výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ez 6, 1-14

1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 „Syn človeka, obráť si tvár proti vrchom Izraela a prorokuj proti nim. 3 A povedz: Vrchy Izraela, čujte slovo Pána, Jahveho! Toto hovorí Pán, Jahve, vrchom a kopcom, riečištiam a údoliam: Hľa, ja privediem na vás meč a znivočím vaše výšiny! 4 Vaše oltáre spustnú, vaše chamány sa dolámu a vašich pozabíjaných pohádžem pred vaše modly. 5 Mŕtvoly synov Izraela položím pred vaše modly, vaše kosti roztrúsim okolo vašich oltárov. 6 Vo všetkých vašich sídliskách sa vám porúcajú mestá a spustnú výšiny. Aby spustli a zahynuli vaše oltáre, dolámu sa a zhynú vaše modly, porozbíjané budú vaše chamány a zotreté vaše diela. 7 Zabíjaní budú padať vo vašom strede a budete vedieť, že ja som Pán. 8 A keď budete mať medzi národmi takých, čo unikli meču, keď vás roztratím do krajín, 9 spomenú si vaši uniknutí na mňa medzi národmi, kde sú zajatí, lebo zlomím ich smilné srdce, ktoré odpadlo odo mňa, aj ich oči, ktoré smilnili s modlami. Sami sebe sa budú hnusiť pre zločiny, ktoré popáchali, pre všetky svoje ohavnosti. 10 I budú vedieť, že ja som Pán a nie nadarmo som povedal, že dopustím na nich toto nešťastie.“ 11 Toto hovorí Pán, Jahve: „Tlieskaj rukami, dupkaj nohami a vrav: »Ach!« pre všetky zločinné ohavnosti Izraelovho domu, ktorý padne pod mečom, od hladu a na mor. 12 Kto je ďaleko, zomrie na mor, kto je blízko, padne pod mečom a kto zostane a bude obliehaný, zomrie od hladu. Vyplním na nich svoj hnev. 13 I budete vedieť, že ja som Pán, keď budú vaši zabití medzi vašimi modlami okolo vašich oltárov na každom vysokom kopci a na všetkých hrebeňoch vrchov, pod každým zeleným stromom a pod každou hustolistou terebintou, na mieste, kde svojim modlám poskytovali ľúbeznú vôňu. 14 Vystriem proti nim svoju ruku, krajinu obrátim na pustatinu a púšť od stepi po Deblatu po všetkých ich bydliskách. Budú teda vedieť, že ja som Pán.“

Ez 6, 1-14

Verš 2
„Syn človeka, obráť si tvár proti vrchom Izraela a prorokuj proti nim.
Ez 36:1 - A ty, syn človeka, prorokuj o vrchoch Izraela a povedz: Vrchy Izraela, čujte slovo Pánovo.

Verš 11
Toto hovorí Pán, Jahve: „Tlieskaj rukami, dupkaj nohami a vrav: »Ach!« pre všetky zločinné ohavnosti Izraelovho domu, ktorý padne pod mečom, od hladu a na mor.
Ez 21:17 - Volaj, krič, syn človeka, lebo to sa stane s mojím národom a so všetkými kniežatami Izraela; meču sú vydaní s mojím národom, udieraj si preto na stehno!

Ez 6,2 - Modloslužbe sa Izraeliti oddávali najviac na vrchoch.

Ez 6,4 - O chamánoch pozri pozn. k Iz 17,8.

Ez 6,5 - Bude to potupa pre modly, ktoré sa prítomnosťou mŕtvol zneuctia, pre mŕtvych to zas bude potupa preto, lebo ostanú nepochovaní.

Ez 6,9 - Pozri pozn. k Jer 2,19.

Ez 6,13 - K modlárskym miestam, ktoré sa tu vypočítavajú, pozri Dt 12,2.3; 1 Kr 14,23; 2 Kr 16,4; 2 Krn 28,4; Jer 3,6; Oz 4,6.

Ez 6,14 - "Stepi" boli v južnej časti Júdska. Miesto označené menom Deblata nie je známe. Ale už sv. Hieronym sa správne domnieval, že je tu len pravopisná chyba a treba čítať Reblatu, vlastne Reblu; pozri pozn. k 23,33.