výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ez 42, 1-20

1 Potom ma zaviedol do vonkajšieho nádvoria po ceste smerom na sever a viedol ma k cele, ktorá bola pred ohradeným priestorom a pred zadnou budovou na sever. 2 Na pozdĺžnej strane, na strane severnej, sto lakťov a šírka päťdesiat lakťov. 3 Pri dvadsiatich lakťoch vnútorného nádvoria a pri kamennej dlažbe nádvoria vonkajšieho bola galéria oproti galérii na tri poschodia. 4 Pred celami viedla dovnútra desať lakťov široká chodba; chodník sto lakťov dlhý, ktorého dvere boli na sever. 5 Horné cely boli skrátené, pretože im galérie uberali viac než dolným a stredným budovám. 6 Lebo boli trojposchodové, a nemali stĺpy, podobné stĺpom v nádvorí, preto uberali spodným a stredným od podlahy. 7 Bol tam i múr, ktorý tiahol vonku povedľa ciel smerom k vonkajšiemu nádvoriu popred cely; jeho dĺžka bola päťdesiat lakťov. 8 Lebo cely, ktoré ležali pri vonkajšom nádvorí, boli päťdesiat lakťov dlhé, tie však, čo boli oproti chrámu, sto lakťov. 9 Pod týmito celami bol vchod, keď sa k nim prichádzalo od východu z vonkajšieho nádvoria, 10 na strane šírky múru nádvoria. Smerom na juh oproti ohradenému priestoru boli cely. 11 Pred nimi bola cesta podobne ako pri celách, ktoré boli smerom na sever i čo do dĺžky, i čo do šírky, i čo do východov, zariadení a dverí; 12 také boli aj dvere ciel, ktoré ležali smerom na juh; dvere boli na začiatku cesty, tej cesty, čo bola pred múrom smerom na východ, keď sa ta prichádzalo. 13 I povedal mi: „Cely severné a cely južné, ktoré sú pri ohradenom priestore, sú cely sväté; tam kňazi, ktorí sa približujú k Pánovi, jedia svätosväté jedlá; tam sa ukladajú svätosväté veci: pokrmové obety, obety za hriech a za previnenie, lebo to miesto je sväté. 14 Keď ta kňazi vkročia, nemajú vychádzať zo svätyne na vonkajšie nádvorie, ale tam nech zložia rúcha, v ktorých vykonávali službu, lebo sú sväté; nech si oblečú iné rúcho, a tak nech idú ta, kde je ľud.“ 15 Keď dokončil vymeriavanie vnútorného domu, vyviedol ma cez bránu, ktorá bola obrátená na východ, a premeriaval dookola. 16 Meral meračskou siahou východnú stranu: päťsto siah podľa meračskej siahy. Potom sa obrátil 17 a meral severnú stranu: päťsto siah podľa meračskej siahy. Obrátil sa 18 a premeral južnú stranu: päťsto siah podľa meračskej siahy. 19 Obrátil sa na západnú stranu a meral: päťsto siah podľa meračskej siahy. 20 Premeral ho na štyri strany. Dookola mal múr, dlhý päťsto a široký päťsto, aby oddeľoval sväté od obyčajného.

Ez 42, 1-20

Ez 42,1 - O "ohradenom priestore" pozri 41,10.

Ez 42,3 - Mieru 20 lakťov vnútorného nádvoria rozumej o voľnom priestore, o ktorom 41,10. O kamennej dlažbe 40,17.

Ez 42,4 - Mieru 100 lakťov sme vzali zo LXX. Hebr a Vulg má jeden lakeť.

Ez 42,10 - Na juh od chrámovej stavby boli práve také cely ako na sever. "Na juh" sme preložili podľa LXX a podľa 40,44.

Ez 42,12 - Tento verš je veľmi nejasný a neistý.

Ez 42,13 - Svätosväté jedlá boli čiastky niektorých obetných darov, ktoré dostali kňazi a ktoré smeli jesť len na posvätnom mieste; porov. Lv 2,3.10; 6,10; 10,12; tiež Lv 6,22; 7,6.

Ez 42,16 - "Potom sa obrátil" prekladáme podľa LXX a verša 19. Podobne aj vo verši 17.