výhody registrácie

1. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Kor 9, 1-27

1 Azda nie som slobodný? Nie som apoštol? A nevidel som Ježiša, nášho Pána? Nie ste azda vy moje dielo v Pánovi? 2 Ak by som aj pre iných nebol apoštol, pre vás iste som; veď vy ste pečaťou môjho apoštolátu v Pánovi. 3 Toto je moja obrana proti tým, čo ma súdia: 4 Nemáme azda právo jesť a piť? 5 Vari podľa príkladu ostatných apoštolov a bratov Pána i Petra nemáme právo brať si so sebou sestru, ženu? 6 Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať? 7 Kto kedy vojenčí na vlastné trovy? Kto vysadí vinicu, a neje z jej úrody? Alebo kto pasie stádo, a neživí sa mliekom od stáda? 8 Vari to hovorím iba ľudsky? Nehovorí to aj zákon? 9 Veď v Mojžišovom zákone je napísané: Mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu.Azda sa Boh stará iba o voly? 10 Nehovorí to vari pre nás? Veď pre nás bolo napísané: Kto orie, má orať v nádeji, a kto mláti, má mlátiť v nádeji, že dostane svoj podiel. 11 Keď sme teda medzi vami siali duchovné, je veľkou vecou žať telesné? 12 Ak iní majú u vás toto právo, prečo nie skôr my? My sme však toto právo nevyužili. Naopak. Všetko znášame, len aby sme Kristovmu evanjeliu nestavali nijakú prekážku. 13 Vari neviete, že tí, čo pôsobia v svätej službe, živia sa z chrámu a slúžia pri oltári, majú podiel z oltára? 14 Preto aj Pán prikázal tak, aby tí, čo ohlasujú evanjelium, z evanjelia aj žili. 15 Ja som však z toho nič nevyužil. Ani toto som nenapísal preto, aby sa mi tak stalo. Lebo radšej by som aj umrel, než by mi niekto zmaril túto moju chválu. 16 Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chvála; je to moja povinnosť a beda mi, ak ho nebudem ohlasovať. 17 Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu; ak však nie zo svojej vôle, plním zverenú úlohu. 18 Aká je teda moja odmena? Taká, že keď hlásam evanjelium, hlásam ho zadarmo a nevyužívam právo, ktoré mi z evanjelia prislúcha. 19 Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. 20 Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov; pre tých, čo sú pod zákonom, bol som ako ten pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom — i keď nie som pod zákonom. 21 Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa ako ten bez zákona, aby som získal tých, čo sú bez zákona — aj keď pred Bohom nie som bez zákona, lebo som pod Kristovým zákonom. 22 Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. 23 A všetko to robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel. 24 Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli. 25 Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého; oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. 26 Ja teda bežím nie akoby bez cieľa a zápasím nie ako ten, kto udiera do prázdna. 27 A zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným kážem, sám som nezlyhal.

1Kor 9, 1-27

Verš 1
Azda nie som slobodný? Nie som apoštol? A nevidel som Ježiša, nášho Pána? Nie ste azda vy moje dielo v Pánovi?
Sk 9:3 - Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba.
Sk 9:17 - Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, položil naňho ruky a povedal: Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým.
Sk 22:14 - Nato Ananiáš povedal: Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil na to, aby si spoznal jeho vôľu, uvidel Spravodlivého a počul jeho hlas.
Sk 22:18 - a videl som ho, ako mi hovorí: Ponáhľaj sa, odíď čo najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo neprijmú tvoje svedectvo o mne.
Sk 23:11 - V nasledujúcu noc sa mu zjavil Pán a povedal: Buď silný! Lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme.
1Kor 15:8 - Nakoniec zo všetkých, ako nedochôdčaťu, sa zjavil aj mne.
2Kor 12:2 - Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi — či už v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie — uchvátený až do tretieho neba.
1Kor 4:15 - Veď keby ste mali hoci desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v Ježišovi Kristovi skrze evanjelium.

Verš 4
Nemáme azda právo jesť a piť?
1Kor 9:14 - Preto aj Pán prikázal tak, aby tí, čo ohlasujú evanjelium, z evanjelia aj žili.
1Sol 2:6 - Nehľadali sme slávu ani u ľudí, ani u vás, ani u nikoho,
2Sol 3:9 - Nie že by sme na to nemali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte napodobňovať.

Verš 5
Vari podľa príkladu ostatných apoštolov a bratov Pána i Petra nemáme právo brať si so sebou sestru, ženu?
Mt 8:14 - Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, videl jeho testinú ležať v horúčke.

Verš 7
Kto kedy vojenčí na vlastné trovy? Kto vysadí vinicu, a neje z jej úrody? Alebo kto pasie stádo, a neživí sa mliekom od stáda?
2Kor 10:4 - Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly
1Kor 3:6 - Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dáva vzrast.
Jn 21:15 - Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra: Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje baránky!
1Pt 5:2 - Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne!

Verš 9
Veď v Mojžišovom zákone je napísané: Mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu.Azda sa Boh stará iba o voly?
Dt 25:4 - Pri mlátení nedávaj volovi náhubok.
1Tim 5:18 - Veď Písmo hovorí: Mlátiacemu volovi nedávaj náhuboka: Hoden je pracovník svojej mzdy.

Verš 11
Keď sme teda medzi vami siali duchovné, je veľkou vecou žať telesné?
Rim 15:27 - Rozhodli sa tak, lebo sú ich dlžníkmi. Ak sa pohania stali účastnými na ich duchovných hodnotách, povinní sú poslúžiť im hmotnými hodnotami.
Gal 6:6 - Kto je vyučovaný v slove, nech sa rozdelí o všetko, čo má s tým, kto ho vyučuje.

Verš 12
Ak iní majú u vás toto právo, prečo nie skôr my? My sme však toto právo nevyužili. Naopak. Všetko znášame, len aby sme Kristovmu evanjeliu nestavali nijakú prekážku.
Sk 20:33 - Od nikoho som nežiadal ani striebro, ani zlato, ani odev.
2Kor 11:9 - a aj keď som bol u vás a ocitol som sa v núdzi, nikomu som nebol na ťarchu. Veď v čom som pociťoval núdzu, vypomohli mi bratia, ktorí prišli z Macedónska. A tak vo všetkom som sa chránil a budem sa chrániť, aby som vám nebol na ťarchu.
2Kor 12:13 - Veď v čom ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami, ak nie iba v tom, že som vám nebol na ťarchu? Odpustite mi túto krivdu!

Verš 13
Vari neviete, že tí, čo pôsobia v svätej službe, živia sa z chrámu a slúžia pri oltári, majú podiel z oltára?
Dt 18:1 - Léviovskí kňazi, celý Léviho kmeň, nebudú mať podiel ani dedičné vlastníctvo s Izraelom. Ich dedičným vlastníctvom budú Hospodinove ohňové obety; z nich budú žiť.

Verš 14
Preto aj Pán prikázal tak, aby tí, čo ohlasujú evanjelium, z evanjelia aj žili.
Lv 19:13 - Neutláčaj svojho blížneho ani ho neolupuj. Nech mzda nádenníka nezostane u teba do rána.
Dt 24:14 - Neutláčaj chudobného a núdzneho, nádenníka, či je to brat alebo cudzinec, ktorý býva v tvojej krajine a podlieha súdu v tvojich bránach.
Dt 25:4 - Pri mlátení nedávaj volovi náhubok.
Mt 10:10 - neberte si ani kapsu na cestu, ani dvoje šiat, ani sandále, ani palicu. Veď robotník si zaslúži svoj pokrm.
Lk 10:7 - Zostaňte potom v tom dome! Jedzte a pite, čo majú, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Nechoďte z domu do domu!
1Tim 5:18 - Veď Písmo hovorí: Mlátiacemu volovi nedávaj náhuboka: Hoden je pracovník svojej mzdy.

Verš 16
Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chvála; je to moja povinnosť a beda mi, ak ho nebudem ohlasovať.
Rim 1:14 - Som dlžník Grékom aj barbarom, múdrym aj nerozumným,

Verš 20
Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov; pre tých, čo sú pod zákonom, bol som ako ten pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom — i keď nie som pod zákonom.
Sk 16:3 - Pavol chcel, aby šiel s ním. Kvôli tamojším Židom ho obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék.
Sk 18:18 - Pavol tam zostal ešte mnoho dní. Potom sa však s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila. V Kenchreách si dal ostrihať vlasy, lebo dal sľub.
Sk 21:23 - Urob teda, čo ti radíme: Máme tu štyroch mužov, ktorí zložili sľub.

Verš 21
Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa ako ten bez zákona, aby som získal tých, čo sú bez zákona — aj keď pred Bohom nie som bez zákona, lebo som pod Kristovým zákonom.
Gal 2:3 - No ani môjho spoločníka Títa, hoci bol Grék, nenútili dať sa obrezať,

Verš 22
Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých.
Rim 15:1 - My silní sme povinní znášať slabosti slabých, a nie páčiť sa sebe samým.
1Kor 10:33 - ako aj ja sa usilujem páčiť všetkým vo všetkom, a nehľadám, čo osoží mne, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.
Gal 6:1 - Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, čo ste vedení Duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nepadol do pokušenia.

Verš 24
Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli.
Gal 2:2 - Šiel som ta pohnutý zjavením a tým, čo sú v osobitnej vážnosti, som v súkromí predložil evanjelium, ktoré ohlasujem medzi pohanmi: či nebežím alebo či som nebežal nadarmo.
Gal 5:7 - Dobre ste bežali. Kto vám zabránil, aby ste poslúchali pravdu?
Flp 2:16 - Držte sa slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne.
2Tim 4:7 - Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.
Heb 6:18 - aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočisko v tom, že sa budeme verne pridŕžať ponúkanej nádeje.

Verš 25
Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého; oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.
2Tim 2:4 - Kto bojuje, nemieša sa do záležitostí všedného života, aby sa zapáčil veliteľovi, ktorý ho najal do služby.
2Tim 4:8 - Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie.
1Pt 1:4 - pre nehynúce, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás,
1Pt 5:4 - A keď sa zjaví najvyšší Pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

1Kor 9,1 - Na to, aby niekto mohol byť apoštolom, sa žiadalo, aby videl Ježiša. Porov. Sk 1, 21 n; 9, 17; 1 Kor 15, 8.

1Kor 9,5 - Žena – kresťanka, ktorá sa starala o materiálne potreby apoštola.

1Kor 9,9 - Dt 25, 4.

1Kor 9,25-27 - Výrazy tejto časti sú vypožičané zo športového slovníka tých čias. Pri Korinte sa konávali športové hry, a preto použitý obraz bol Korinťanom blízky.