výhody registrácie

Kniha proroka Jonáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Jon 2, 1-11

1 A Hospodin nastrojil veľkú rybu, aby pohltila Jonáša, a tak bol Jonáš vo vnútornostiach ryby tri dni a tri noci. 2 A Jonáš sa modlil Hospodinovi, svojmu Bohu, z vnútorností ryby 3 a riekol: Volal som zo svojho súženia Hospodinovi, a vyslyšal ma; z lona pekla som pokorne volal o pomoc, a počul si môj hlas. 4 Hodil si ma do hlbiny, do srdca morí, a obkľúčil ma prúd; všetko tvoje vlnobitie a tvoje vlny valily sa cezo mňa. 5 A ja som povedal: Zahnaný som zpred tvojich očí, ale zase len budem hľadieť smerom ku chrámu tvojej svätosti. 6 Obňaly ma vody až po dušu, priepasť ma obkľúčila, morská tráva bola ovinutá okolo mojej hlavy. 7 Sostúpil som k najspodnejším základom vrchov, zem bola svojimi závorami zavrela za mnou na veky. Ale si vytiahol môj život z jamy, Hospodine, môj Bože. 8 Keď práhnuc svíjala sa vo mne moja duša, rozpomínal som sa na Hospodina, a moja modlitba prišla k tebe do chrámu tvojej svätosti. 9 Tí, ktorí pozorujú na klamné márnosti, opúšťajú svoju milosť. 10 Ale ja ti budem obetovať hlasom vďaky: to, čo som sľúbil, splním. Spasenie je Hospodinovo. 11 A Hospodin riekol rybe, a vyvrátila Jonáša na sušinu.

Jon 2, 1-11

Verš 9
Tí, ktorí pozorujú na klamné márnosti, opúšťajú svoju milosť.
Ž 50:14 - Obetuj Bohu chválu a splň Najvyššiemu svoje sľuby.
Ž 50:23 - Ten, kto obetuje chválu, ma ctí, a tomu, kto pozoruje na svoju cestu, ukážem spasenie Božie.
Ž 116:17 - Tebe budem obetovať bitnú obeť chvály a budem vzývať meno Hospodinovo.
Oz 14:2 - Vezmite si so sebou slová pokánia a navráťte sa k Hospodinovi, povedzte mu: Odpusti všetku neprávosť a vezmi dobré, a za pokojné obeti budeme obetovať juncov, svoje rty.
Heb 13:15 - Tedy skrze neho obetujme vždycky Bohu obeť chvály, to jest ovocie rtov, vyznávajúcich jeho meno.
Ž 3:8 - Povstaň, ó, Hospodine, zachráň ma, môj Bože, lebo ty udrieš všetkých mojich nepriateľov na líce, zuby bezbožným vyrazíš.

Verš 2
A Jonáš sa modlil Hospodinovi, svojmu Bohu, z vnútorností ryby
Ž 120:1 - Na Hospodina som volal vo svojom súžení, a vyslyšal ma.

Verš 3
a riekol: Volal som zo svojho súženia Hospodinovi, a vyslyšal ma; z lona pekla som pokorne volal o pomoc, a počul si môj hlas.
Ž 42:7 - Môj Bože, moja duša smúti vo mne; preto sa rozpomínam na teba zo zeme Jordána, zo zeme výšin Hermona a od vrchu Mic'ára [Mic'ár = Malý].

Jon 2,1 - Dávnejšie sa domnievali, že to bola veľryba. Keďže však veľryba má veľmi úzky hltan, novšie sa nazdávajú, že Jonáša prehltol žralok, ktorý je v Stredozemnom mori častý. – Isteže bola záchrana Jonášova veľkým zázrakom. Kto však myslí na Božiu všemohúcnosť a pripustí možnosť zázrakov, nepozastaví sa ani nad týmto, najmä, keď uváži, že tento zázrak mal byť predobrazom ešte väčšieho: zmŕtvychvstania Ježiša Krista, porov. Mt 12,40.

Jon 2,5 - Jonáš vidí, že Boh zaobchádza s ním zázračne, preto sa utešuje nádejou, že ešte uvidí Pánov chrám, od ktorého utekal.

Jon 2,6-8 - Úpätia vrchov sú dolu, v mori. Prorok cítil, že mu vody vyhasia život, už ho obklopovali morské rastliny, nazdal sa, že sa na zem nikdy viac nedostane, že sú "závory zeme za ním" zavreté. Ale vtedy Pán vyslyšal jeho modlitbu a zachránil ho.

Jon 2,9 - Lživé tiene sú modly. Tí, čo sa klaňajú modlám, zriekajú sa Božieho milosrdenstva.