výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ez 30, 1-26

1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 „Syn človeka, prorokuj a povedz: Toto hovorí Pán: Kvíľte! Ach, ach, to je deň! 3 Veď je blízo deň, áno, blízo je deň Pána, deň to oblačný, bude to čas národov. 4 Príde meč na Egypt, v Etiópsku bude strach, keď budú v Egypte padať ranení, keď odnesú jeho bohatstvo, keď podvrátia jeho základy. 5 Kuš, Pút, Lúd a celá tá zberba, Chub a synovia spojeneckej krajiny spolu popadajú pod mečom. 6 Toto hovorí Pán: Padnú, čo sa opierajú o Egypt, klesne totiž jeho pyšná moc, od Magdoly až po Syene zrútia sa v ňom pod mečom - hovorí Pán, Jahve. 7 Spustnutí budú uprostred spustnutých krajín a jeho mestá budú opustené uprostred opustených miest. 8 I budú vedieť, že ja som Pán, keď v Egypte podložím oheň a zlomia sa všetci jeho pomocníci. 9 V ten deň vyjdú odo mňa posli na člnoch, aby podesili bezpečnosť Etiópie; a bude u nich zdesenie ako v deň Egypta, lebo veru to príde. 10 Toto hovorí Pán, Jahve: Prostredníctvom babylonského kráľa Nabuchodonozora urobím koniec zástupu Egypta. 11 On a jeho ľud s ním - najväčší násilníci národov - budú privedení znivočiť krajinu, vytasia svoje meče proti Egyptu a naplnia krajinu ranenými. 12 Vtedy z riek urobím suchú zem; krajinu vydám do ruky zločincov a prostredníctvom cudzincov znivočím krajinu a všetko, čo je v nej; ja, Pán, som hovoril. 13 Toto hovorí Pán, Jahve: Vyhubím sochy a vyničím modly z Memfisu, nebude viac kniežaťa z egyptskej krajiny, v egyptskej krajine rozšírim strach. 14 Spustoším Patros, v Tanise podložím oheň a v Tébach zavediem súdy. 15 Vylejem svoj hnev na Pelusium, pevnosť Egypta, a vyhubím zástup Téb. 16 V Egypte podložím oheň, v kŕčoch sa bude zvíjať Pelusium, Téby budú rozbité a v Memfise bude úzkosť deň čo deň. 17 Mladíci Heliopolisu a Bubastisu padnú pod mečom a pôjdu do zajatia. 18 V Tafnese sa zatmie deň, keď tam polámem berly Egypta a bude koniec jeho pyšnej moci; pokryje ho oblak a jeho dcéry pôjdu do zajatia. 19 V Egypte prevediem súdy a budú vedieť, že ja som Pán.“ 20 V jedenástom roku, siedmy deň prvého mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 21 „Syn človeka, zlomil som rameno faraóna, egyptského kráľa, a veru ho neobviažu, aby sa vyhojilo, nedajú obväz na zavinutie, aby zmocnelo a mohlo chytiť meč. 22 Preto takto hovorí Pán, Jahve: Veru som proti faraónovi, egyptskému kráľovi, zlámem jeho rameno, to zdravé i to zlomené, a vyrazím mu meč z ruky. 23 A Egypt rozhádžem medzi národy a rozosejem po krajinách. 24 Upevním rameno babylonského kráľa a svoj meč vložím do jeho ruky, faraónove ramená však dolámem, že bude pred ním stenať, ako stenú ranení. 25 Ramená babylonského kráľa upevním, ale faraónove ramená klesnú. I budú vedieť, že ja som Pán, keď dám svoj meč do ruky babylonského kráľa, ktorý ho vystrie na egyptskú krajinu. 26 A Egypt rozhádžem medzi národy a rozosejem ich po krajinách, vtedy budú vedieť, že ja som Pán.“

Ez 30, 1-26

Verš 11
On a jeho ľud s ním - najväčší násilníci národov - budú privedení znivočiť krajinu, vytasia svoje meče proti Egyptu a naplnia krajinu ranenými.
Ez 28:7 - privediem proti tebe cudzie násilné národy, vytasia svoje šable na krásu, múdrosťou ti danú, znesvätia ti nádheru.

Ez 30,5 - V Egyptskom vojsku padnú vojaci rôznych národov. Kuš je Etiópia. Pút a Lúd (Vulg Líbyjci a Lýdovia) pozri pozn. k Iz 66,18; porov. Ez 27,10. – Národ, ktorý by sa bol menoval Chub, je neznámy. "Zberba" národov sú žoldnieri z rozličných národov, ktorí slúžili vo faraónovom vojsku. – Kto boli synovia spojeneckej krajiny, nevieme, azda to boli kmene arabské.

Ez 30,6 - O Magdole a Syene pozri pozn. k 29,10. Porov. Jer 44,1.

Ez 30,9 - O člnoch porov. Iz 18,2. "Deň Egypta" je deň spustošenia Egypta, porov. deň Madiánu u 9,3.

Ez 30,13 - Memfis pozri pozn. k Iz 19,13 a porov. Jer 2,16; 44,1; 46,14.

Ez 30,14 - Patros pozri u Iz 11,11; Tanis je Soan, pozri pozn. K Iz 19,11. Téby, pozri Jer 46,25.

Ez 30,15 - Pelusium (hebr. Síno) je najdôležitejšia pohraničná pevnosť na severovýchode, pri Stredozemnom mori.

Ez 30,17 - Heliopolis (hebr. On) ležalo severovýchodne od Memfisu; porov. pozn. k Iz 19,18; Bubastis (hebr. Pí-Bešet) je dnešný Zagazig.

Ez 30,18 - Tafnes pozri Jer 2,16; 44,1; 46,14.

Ez 30,21 - Rameno je odznakom moci.