výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ez 40, 1-49

1 V dvadsiatom piatom roku nášho zajatia, na začiatku roka, desiateho dňa toho mesiaca, v štrnástom roku po dobytí mesta, práve v ten deň bola nado mnou ruka Hospodinova. A zaviedol ma 2 v Božích videniach do Izraela a postavil na vysoký vrch. Na ňom z južnej strany bola akoby stavba mesta. 3 Zaviedol ma tam, a hľa, bol tam muž, ktorý vyzeral ako z bronzu. V ruke mal ľanovú šnúru a trstinu na meranie. Stál v bráne. 4 Muž mi povedal: Človeče, dobre sa pozeraj, pozorne počúvaj a myseľ sústreď na všetko, čo ti ukážem, lebo kvôli tomu si musel sem prísť, aby som ti to ukázal. Všetko, čo uvidíš, oznám domu Izraela. 5 Hľa, z vonkajšej strany budovy bol múr všade dookola, a muž mal v ruke šesťlakťovú trstinu na meranie. Každý lakeť bol o dlaň dlhší ako obyčajný lakeť. A hrúbku muriva nameral jednu trstinu a výšku jednu trstinu. 6 Vošiel do brány, ktorej predná strana smerovala na východ, vystúpil po jej schodoch a zmeral prah brány: bol široký jednu trstinu a druhý prah bol široký jednu trstinu. 7 Strážna izba bola jednu trstinu dlhá a jednu trstinu široká a priestor medzi strážnymi izbami meral päť lakťov. Prah brány k predsieni brány, smerujúcej dovnútra, bol na trstinu. 8 Zmeral predsieň brány do vnútra: jedna trstina. 9 Zmeral predsieň brány: osem lakťov; jej piliere boli dva lakte. Predsieň brány smerovala dovnútra. 10 Východná brána mala tri strážne izby z jednej i z druhej strany. Všetky tri mali rovnakú mieru, aj piliere mali rovnakú mieru na oboch stranách. 11 Zmeral šírku otvoru brány: desať lakťov; dĺžku brány: trinásť lakťov. 12 Ohrada pred strážnymi izbami bola jeden lakeť na jednej strane a jeden lakeť na druhej strane. Strážna izba bola šesť lakťov na jednej strane a šesť lakťov na druhej strane. 13 Zmeral bránu od zadnej steny strážnej izby na jednej strane po zadnú stranu strážnej izby na druhej strane: šírka bola dvadsaťpäť lakťov; dvere boli proti dverám. 14 Zmeral predsieň: dvadsať lakťov, a okolo predsiene brány bolo nádvorie. 15 Od čela vchodu do brány až po čelo vnútri položenej predsiene bolo päťdesiat lakťov. 16 Na strážnych izbách dookola boli zamrežované okná, i na ich pilieroch dookola vo vnútri brány, a práve tak na jej predsieni boli okná zvnútra dookola; na pilieroch boli palmy. 17 Potom ma zaviedol do vonkajšieho nádvoria, a hľa, boli tam komory, a dlažba bola zhotovená na nádvorí všade dookola; na dlažbe bolo tridsať siení. 18 Dlažba sa pripájala na boky brány podľa dĺžky brán; to bola spodná dlažba. 19 Potom odmeral priestor od čela spodnej brány k čelu vnútornej brány: sto lakťov na východ a na sever. 20 Aj na vonkajšej nádvornej bráne, ktorá smerovala na sever, odmeral jej dĺžku i jej šírku. 21 Jej strážne izby boli tri na jednej a tri na druhej strane i jej piliere. Predsieň mala rozmery ako v prvej bráne, teda päťdesiat lakťov bola jej dĺžka a dvadsaťpäť lakťov šírka. 22 Jej okná, predsieň i jej piliere mali rozmery ako pri bráne obrátenej na východ. Po siedmich schodoch sa vystupovalo hore k nej a jej predsieň ležala smerom dovnútra. 23 Brána vnútorného nádvoria ležala oproti severnej bráne - ako pri východnej bráne. A on nameral od brány k bráne sto lakťov. 24 Potom ma viedol na juh, a hľa, bola tu brána obrátená na juh. A zmeral strážne izby, jej piliere i jej predsieň; mali tie isté rozmery ako ostatné. 25 Okná na nej boli dookola, i na jej predsieni ako na ostatných. Päťdesiat lakťov bola jej dĺžka a dvadsaťpäť lakťov šírka. 26 Sedem schodov tvorilo jej výstup, jej predsieň ležala dovnútra; mala palmy na svojich pilieroch na oboch stranách. 27 Brána vnútorného nádvoria bola obrátená na juh. Nameral od brány k bráne sto lakťov. 28 Potom ma zaviedol do vnútorného nádvoria cez južnú bránu a zmeral južnú bránu; mala rozmery ako predchádzajúce. 29 Jej strážne izby i jej piliere i jej predsieň mali tie isté rozmery ako predchádzajúce; na nej i na jej predsieni boli dookola okná; bola päťdesiat lakťov dlhá a dvadsaťpäť lakťov široká. 30 Predsiene boli dookola; mali dĺžku dvadsaťpäť lakťov a šírku päť lakťov. 31 Jej predsieň ležala smerom k vonkajšiemu nádvoriu, palmy boli na jej pilieroch a osem schodov tvorilo jej výstup. 32 Potom ma zaviedol do vnútorného nádvoria smerom k východu. Keď zmeral bránu, nameral tie isté rozmery. 33 Jej strážne izby, jej piliere i jej predsieň mali tie isté rozmery. Mala okná i svoju predsieň všade dookola. Bola päťdesiat lakťov dlhá a dvadsaťpäť lakťov široká. 34 Jej predsieň ležala smerom k vonkajšiemu nádvoriu. Palmy boli na jej pilieroch na oboch stranách a osem schodov tvorilo jej výstup. 35 Potom ma zaviedol k severnej bráne. A nameral tie isté rozmery. 36 Jej strážne izby i jej piliere i jej predsieň mali tie isté rozmery. Mala okná i predsieň dookola na oboch stranách. Bola päťdesiat lakťov dlhá a dvadsaťpäť lakťov široká. 37 Jej predsieň ležala smerom k vonkajšiemu nádvoriu, palmy boli na jej pilieroch na oboch stranách a osem schodov tvorilo jej výstup. 38 Bola tam komora, ktorej vchod bol v predsieni brány. Tam umývajú spaľovanú obeť. 39 V predsieni brány boli dva stoly z jednej strany a dva stoly z druhej strany, aby sa na nich dali zabíjať spaľované obete i obeť za hriech i obeť za vinu. 40 Na vonkajšej strane pri výstupe, pri vchode severnou bránou, boli dva stoly, i na druhej strane predsiene brány boli dva stoly: 41 štyri stoly tu a štyri stoly tam po stranách pri vchode brány, spolu osem stolov, na ktorých zabíjali. 42 Štyri stoly pre spaľované obete boli z kamenných kvádrov, poldruha lakťa dlhé, poldruha lakťa široké a lakeť vysoké; na ne kládli náčinie, ktorým zabíjali spaľovanú i zábitnú obeť. 43 Okraje na dlaň široké boli dookola upevnené a dovnútra zahnuté. Na stoly sa kládlo prinesené mäso na obeť. 44 Za vnútornou bránou boli dve komory vo vnútornom nádvorí: jedna na boku severnej brány - s priečelím smerujúcim na juh, a druhá na boku južnej brány - s priečelím smerujúcim na sever. 45 Povedal mi: Táto komora, ktorej priečelie smeruje na juh, je určená pre kňazov vykonávajúcich službu v chráme, 46 a komora, ktorej priečelie smeruje na sever, je určená kňazom vykonávajúcim službu pri oltári. To sú potomci Cádokovi, ktorí spomedzi Lévíjcov smú predstúpiť pred Hospodina, aby Mu slúžili. 47 Potom zmeral nádvorie. Bolo sto lakťov dlhé a sto lakťov široké, teda bol to štvorec. Oltár stál pred chrámovou budovou. 48 Potom ma zaviedol do predsiene chrámu a zmeral piliere v predsieni: päť lakťov na každej strane; šírka brány bola štrnásť lakťov; bočné steny brány boli na tri lakte na oboch stranách. 49 Dĺžka predsiene bola dvadsať lakťov a šírka dvanásť lakťov; hore sa vystupovalo po desiatich schodoch. Pri pilieroch boli stĺpy, jeden z jednej a druhý z druhej strany.

Ez 40, 1-49

Verš 1
V dvadsiatom piatom roku nášho zajatia, na začiatku roka, desiateho dňa toho mesiaca, v štrnástom roku po dobytí mesta, práve v ten deň bola nado mnou ruka Hospodinova. A zaviedol ma
Ez 33:21 - V jedenástom roku, v desiatom mesiaci, piateho dňa mesiaca nášho zajatia prišiel ku mne utečenec z Jeruzalema a povedal: Mesto je dobyté!

Ez 40,1 - Hl. 40 – 48 opisujú nové Božie kráľovstvo, zvýraznené chrámom, bohoslužbou, zázračným prameňom a novým rozdelením Svätej zeme. – K dátumu pozri úvod. Prvý mesiac bol nisan. Dňa 10. nisana oddeľovali Izraeliti od ostatného stáda baránka, ktorého mali požívať na Veľkú noc, t. j. 14. nisana. 10. nisana previedol Jozue Izraelitov cez Jordán do zasľúbenej zeme. – Bol to teda aj ináč významný deň. – O Pánovej ruke pozri pozn. 1,1–3. – Osnova týchto hláv je značne porušená a často nejasná.

Ez 40,2 - Vrch, na ktorý Pán zaviedol proroka, bol azda Sion (Iz 2,2). Stavby, ktoré videl, neboli Jeruzalem, ale chrám so svojimi prístavbami. Vyzeral na prvý pohľad ako mesto, nebol teda veľmi podobný Šalamúnovmu chrámu.

Ez 40,3 - Muž, ktorého Ezechiel videl, bol bezpochyby anjel. – Šnúrou sa merali väčšie, paličkou menšie dĺžky.

Ez 40,5 - Lakeť bola dĺžková miera, asi pol metra. Lakeť, ktorým sa meria, je o dlaň dlhší od obyčajného.

Ez 40,6 - Slová v zátvorke treba z LXX vynechať. "Brána" bola vlastne dlhá podbrána. Vchádzalo sa cez prvý, vonkajší prah. V podbráne napravo i naľavo bolo po troch izbičkách pre strážcov. Druhý prah bol ten, ktorým sa z podbrány vchádzalo do chrámového nádvoria.

Ez 40,8 - Tento verš nepatrí do osnovy. Staré preklady ho nemajú a protirečí nasledujúcemu veršu. Vznikol len mylným opakovaním.

Ez 40,14 - Nevieme, o akom nádvorí sa tu hovorí.

Ez 40,16 - Poloha a tvar okien sú veľmi neisté.

Ez 40,18 - Okrem východnej bola ešte severná a južná brána (verše 20.24). – Horná dlažba bola vo vnútornom nádvorí.

Ez 40,20-23 - Stavba severnej brány bola taká ako stavba východnej brány.

Ez 40,30 - Tento verš má číslice, v mnohých hebrejských rukopisoch určite porušené, preto ho dnes všeobecne vynechávajú ako dodatok.

Ez 40,44 - Nejasný verš sme v niektorých slovách opravili podľa LXX.

Ez 40,46 - Sadok zachoval Dávidovi vernosť i za najťažších okolností (porov. 2 Sam 15,24 n.; 17,15; 19,12; 1 Kr 1,8.38).

Ez 40,48 - Tieto verše sme opravili podľa LXX.