výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ez 45, 1-25

1 Potom rozdelíte krajinu lósom do dedičného vlastníctva; ako dávku na počesť Hospodinovi musíte oddeliť posvätný obvod z krajiny, dlhý dvadsaťpäťtisíc lakťov a široký dvadsaťtisíc lakťov. Ten je posvätný na celom svojom území zôkol-vôkol. 2 Z tohto územia je pre svätyňu určený štvorec o dĺžke päťsto lakťov a šírke päťsto lakťov; dookola bude päťdesiat lakťov voľného priestoru. 3 Z vymeranej plochy odmeraj kus o dĺžke dvadsaťpäťtisíc lakťov a o šírke desaťtisíc lakťov, a tam má byť svätyňa, najsvätejšie miesto. 4 To je svätá časť krajiny; má patriť kňazom, ktorí konajú službu vo svätyni, ktorí pristupujú k službe Hospodinovej; bude im to miestom pre domy a posvätným miestom pre svätyňu. 5 Pás dlhý dvadsaťtisíc lakťov a široký desaťtisíc lakťov bude patriť levítom, ktorí konajú službu v chráme. Bude ich vlastníctvom na obytné mestá. 6 Mestu do vlastníctva dajte plochu širokú päťtisíc lakťov a dlhú dvadsaťpäťtisíc lakťov primerane posvätnej dávke. Bude to patriť celému domu Izraela. 7 Kniežaťu dajte územie po oboch stranách posvätnej dávky a pri vlastníctve mesta, na západnej strane na západ a na východnej strane na východ; dĺžka nech je primeraná podielu jedného kmeňa od západnej hranice po východnú hranicu 8 krajiny. To bude jeho vlastníctvo v Izraeli; potom moje kniežatá nebudú nikdy viac utláčať môj ľud, ale krajinu prepustia domu Izraela pre jeho kmene. 9 Takto vraví Hospodin, Pán: Už dosť, kniežatá Izraela! Odstráňte násilie a útlak a uskutočňujte právo a spravodlivosť! Prestaňte vyháňať môj ľud z vlastníctva - znie výrok Hospodina, Pána. 10 Majte spravodlivú váhu, spravodlivú éfu a spravodlivý bat. 11 Éfa a bat majú mať jednotnú mieru. Bat tvorí desatinu chómeru a éfa desatinu chómeru. Miera sa má určiť podľa chómeru. 12 Šekel má dvadsať gér. Päť šekelov má byť päť šekelov a desať šekelov má byť desať šekelov; päťdesiat šekelov má byť vašou mínou. 13 Toto sú pozdvihované dávky, ktoré máte odovzdávať: šestina éfy z chómeru pšenice a šestina éfy z chómeru jačmeňa. 14 Toto je predpis o oleji - olej sa meria batom: desatina batu z kóru; lebo desať batov je chómer i kór. 15 Jedna ovca z dvesto kusov drobného stáda, zo stád Izraela, na pokrmovú, spaľovanú obeť a na obete spoločenstva na získanie zmierenia pre nich - znie výrok Hospodina, Pána. 16 Všetok ľud krajiny je povinný túto dávku odvádzať kniežaťu v Izraeli. 17 Knieža bude mať povinnosť prinášať spaľované obete, pokrmové obete, úliatby vo sviatky a novmesiace a v dňoch sviatočného odpočinku, vo všetky výročité slávnosti domu Izraela. On bude prinášať obeť za hriech i pokrmovú obeť i spaľovanú obeť i obete spoločenstva na získanie zmierenia pre dom Izraela. 18 Takto vraví Hospodin, Pán: V prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca vezmi bezchybného junca a očisť svätyňu od hriechu. 19 Kňaz nech naberie z krvi obete za hriech a vyleje na veraje chrámu, na štyri uhly oltárnej obruby a na veraje brány do vnútorného nádvoria. 20 Podobne urob siedmeho dňa toho mesiaca kvôli tým, čo sa omylom alebo z nevedomosti previnili; tak získate zmierenie pre chrám. 21 V prvom mesiaci, štrnásteho dňa mesiaca budete svätiť paschu; sedem dní budete jesť nekvasené chleby. 22 V ten deň má knieža obetovať za seba i za všetok ľud krajiny junca ako obeť za hriech. 23 Teda za sedem dní slávnosti bude obetovať spaľovanú obeť Hospodinovi a denne za sedem dní aj juncov a sedem bezchybných baranov a ako obeť za hriech denne jedného kozla. 24 A na pokrmovú obeť nech obetuje éfu na junca a éfu na barana a hín oleja na éfu. 25 V siedmom mesiaci, pätnásteho dňa mesiaca vo sviatok nech podobne ako za oných sedem dní pripraví obeť za hriech, spaľovanú obeť i pokrmovú obeť a olej.

Ez 45, 1-25

Verš 25
V siedmom mesiaci, pätnásteho dňa mesiaca vo sviatok nech podobne ako za oných sedem dní pripraví obeť za hriech, spaľovanú obeť i pokrmovú obeť a olej.
Lv 23:33 - Hospodin hovoril Mojžišovi:
Nm 29:12 - Pätnásty deň siedmeho mesiaca budete mať slávnostné zhromaždenie; nekonajte nijakú všednú prácu a sviatok Hospodinovi sväťte sedem dní.
Dt 16:13 - Slávnosť stánkov sväť sedem dní, keď pozbieraš úrodu z holohumnice a z kade.

Verš 10
Majte spravodlivú váhu, spravodlivú éfu a spravodlivý bat.
Lv 19:35 - Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde, pri závaží ani pri dutej miere.

Verš 12
Šekel má dvadsať gér. Päť šekelov má byť päť šekelov a desať šekelov má byť desať šekelov; päťdesiat šekelov má byť vašou mínou.
Ex 30:13 - Nech dajú toto: každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekela podľa svätyňového šekela; dvadsať gér je jeden šekel, pol šekela je pozdvihovaná dávka pre Hospodina.
Lv 27:25 - Každé ocenenie nech sa vykoná podľa šekelov svätyne. Jeden šekel je dvadsať gér.
Nm 3:47 - vyber po päť šekelov za hlavu. Vyberaj v šekeloch svätyne: šekel je dvadsať gér.

Verš 21
V prvom mesiaci, štrnásteho dňa mesiaca budete svätiť paschu; sedem dní budete jesť nekvasené chleby.
Ex 12:3 - Povedz celému zboru Izraela: Desiateho dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka na domácnosť.
Ex 23:15 - Zachovávaj sviatok nekvasených chlebov; sedem dní jedz nekvasené chleby, ako som ti prikázal, a to v určenom čase mesiaca ábíb, lebo vtedy si vyšiel z Egypta. Nech sa nikto neukáže predo mnou s prázdnymi rukami.
Lv 23:5 - V prvom mesiaci štrnásteho dňa prvého mesiaca podvečer je pascha Hospodinova.
Nm 9:3 - Slávte ju v jej určený čas: štrnásty deň toho istého mesiaca podvečer podľa všetkých ustanovení a predpisov.
Nm 28:16 - V prvom mesiaci, štrnásty deň toho mesiaca, je pascha Hospodinova.
Dt 16:1 - Dbaj na mesiac ábíb! Vtedy usporiadaj paschu Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo v mesiaci ábíbe ťa Hospodin, tvoj Boh, v noci vyviedol z Egypta.

Ez 45,1 - Miesto 10 000 hebr. textu a Vulg treba so LXX čítať 20 000; toto číslo sa predpokladá aj vo veršoch 3 a 5 hebr. a Vulg. Pravdepodobne je tu reč o siahach, ale výslovne sa to nepíše.

Ez 45,3 - Rozumej: Z priestoru, o ktorom bola reč vo verši 1.

Ez 45,5 - "Na obytné mestá" treba čítať so LXX. Hebrejská osnova a s ňou aj Vulg číta mylne: "Budú mať dvadsať ciel".

Ez 45,6 - Pozri podrobnejšie 48,8. To územie nebude patriť niektorému kmeňu, ale celému národu, lebo hlavné mesto patrí celému národu.

Ez 45,7 - Kráľ dostane taký podiel, aký patrí jednému celému kmeňu, aby nemusel byť na ťarchu národu.

Ez 45,10 - Efa bola miera na veci suché, bat na tekutiny. Obe obsahovali 36,44 litrov. Chomer teda obsahoval 364,4 litra.

Ez 45,12 - Váha zvaná šekel mala 14,55 g. Koniec verša je nejasný. Mína obsahovala u Izraelitov 50 šeklov.

Ez 45,14 - Kór je taká istá miera na tekutiny ako chomer na veci suché: pozri pozn. vyššie k veršom 10 n. – Verš je ináč porušený, slová v zátvorkách nepatria asi do osnovy.

Ez 45,24 - Ku každej krvavej obete patrila obeta nekrvavá, a to i k býčkovi a baranovi po jednej efe jemnej múky (porov. Nm 15,4; 28,5) a po jednom hine oleja. O efe pozri pozn. k v. 10. – Hin bol šestina batu, teda asi 6 litrov.

Ez 45,25 - Podľa Pentateuchu slávili Izraeliti v tento deň sviatky Stánkov; porov. Lv 23,34; Dt 16,13; k obradom Nm 29,12–39.