výhody registrácie

1. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Kor 2, 1-16

1 Aj ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám ohlasovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. 2 Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. 3 Aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením; 4 moje slovo a moje ohlasovanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci, 5 aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. 6 Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými, no nie múdrosť tohto veku ani kniežat tohto veku, ktoré hynú, 7 ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. 8 Nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal; veď keby ju boli poznali, neboli by ukrižovali Pána slávy. 9 Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočuloa čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. 10 Nám to však Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. 11 Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží Duch. 12 My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. 13 O tom aj hovoríme, nie však naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí Duch; a tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne. 14 Telesný človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. 15 Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik. 16 Veď kto poznal Pánovu myseľ, aby ho poúčal? My však máme myseľ Kristovu!

1Kor 2, 1-16

Verš 1
Aj ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám ohlasovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti.
1Kor 2:4 - moje slovo a moje ohlasovanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci,
1Kor 1:17 - Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale ohlasovať evanjelium, nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený.

Verš 3
Aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením;
Sk 18:1 - Potom sa rozlúčil s Aténami a prišiel do Korintu.
Sk 18:3 - a keďže ovládal ich remeslo, ostal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrobcami stanov.
2Kor 10:10 - Hovorí sa, že moje listy sú prísne a silné, ale osobná prítomnosť slabá a reč úbohá.

Verš 4
moje slovo a moje ohlasovanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci,
1Kor 2:1 - Aj ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám ohlasovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti.
1Kor 1:17 - Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale ohlasovať evanjelium, nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený.
2Pt 1:16 - Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nepridŕžali sme sa nejakých vymyslených bájí, lebo sami sme boli očitými svedkami jeho velebnosti.

Verš 5
aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.
2Kor 4:7 - Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha, a nie z nás.

Verš 6
Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými, no nie múdrosť tohto veku ani kniežat tohto veku, ktoré hynú,
Jób 28:21 - Pred očami všetkých živých je zahalená, skrytá aj pred vtáctvom nebies.
Jak 3:15 - To nie je múdrosť prichádzajúca zhora, ale prízemná, telesná a diabolská.
1Kor 15:24 - a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl.

Verš 7
ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu.
Rim 16:25 - Sláva tomu, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré nebolo od večných čias vyslovené,
1Kor 4:1 - A tak nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a za správcov Božích tajomstiev.

Verš 8
Nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal; veď keby ju boli poznali, neboli by ukrižovali Pána slávy.
Mt 11:25 - V tom čase povedal Ježiš: Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými, a zjavil si to tým najmenším.
Jn 7:48 - Uveril v neho azda niekto z popredných mužov alebo z farizejov?
Sk 13:27 - lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich predstavení ho nepoznali. Tým, že ho odsúdili, naplnili výroky prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu.
2Kor 3:14 - Ich myseľ však na tom otupela. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní Starej zmluvy, a nie je odhalený, pretože iba v Kristovi sa odstraňuje.
Jn 16:3 - A budú to robiť preto, lebo nepoznali Otca ani mňa.
Sk 3:17 - Teraz, bratia, viem, že ste z nevedomosti konali, ako aj vaši poprední muži.
Sk 13:27 - lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich predstavení ho nepoznali. Tým, že ho odsúdili, naplnili výroky prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu.
1Tim 1:13 - mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere.

Verš 9
Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočuloa čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú.
Iz 64:4 - Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Hľa, ty si sa hneval a my sme hrešili, no na odvekých cestách môžeme byť spasení.

Verš 10
Nám to však Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.
Mt 13:11 - On odpovedal: Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané.
2Kor 3:18 - Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve — a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch.

Verš 11
Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží Duch.
Prís 27:19 - Ako voda tvár, tak ľudské srdce odráža človeka.
Jer 17:9 - Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná?

Verš 12
My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval.
Rim 8:15 - Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

Verš 13
O tom aj hovoríme, nie však naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí Duch; a tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne.
1Kor 2:4 - moje slovo a moje ohlasovanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci,
1Kor 1:17 - Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale ohlasovať evanjelium, nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený.
2Pt 1:16 - Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nepridŕžali sme sa nejakých vymyslených bájí, lebo sami sme boli očitými svedkami jeho velebnosti.

Verš 15
Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik.
Prís 28:5 - Zlí ľudia nerozumejú právu, no tí, čo hľadajú Hospodina, všetko chápu.

Verš 16
Veď kto poznal Pánovu myseľ, aby ho poúčal? My však máme myseľ Kristovu!
Iz 40:13 - Kto obsiahol Ducha Hospodina a kto ho svojou radou poúčal?
Rim 11:34 - Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie?Alebo kto bol jeho radcom?

1Kor 2,3 - Dôvodom tejto slabosti, bázne a chvenia môže byť vedomie zodpovednosti za dielo hlásania evanjelia a neúspech v Aténach (Sk 17, 32–34) i v Korinte (Sk 18, 5 n.).

1Kor 2,6 - Dokonalými sa tu rozumejú tí, čo už pokročili v náboženskom a mravnom živote. "Kniežatá tohto veku" sú podľa všetkého duchovné a diabolské mocnosti, ako aj ich nástroje: tí, čo majú dočasnú pozemskú moc a zneužívajú ju proti Kristovi a jeho evanjeliu.

1Kor 2,9 - Pravdepodobne ide o kombináciu Iz 64, 3 a Jer 3,16.

1Kor 2,10-14 - Ide tu o Ducha Svätého, tretiu božskú osobu. On umožňuje Pavlovi, ale aj ostatným veriacim, porozumieť Kristovmu učeniu.

1Kor 2,13 - Iné znenie tohto ťažkého textu: "Duchovným ľuďom duchovne veci vysvetľujeme."

1Kor 2,15 - Pavol tu chce pravdepodobne povedať, že Korinťania, ktorí sú "telesní" (3, 1–3), nemajú právo súdiť ho.

1Kor 2,16 - Iz 40, 13.