Hľadaný výraz: Nm 15,32-36, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
32 Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. 33 Ti, kdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedli k Mojžíšovi, Áronovi a celé obci 34 a nechali jej ve vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním má stát. 35 Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. Ať jej celá obec za táborem ukamenuje." 36 Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, až zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

1

mail   print   facebook   twitter