo Božie rástlo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi rozmnožoval. A aj z kňazov veľmi mnohí uverili. 8 Štefan však, plný [viery], milosti a moci, činil veľké znamenia a zázraky medzi ľudom. 9 Ale povstali niektorí z takzvanej synagógy nazvanej synagóga Libertíncov, Kyrénčan a Alexandrijčan, z Cilície a Ázie a hádali sa so Štefanom, 10 ale nevládali odporovať múdrosti a Duchu, ktorým hovoril. 11 Nato nastrojili mužov, ktorí žalovali: Počuli sme ho hovoriť rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu. 12 A pobúrili ľud, aj starších a zákonníkov, oborili sa naňho, chytili ho a viedli do rady. 13 Tu postavili falošných svedkov, ktorí svedčili: Tento človek neprestáva hovoriť rúhavé slová oproti tomuto svätému miestu a proti zákonu. 14 Lebo počuli sme ho hovoriť, že Nazaretský Ježiš zborí toto miesto a zmení poriadky, ktoré nám dal Mojžiš. 15 A keď všetci, ktorí boli v rade, uprene hľadeli na neho, videli jeho tvár ako tvár anjela.

Sk 6, 1-15

Verš 2
Dvanásti zvolali teda všetkých učeníkov a povedali: Neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať pri stoloch.
Ex 18:17 - Mojžišov tesť mu odpovedal: Nedobre to robíš.

Verš 3
Preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu;
Dt 1:13 - Priveďte si múdrych, rozumných a skúsených mužov z vašich kmeňov. Postavím vám ich na čelo.
Sk 1:21 - Preto je potrebné, aby z mužov, ktorí boli s nami za celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami,
Sk 16:2 - o ktorom bratia v Lystre a Ikónii vydávali dobré svedectvo.
1Tim 3:7 - A musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo (cirkvi), aby sa nedostal do rečí a neprepadol osídlu diablovmu.

Verš 5
Táto reč sa páčila všetkým, a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parména a Mikuláša, prozelytu z Antiochie.
Sk 11:24 - Bol totiž (Barnabáš) muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery.
Sk 21:8 - Na druhý deň sme odišli a prišli sme do Cézarey; i vošli sme do domu evanjelistu Filipa, jedného zo siedmich (diakonov), a pobudli sme u neho.

Verš 6
Postavili ich pred apoštolov, pomodlili sa a ruky kládli na nich.
Sk 1:23 - Postavili teda dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš a mal prímenie Spravodlivý, a Mateja.
Sk 8:17 - Kládli teda ruky na nich a oni prijali Ducha Svätého.
Sk 13:3 - Nato sa postili a modlili; potom kládli ruky na nich a prepustili ich.
1Tim 4:14 - Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a bol ti daný prorockým slovom, keď zbor starších kládol ruky na teba.
1Tim 5:22 - Unáhlene na nikoho neklaď ruky, nepodieľaj sa na hriechoch iných ľudí. Zachovávaj sa čistý.
2Tim 1:6 - Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som kládol ruky na teba.

Verš 7
A slovo Božie rástlo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi rozmnožoval. A aj z kňazov veľmi mnohí uverili.
Sk 19:20 - Takto mocou Pánovou rástlo slovo a dokazovalo svoju silu.

Verš 10
ale nevládali odporovať múdrosti a Duchu, ktorým hovoril.
Ex 4:12 - Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť.
Iz 54:17 - Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása odo mňa - znie výrok Hospodinov.
Lk 21:15 - lebo ja vám dám ústa aj múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať a odporovať ani všetci vaši protivníci.

Verš 11
Nato nastrojili mužov, ktorí žalovali: Počuli sme ho hovoriť rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu.
Mt 26:59 - Veľkňazi však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako Ho usmrtiť.

Sk 6,1 - Helenisti boli Židia obrátení na kresťanskú vieru, ktorí sa zdržiavali mimo Palestíny a hovorili gréckou rečou. V náboženskom ohľade boli veľmi liberálni a náchylní prispôsobovať sa pohanom.

Sk 6,9 - Židia z diaspóry (roztrúsení mimo Palestíny medzi pohanmi) prichádzali do Jeruzalema na istý čas. V Jeruzaleme mali svoje synagógy. Libertínci sú potomci tých Židov, ktorých asi Pompejus (roku 63 pred Kr.) odvliekol do Ríma, ale neskôr sa dostali na slobodu a vrátili sa do Palestíny.