výhody registrácie

Kniha proroka Jonáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Jon 2, 1-11

1 Potom Hospodin prikázal veľkej rybe, aby Jonáša zhltla. Jonáš bol v bruchu ryby tri dni a tri noci. 2 Jonáš sa z brucha ryby modlil k Hospodinovi, svojmu Bohu. 3 Hovoril: K Hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul. Z útrob podsvetia som kričal o pomoc, ty si začul môj hlas. 4 Hodil si ma do hlbiny uprostred šíreho mora, aby ma obkľúčil prúd. Všetky tvoje príboje a vlny sa nado mnou prevalili. 5 Ja som však povedal: Som zahnaný spred tvojich očí. Ako ešte uzriem tvoj svätý chrám? 6 Obklopila ma voda až po hrdlo, obkľúčila ma hlbina, chaluha mi ovinula hlavu 7 pri základoch vrchov. Zostúpil som do krajiny, ktorej závory sa za mnou zavreli naveky. Ty si však vytiahol môj život z jamy, Hospodin, Bože môj. 8 Keď vo mne chradla duša, spomenul som si na Hospodina, moja modlitba prišla k tebe, do tvojho svätého chrámu. 9 Tí, čo uctievajú ničomných bôžikov, opúšťajú toho, ktorý je verný. 10 Ja ti však chcem obetovať s hlasným chválospevom a chcem splniť, čo som sľúbil. Spása je u Hospodina. 11 Hospodin povedal rybe, aby vyvrátila Jonáša na suchú zem.

Jon 2, 1-11

Verš 9
Tí, čo uctievajú ničomných bôžikov, opúšťajú toho, ktorý je verný.
Ž 50:14 - Prines Bohu obetu vďaky a splň Najvyššiemu svoje sľuby!
Ž 50:23 - Kto prinesie obetu vďaky, ten ma ctí. Kto sa pridŕža správnej cesty, tomu ukážem Božiu záchranu.
Ž 116:17 - Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Hospodina.
Oz 14:2 - Vráť sa, Izrael, k Hospodinovi, svojmu Bohu, veď si sa potkýnal na vlastnej vine.
Heb 13:15 - Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno.
Ž 3:8 - Povstaň, Hospodin, zachráň ma, môj Boh! Veď ty si rozbil čeľuste mojim nepriateľom a povyrážal si zuby bezbožníkom.

Verš 2
Jonáš sa z brucha ryby modlil k Hospodinovi, svojmu Bohu.
Ž 120:1 - Pútnická pieseň. K Hospodinovi som volal v súžení a on mi odpovedal.

Verš 3
Hovoril: K Hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul. Z útrob podsvetia som kričal o pomoc, ty si začul môj hlas.
Ž 42:7 - Moja duša je skľúčená, preto sa rozpomínam na teba z krajiny jordánskej, z končiarov Chermónu, z vrchu Micár.

Jon 2,1 - Dávnejšie sa domnievali, že to bola veľryba. Keďže však veľryba má veľmi úzky hltan, novšie sa nazdávajú, že Jonáša prehltol žralok, ktorý je v Stredozemnom mori častý. – Isteže bola záchrana Jonášova veľkým zázrakom. Kto však myslí na Božiu všemohúcnosť a pripustí možnosť zázrakov, nepozastaví sa ani nad týmto, najmä, keď uváži, že tento zázrak mal byť predobrazom ešte väčšieho: zmŕtvychvstania Ježiša Krista, porov. Mt 12,40.

Jon 2,5 - Jonáš vidí, že Boh zaobchádza s ním zázračne, preto sa utešuje nádejou, že ešte uvidí Pánov chrám, od ktorého utekal.

Jon 2,6-8 - Úpätia vrchov sú dolu, v mori. Prorok cítil, že mu vody vyhasia život, už ho obklopovali morské rastliny, nazdal sa, že sa na zem nikdy viac nedostane, že sú "závory zeme za ním" zavreté. Ale vtedy Pán vyslyšal jeho modlitbu a zachránil ho.

Jon 2,9 - Lživé tiene sú modly. Tí, čo sa klaňajú modlám, zriekajú sa Božieho milosrdenstva.