výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ez 45, 1-25

1 Keď budete rozdeľovať žrebom krajinu ako dedičstvo, darujte Pánovi dar, svätú čiastku zeme, dvadsaťpäťtisíc dlhú a dvadsaťtisíc širokú; tá bude vo svojom celom rozsahu dookola svätá. 2 Z toho bude päťstokrát päťsto, štvorec zo všetkých strán, na svätyňu a okolo nej nech je obvod päťdesiat lakťov! 3 Z tohto priestoru odmeriaš dĺžku dvadsaťpäťtisíc a šírku desaťtisíc. Tam bude stáť svätyňa i veľsvätyňa. 4 To je zasvätený diel krajiny; bude patriť kňazom, ktorí obsluhujú svätyňu a pristupujú k Pánovej službe. Bude im na domy a na svätý priestor pre svätyňu. 5 Dvadsaťpäťtisíc dĺžky a desaťtisíc šírky bude patriť levitom, ktorí obsluhujú chrám; bude to ich majetok na obytné mestá. 6 Do majetku mesta dáte päťtisíc šírky a dvadsaťpäťtisíc dĺžky, primerane posvätnému daru; to bude patriť celému Izraelovmu domu. 7 A pre knieža z jednej i druhej strany posvätného daru a mestského majetku, pozdĺž posvätného daru a pozdĺž mestského majetku od západného okraja na západ a od východného okraja na východ v dĺžke zodpovedajúcej jednému podielu, od západnej hranice až po východnú hranicu 8 krajiny. To bude jeho majetok v Izraeli, preto moje kniežatá nebudú viac utláčať môj ľud, ale krajinu prepustia Izraelovmu domu podľa jeho kmeňov.“ 9 Toto hovorí Pán, Jahve: „Dosť už, kniežatá Izraela, odstráňte násilie a útlak; konajte podľa práva a spravodlivosti, odstráňte svoje vydieranie môjho ľudu, hovorí Pán, Jahve. 10 Užívajte spravodlivú váhu, spravodlivú efu a spravodlivý bat. 11 Efa a bat majú mať rovnakú mieru, aby bat činil desatinu chomeru a efa desatinu chomeru. Miera sa má riadiť podľa chomeru. 12 Šekel má činiť dvadsať gér. Budete mať dvadsať šeklov, dvadsaťpäť šeklov, pätnásť šeklov a mínu. 13 Toto bude posvätný dar, ktorý odovzdáte: šestinu efy od chomeru pšenice a šestinu efy od chomeru jačmeňa. 14 Náležitosť z oleja (z batu oleja): desatinu batu od kóru (desať batov je chomer), pretože desať batov je kór. 15 A jednu ovcu zo stáda za každých dvesto ako posvätný dar zo zavlažovaných pastvín Izraela na pokrmové obety, celopaly a na pokojné obety, aby sa nimi uzmierili, hovorí Pán, Jahve: 16 Týmito dávkami kniežaťu Izraela je zaviazaný všetok ľud krajiny. 17 Knieža však budú zaťažovať celopaly, pokrmové a nápojové obety na sviatky, novmesiace, soboty a na všetky slávnosti Izraelovho domu. On bude konať obetu za hriech, pokrmovú obetu, celopaly a pokojné obety, aby uzmieril Izraelov dom.“ 18 Toto hovorí Pán, Jahve: „V prvom mesiaci, prvý deň mesiaca, vezmeš bezchybného mladého býčka a očistíš svätyňu. 19 Kňaz vezme z krvi obety za hriech a pomaže dvere domu, štyri rohy oltárneho okraja a krídla brány vnútorného nádvoria. 20 Podobne máte konať siedmy mesiac za ľudí, ktorí chybili z omylu alebo nevedomosti, tak uzmierite chrám. 21 V prvom mesiaci, štrnásty deň mesiaca, budete mať Veľkú noc, sedemdňový sviatok; budete jesť nekvasené chleby. 22 Tento deň prinesie knieža za seba i za všetok ľud krajiny býčka ako obetu za hriech. 23 Za sedem dní sviatkov prinesie ako celopal Pánovi denne sedem býčkov a sedem bezchybných baranov; ako obetu za hriech za sedem dní denne capa. 24 A ako pokrmovú obetu prinesie efu k býčkovi a efu k baranovi a k efe hin oleja. 25 Siedmy mesiac, pätnásty deň mesiaca, na sviatok, má konať takisto patričné obety za hriech, celopal, pokrmovú obetu i olej.“

Ez 45, 1-25

Verš 25
Siedmy mesiac, pätnásty deň mesiaca, na sviatok, má konať takisto patričné obety za hriech, celopal, pokrmovú obetu i olej.“
Lv 23:33 - Pán hovoril Mojžišovi:
Nm 29:12 - Aj na pätnásty deň siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie. Vtedy nesmiete konať nijakú služobnú prácu. Sedem dní budete sláviť Sviatok pre Pána.
Dt 16:13 - Aj slávnosť Stánkov budeš sláviť sedem dní, keď zoberieš úrodu z humna a z lisu.

Verš 10
Užívajte spravodlivú váhu, spravodlivú efu a spravodlivý bat.
Lv 19:35 - Nedopusťte sa nespravodlivosti na súde, pri meraní, pri váhe a pri dutých mierach!

Verš 12
Šekel má činiť dvadsať gér. Budete mať dvadsať šeklov, dvadsaťpäť šeklov, pätnásť šeklov a mínu.
Ex 30:13 - Každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekla podľa váhy svätyne - šekel sa ráta za dvadsať gerov -, pol šekla je poplatok pre Pána.
Lv 27:25 - Každý odhad ceny nech je podľa posvätnej váhy: dvadsať gér je jeden šekel.
Nm 3:47 - vyberieš po päť šeklov za hlavu. Vyberieš ich podľa posvätnej váhy, dvadsať gerov za šekel.

Verš 21
V prvom mesiaci, štrnásty deň mesiaca, budete mať Veľkú noc, sedemdňový sviatok; budete jesť nekvasené chleby.
Ex 12:3 - Celej izraelskej pospolitosti oznámte: »Desiateho tohoto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju rodinu, pre každý dom!
Ex 23:15 - Zachováš sviatok Nekvasených chlebov: sedem dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, v určenom čase v mesiaci abíb! Veď v ňom si vyšiel z Egypta. Ale neprídeš predo mňa s prázdnymi rukami!
Lv 23:5 - Na štrnásty deň prvého mesiaca podvečer bude Pánova Pascha
Nm 9:3 - Budete ju sláviť na štrnásty deň tohto mesiaca v podvečer, v čase na to určenom. Budete ju sláviť podľa príslušných predpisov a nariadení!“
Nm 28:16 - Na štrnásty deň prvého mesiaca bude sa sláviť na Pánovu počesť pascha.
Dt 16:1 - Dbaj na mesiac abíb, aby si slávil paschu Pánovi, svojmu Bohu, lebo v mesiaci abíb ťa vyviedol Pán, tvoj Boh, nočným časom z Egypta.

Ez 45,1 - Miesto 10 000 hebr. textu a Vulg treba so LXX čítať 20 000; toto číslo sa predpokladá aj vo veršoch 3 a 5 hebr. a Vulg. Pravdepodobne je tu reč o siahach, ale výslovne sa to nepíše.

Ez 45,3 - Rozumej: Z priestoru, o ktorom bola reč vo verši 1.

Ez 45,5 - "Na obytné mestá" treba čítať so LXX. Hebrejská osnova a s ňou aj Vulg číta mylne: "Budú mať dvadsať ciel".

Ez 45,6 - Pozri podrobnejšie 48,8. To územie nebude patriť niektorému kmeňu, ale celému národu, lebo hlavné mesto patrí celému národu.

Ez 45,7 - Kráľ dostane taký podiel, aký patrí jednému celému kmeňu, aby nemusel byť na ťarchu národu.

Ez 45,10 - Efa bola miera na veci suché, bat na tekutiny. Obe obsahovali 36,44 litrov. Chomer teda obsahoval 364,4 litra.

Ez 45,12 - Váha zvaná šekel mala 14,55 g. Koniec verša je nejasný. Mína obsahovala u Izraelitov 50 šeklov.

Ez 45,14 - Kór je taká istá miera na tekutiny ako chomer na veci suché: pozri pozn. vyššie k veršom 10 n. – Verš je ináč porušený, slová v zátvorkách nepatria asi do osnovy.

Ez 45,24 - Ku každej krvavej obete patrila obeta nekrvavá, a to i k býčkovi a baranovi po jednej efe jemnej múky (porov. Nm 15,4; 28,5) a po jednom hine oleja. O efe pozri pozn. k v. 10. – Hin bol šestina batu, teda asi 6 litrov.

Ez 45,25 - Podľa Pentateuchu slávili Izraeliti v tento deň sviatky Stánkov; porov. Lv 23,34; Dt 16,13; k obradom Nm 29,12–39.