výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ez 29, 1-21

1 V desiatom roku, jedenásty deň desiateho mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 2 „Syn človeka, obráť si tvár proti faraónovi, kráľovi Egypta, a prorokuj proti nemu a proti celému Egyptu. 3 Hovor a povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, som pri tebe, faraón, kráľ Egypta, ty veľký krokodíl, ktorý sa vyvaľuješ v prostriedku jeho tokov a ktorý hovoríš: »Mne patrí môj Níl a ja som ho urobil.« 4 Nuž vtiahnem ti krúžky do čeľustia a všetky ryby tvojich tokov ti popriliepam na šupiny; i vyzdvihnem ťa z prostriedku tvojich riek, pričom ti budú všetky ryby tvojich tokov visieť na šupinách. 5 Potom ťa zahodím na pustatinu, teba i všetky ryby tvojich tokov; padneš na otvorené pole, nezdvihnú ťa a nepozbierajú, zverine zeme a vtákom neba ťa dám za pokrm. 6 A všetci obyvatelia Egypta budú vedieť, že ja som Pán, pretože boli Izraelovmu domu trstenou palicou. 7 Keď ťa chytia do ruky, zlomíš sa a pretrhneš im celé plece, a keď sa oprú o teba, prelomíš sa a rozhegáš im celý pás - 8 preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja privediem proti tebe meč a vyhubím z teba ľudí i zvieratá. 9 Vtedy bude egyptská krajina samotou a púšťou a budú vedieť, že ja som Pán; pretože povedal: »Níl je môj, ja som ho urobil.« 10 Preto som proti tebe a proti tvojim tokom a egyptskú krajinu obrátim na púšť, znivočenú mečom od Magdoly po Syene, ba až po hranice Etiópska. 11 Ľudská noha ňou neprejde, ani noha zvieraťa neprejde cez ňu a bude neobývaná štyridsať rokov. 12 Egyptskú krajinu urobím pustou medzi pustými krajinami, jej mestá budú opustené medzi opustenými mestami štyridsať rokov. Egypťanov však rozhádžem medzi národy a rozosejem ich po krajinách. 13 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Po uplynutí štyridsiatich rokov pozbieram Egypťanov z národov, kde sú roztratení. 14 Obrátim osud Egypta a zavediem ich späť do krajiny Patros, do krajiny ich pôvodu, a budú tam podlým kráľovstvom. 15 Podlejším než (ostatné) kráľovstvá a viac sa nepovznesú nad národy. Umenším ich, aby nepanovali nad národmi. 16 A viac nebude Izraelovmu domu oporou, pripomienkou viny, že sa obracal k nim; a budú vedieť, že ja som Pán, Jahve.“ 17 V dvadsiatom siedmom roku, prvý deň prvého mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 18 „Syn človeka, babylonský kráľ Nabuchodonozor dal svojmu vojsku konať ťažkú službu proti Týru; každá hlava je plešivá, každé plece odreté, ale od Týru sa jemu a jeho vojsku nedostalo mzdy za službu, ktorú konal. 19 Preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi dám Egypt! Nech odnesie jeho bohatstvo, nech ho dôkladne vydrancuje a vyplieni, to bude mzda pre jeho vojsko. 20 Ako odmenu, za ktorú slúžil, dám mu egyptskú krajinu, pretože pracovali za mňa, hovorí Pán, Jahve. 21 V ten deň spôsobím, aby Izraelovmu domu vyklíčil roh, tebe však dám, aby si si mohol uprostred nich otvoriť ústa; a budú vedieť, že ja som Pán.“

Ez 29, 1-21

Verš 16
A viac nebude Izraelovmu domu oporou, pripomienkou viny, že sa obracal k nim; a budú vedieť, že ja som Pán, Jahve.“
Nár 4:17 -AjinOči nám stále túžia, márne hľadajú pomoc, na svojej postriežke sme striehli na národ, ktorý nezachráni.

Verš 3
Hovor a povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, som pri tebe, faraón, kráľ Egypta, ty veľký krokodíl, ktorý sa vyvaľuješ v prostriedku jeho tokov a ktorý hovoríš: »Mne patrí môj Níl a ja som ho urobil.«
Ž 74:13 - More si svojou mocou rozdvojil a rozdrvil si hlavy drakom vo vodách.
Iz 27:1 - V ten deň Pán potresce svojím tvrdým, veľkým a silným mečom Leviatana, rezkého hada, a zabije draka, ktorý je v mori.
Iz 51:9 - Vzbuď sa, zobuď sa a obleč si moc, rameno Pánovo! Vzbuď sa ako v dňoch minulých, v časoch pradávnych. Či si to nie ty, čos’ rozťalo ozrutu a draka prebodlo?

Verš 6
A všetci obyvatelia Egypta budú vedieť, že ja som Pán, pretože boli Izraelovmu domu trstenou palicou.
2Kr 18:21 - Alebo sa spoliehaš na tú zlomenú trstenú palicu, na Egypt, ktorá tomu, kto sa na ňu oprie, vnikne do dlane a prepichne ju? Taký je faraón, kráľ Egypta, ku všetkým, ktorí sa naň spoliehajú.
Iz 36:6 - Alebo sa spoliehaš na tú zlomenú trstenú palicu, na Egypt, ktorá tomu, kto sa o ňu oprie, vnikne do dlane a prepichne ju? Taký je faraón, kráľ Egypta, ku všetkým, ktorí sa naň spoliehajú.

Ez 29,1 - Keď Ezechiel vyriekol toto proroctvo, totiž asi v januári r. 587 pr. Kr., bol Jeruzalem už rok pod zátvorom babylonského vojska. Faraónom Egypta bol vtedy Hofra; porov. Jer 44,30.

Ez 29,3 - Krokodíl, veľké zviera Nílu, býva symbolom Egypta. Tu prorok prirovnáva k nemu faraóna. Vulg prekladá "drak". – Miesto: "Ja som ho urobil" prekladá Vulg: "Ja som sa urobil", ale prekladateľ sv. Hieronym to vykladá vlastne tiež o rieke: ja som svojím tvorcom, ja som urobil rieku, ktorá zavlažuje celý Egypt.

Ez 29,4 - Ryby sú faraónovi podriadení, teda ľud jeho ríše; pozri aj 2 Kr 19,28.

Ez 29,6 - Obraz o palici pozri Iz 36,6 = 2 Kr 18,21.

Ez 29,10 - O Magdole pozri pozn. k Jer 44,1. – Syene, dnes Assuan, je na pravom brehu Nílu oproti ostrovu Elefantine. Magdola bola na severe, Syene na juhu Egypta.

Ez 29,14 - Patros pozri pozn. k Iz 11,11; porov. Iz 44,15. Podľa Herodota (2,4.15) pochádzali Egypťania naozaj z Horného Egypta, z Téb.

Ez 29,16 - Pozri 17,16–19.

Ez 29,21 - Roh je symbolom moci, porov. Jer 48,25. – Keď sa splní proroctvo proti Egyptu, budú mať Izraeliti záruku, že sa splnia aj jeho proroctvá o mesiášskych časoch, v ktorých Izrael dostane naspäť svoju moc, Ezechiel bude môcť smelo hovoriť ľudu, lebo ten uzná, že sa jeho proroctvá plnia.