výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ez 34, 1-31

1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 „Syn človeka, prorokuj proti pastierom Izraela; prorokuj a povedz im, pastierom: Toto hovorí Pán, Jahve: Beda pastierom Izraela, ktorí pásli seba! Či nie stádo pásavajú pastieri? 3 Mlieko ste pojedli, vlnou ste sa obliekli, vykŕmené ste pozabíjali, no ovce ste nepásli. 4 Slabé ste neposilňovali, choré ste neliečili, ranené ste neobviazali, rozpŕchnuté ste nezavrátili, ani stratené ste nehľadali, ale násilím a hrôzou ste panovali nad nimi. 5 A rozpŕchli sa, pretože nebolo pastiera, stali sa pokrmom rozličnej poľnej zveri, áno, rozpŕchli sa. 6 Moje ovce blúdili po všetkých vrchoch a po všetkých vyvýšených kopcoch; rozohnané sú moje ovce po celom povrchu zeme a niet toho, kto by ich hľadal, niet toho, kto by šiel za nimi. 7 Preto, pastieri, čujte slovo Pánovo: 8 Ako žijem - hovorí Pán, Jahve -, pretože sa moje stádo stalo korisťou a moje ovce sa stali pokrmom všelijakej poľnej zveri, lebo nebolo pastiera; moji pastieri nehľadali moje ovce, pastieri pásli seba, nie však moje stádo: 9 preto, pastieri, počujte slovo Pánovo: 10 Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, prídem na pastierov, budem požadovať svoje ovce z ich ruky, urobím koniec ich pastierovaniu a pastieri nebudú viac pásť seba: vytrhnem svoje ovce z ich úst, nebudú im viac pokrmom. 11 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich. 12 Ako si pastier navštívi stádo, keď je uprostred svojich roztratených oviec, tak navštívim svoje ovce a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný a hmlistý deň. 13 Vyvediem ich spomedzi národov, pozbieram ich z krajín, privediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť po vrchoch Izraela, pri potôčkoch a všetkých bydliskách krajiny. 14 Po najhojnejších pastvách ich budem pásť, na vrchoch izraelského pohoria budú ich nivy, tam budú košiariť na výbornom trávniku. Budú sa pásť na záživnej paši, po vrchoch Izraela. 15 Sám budem pásť svoje ovce a sám ich dám do košiara, hovorí Pán, Boh. 16 Stratené vyhľadám, odohnané zavrátim, poranené obviažem, nemocné posilním, vykŕmené a nemocné ochránim a budem ich pásť svedomito. 17 Vy však, ovečky moje! Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja súdim medzi ovcou a ovcou, medzi baranmi a capmi. 18 Málo vám je, že ste vypásli najlepšiu pašu a zvyšok svojej paše šliapete nohami? Že ste pili čistučkú vodu a ostatok mútite nohami? 19 Takže moje ovce mali spásať, čo ste pošliapali nohami, a mali piť, čo ste zamútili nohami? 20 Preto k vám takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja sám súdim medzi ovcou tučnou a ovcou chudou. 21 Pretože ste všetky slabé bokmi a plecami odtískali a klali rohami, až kým ste ich nevyhnali von, 22 nuž ochránim svoje ovce, že nebudú viac napospas, a rozsúdim medzi ovcou a ovcou. 23 I postavím nad ne jedného pastiera, ktorý ich bude pásť: svojho sluhu, Dávida; on ich bude pásť, on im bude pastierom. 24 Ja, Pán, im budem Bohom a môj sluha Dávid bude medzi nimi kniežaťom; ja, Pán, to hovorím. 25 Uzavriem s nimi zmluvu pokoja a odstránim zo zeme divú zver, takže budú v bezpečí bývať na púšti, i v horách môžu spávať. 26 Urobím ich a okolie svojho pahorku požehnaním, v príhodnom čase spustím dážď, bude to požehnaný lejak. 27 Poľné stromy budú rodiť svoje ovocie a zem vydá svoju úrodu; na svojej pôde budú v bezpečí. A zvedia, že ja som Pán, keď dolámem ihlice ich jarma a vyslobodím ich z rúk tých, čo ich zotročovali. 28 Nebudú už viac korisťou národov ani ich nebude žrať zver zeme, budú bývať v bezpečí, nik ich neodstraší. 29 Vzbudím im slávnu sadenicu a nebude v krajine nik, koho by sužoval hlad, a nebudú viac znášať potupovanie národov. 30 Budú vedieť, že ja, Pán, ich Boh, som s nimi, oni však, Izraelov dom, sú mojím ľudom, hovorí Pán, Jahve. 31 Vy však, moje stádo, ovce mojej paše, ste ľudia a ja som váš Boh,“ hovorí Pán, Jahve.

Ez 34, 1-31

Verš 2
„Syn človeka, prorokuj proti pastierom Izraela; prorokuj a povedz im, pastierom: Toto hovorí Pán, Jahve: Beda pastierom Izraela, ktorí pásli seba! Či nie stádo pásavajú pastieri?
Jer 23:1 - „Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú stádo mojej pastviny, hovorí Pán.

Verš 4
Slabé ste neposilňovali, choré ste neliečili, ranené ste neobviazali, rozpŕchnuté ste nezavrátili, ani stratené ste nehľadali, ale násilím a hrôzou ste panovali nad nimi.
1Pt 5:3 - nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.

Verš 13
Vyvediem ich spomedzi národov, pozbieram ich z krajín, privediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť po vrchoch Izraela, pri potôčkoch a všetkých bydliskách krajiny.
Ez 28:25 - Toto hovorí Pán, Jahve: Keď zhromaždím synov Izraela spomedzi národov, kde sú roztratení, ukážem na nich pred očami národov, že som svätý. I budú bývať vo svojej krajine, ktorú som dal svojmu sluhovi Jakubovi.

Verš 23
I postavím nad ne jedného pastiera, ktorý ich bude pásť: svojho sluhu, Dávida; on ich bude pásť, on im bude pastierom.
Iz 40:11 - Ako pastier pasie svoje stádo, do náručia berie, baránky do lona dvíha, tie, čo pridájajú, vodí.“
Jn 10:11 - Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.
Iz 42:1 - „Hľa, môj služobník priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom.
Iz 50:10 - Kto z vás sa bojí Pána, kto čuje hlas jeho služobníka, kto chodí v tmách a nemá žiary, nech dúfa v meno Pánovo a spolieha sa na svojho Boha!
Iz 52:13 - Hľa, úspech bude mať môj služobník, pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi.
Iz 53:11 - Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta. Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravedlní mnohých a on ponesie ich hriechy.
Iz 30:9 - Lebo je to národ odbojný, lživí synovia, synovia, čo nechcú počuť náuku Pánovu,

Verš 24
Ja, Pán, im budem Bohom a môj sluha Dávid bude medzi nimi kniežaťom; ja, Pán, to hovorím.
Iz 55:4 - Hľa, urobím ho svedkom pre národy, kniežaťom a vládcom kmeňov!

Verš 29
Vzbudím im slávnu sadenicu a nebude v krajine nik, koho by sužoval hlad, a nebudú viac znášať potupovanie národov.
Ez 36:6 - Preto prorokuj o krajine Izraela a povedz vrchom a kopcom, riečiskám a údoliam: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, hovoril som vo svojej horlivosti a prchlivosti, lebo ste znášali opovrhnutia národov.

Verš 31
Vy však, moje stádo, ovce mojej paše, ste ľudia a ja som váš Boh,“ hovorí Pán, Jahve.
Jn 10:11 - Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.

Ez 34,2 - Doterajší vodcovia ľudu mali na mysli svoje záujmy, a nie záujmy ľudu, ktorý preto priviedli do záhuby. – Obraz o pastieroch je v Starom zákone častý, obraz o dobrom pastierovi prevzal aj sám Spasiteľ.

Ez 34,6 - Izraeliti boli rozhádzaní po celej zemi. Jedni boli v asýrskom, iní v babylonskom zajatí, mnohí ušli do Egypta alebo iných krajín. – Vrchy a kopce sú narážkou na modloslužbu na výšinách.

Ez 34,23 - Dobrý pastier bude Mesiáš, ktorého Pán volá Dávidom, lebo podľa proroctiev má byť Dávidovým potomkom (2 Sam 7,12 n.; Am 9,11; Iz 9,6; 11,1; Jer 23,5). Volá ho aj svojím sluhom. Aj trpiaceho Spasiteľa volá prorok Izaiáš Pánovým služobníkom; pozri pozn. pred Iz 42.

Ez 34,25 - Pokoj a mierumilovnosť je význačným ťahom mesiášskeho kráľovstva: porov. Mich 5,5; Ag 2,10; Iz 9,6–7; 11,6 n.; 2,2–4 atď.

Ez 34,26-29 - Hojná úroda a ostatné dobrá pozemské len zobrazujú duchovné požehnanie mesiášskych časov. Tento obraz bol u prorokov tiež častý: Iz 9,3.6; 11,6–9; 32,1–5.15–18; Oz 3,22 n.; Am 9,13. – O posvätnom Pánovom vrchu, ktorý bude východiskom nového náboženstva pozri pozn. k Iz 2,2.