výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ez 26, 1-21

1 V jedenástom roku, prvý deň mesiaca, prehovoril ku mne Pán takto: 2 „Syn človeka, pretože Týrus hovorí proti Jeruzalemu: »Haha, dolámala sa brána národov, obrátila sa ku mne; preplnená - spustla« - 3 preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, som proti tebe, Týrus, a privediem proti tebe mnohé národy, ako more privaľuje svoje vlny. 4 Zrúcajú múry Týru a pováľajú jeho veže. Potom z neho povymetám jeho prach a premením ho na holú skalu. 5 Sušiarňou pre siete bude uprostred mora, lebo som hovoril ja, hovorí Pán, Jahve. Bude za korisť národom. 6 A jeho dcéry, ktoré sú na pevnine, budú pozabíjané mečom a budú vedieť, že ja som Pán. 7 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja privediem proti Týru Nabuchodonozora, babylonského kráľa, od severu, kráľa kráľov s koňmi, vozmi, jazdcami a zástupom početných národov. 8 Tvoje dcéry na pevnine pozabíja mečom, proti tebe však postaví val, nakopí proti tebe násyp a zhotoví proti tebe štít. 9 Údermi svojich baranov sa pustí do tvojich múrov a svojimi zbraňami zrúca tvoje veže. 10 Pre nával jeho koní pokryje ťa prach, od lomozu jazdcov, kolies a vozov zatrasú sa ti múry, keď vtiahne do tvojich brán, ako sa tiahne do dobytého mesta. 11 Kopytami svojich koní rozšliape všetky tvoje ulice, tvoj ľud pozabíja mečom a tvoje mocné stĺpy sa zrútia na zem. 12 Vykoristia tvoje bohatstvo a vylúpia tvoj tovar, zrúcajú tvoje múry a tvoje skvostné domy zváľajú; kamene, drevá a prach z teba pohádžu doprostred vody. 13 Urobím koniec zvuku tvojich piesní a viac nebude znieť hlas tvojich hárf. 14 Obrátim ťa na holú skalu, na sušiareň pre siete; nepostavia ťa viac, pretože ja, Pán, som hovoril,“ hovorí Pán, Jahve. 15 Toto hovorí Pán, Jahve, Týru: „Či sa nebudú triasť od lomozu tvojho pádu ostrovy, keď budú stonať ranení, keď bude v tvojom strede zabíjať meč? 16 A zostúpia zo svojich trónov všetky kniežatá mora, zložia svoje plášte, vyzlečú svoje pestré rúcha, oblečú sa do smútku, budú sedieť na zemi, podchvíľou sa budú triasť a budú zdesení pre teba. 17 Začnú o tebe žalospev a povedia ti: Akože si len zhynula, obyvateľka morí, mesto vychvaľované, v mori mocným čos’ bolo spolu s obyvateľmi, ktorí zastrašovali všetkých jeho občanov. 18 Včuľ sa chvejú pobrežia, keď je deň tvojho pádu, a trasú sa ostrovy mora, takto keď mizneš. 19 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Keď urobím z teba spustošené mesto, podobné mestám neobývaným, keď zavalím nad tebou priepasť a pokryje ťa množstvo vôd, 20 vtedy ťa zvrhnem s tými, čo zostupujú do jamy k dávnemu ľudu, dám ti bydlisko v krajine podsvetia, v pradávnych spustliskách s tými, čo zostupujú do jamy, aby si nebolo obývané, aby si neostalo v krajine živých. 21 Odovzdám ťa hrôzam, nebude ťa; budú ťa hľadať, no nikdy viac ťa nenájdu,“ hovorí Pán, Jahve.

Ez 26, 1-21

Verš 17
Začnú o tebe žalospev a povedia ti: Akože si len zhynula, obyvateľka morí, mesto vychvaľované, v mori mocným čos’ bolo spolu s obyvateľmi, ktorí zastrašovali všetkých jeho občanov.
Zjv 18:9 - I budú nad ním plakať a nariekať králi zeme, ktorí s ním smilnili a hýrili, keď uzrú dym z jeho požiaru.

Verš 11
Kopytami svojich koní rozšliape všetky tvoje ulice, tvoj ľud pozabíja mečom a tvoje mocné stĺpy sa zrútia na zem.
Iz 5:28 - Jeho šípy sú ostré, všetky kuše napnuté, kopytá jeho koní sú ako kremeň a jeho kolesá ako víchrica.
Jer 47:3 - od dupotu kopýt jeho žrebcov, od lomozu vozov, od hrkotu kolies. Otcovia sa neobrátia k deťom, lebo im klesajú ruky

Verš 13
Urobím koniec zvuku tvojich piesní a viac nebude znieť hlas tvojich hárf.
Iz 24:7 - Smúti mušt, zoschýna vinič, vzdychajú všetci, čo sa v srdci tešili.
Jer 7:34 - A odstránim z miest Júdu a z ulíc Jeruzalema hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, áno, pustatinou bude krajina.“
Jer 16:9 - Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Hľa, ja odstránim vo vašich dňoch z tohto miesta viditeľne spred vašich očí hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas mladuchy.

Ez 26,1 - Meno alebo číslo mesiaca sa neudáva, muselo vypadnúť z osnovy.

Ez 26,2 - Jeruzalem sa volá bránou národov, lebo mal kľúčové postavenie i po politickej stránke, i po obchodnej stránke. Pre obchodnícky Týrus toto posledné bolo dôležité.

Ez 26,6 - Dcéry Týru sú mestečká a dediny, závislé od hlavného mesta.

Ez 26,8 - Štítom tu treba rozumieť strechu, urobenú zo štítov, korytnačku, ktorou krytí vojaci útočili na múry miest.

Ez 26,9 - Vo Vulg spomínané "vinice" boli tiež akousi zbraňou, ktorá sa užívala pri dobývaní múrov.

Ez 26,11 - Podľa Herodota (2,44) boli v Týre nádherné stĺpy symbolmi božstiev.

Ez 26,17 - Rozumej: Týrus, mocné morské mesto, zahynul spolu so svojimi obyvateľmi, ktorí boli postrachom ostatných obyvateľov pomoria.

Ez 26,20 - Výrazom "zostupovať do jamy" často sa vyjadruje odchod na druhý svet, do podsvetia. – "Aby si neostalo v krajine živých" prekladáme zo LXX. Dnešná hebr. osnova a Vulg čítajú: "urobím čosi nádherného v zemi živých", čo v tomto súvise nedáva dobrý zmysel.

Ez 26,21 - Nabuchodonozor hneď po spustošení Jeruzalema začal obliehať Týrus. Obliehanie trvalo 13 rokov (585–572 pr. Kr.). O výsledku vieme len toľko, že sa Týrus podrobil Nabuchodonozorovi. Aj Alexander V. r. 332 pr. Kr. dobyl mesto, kedy ho aj rozváľal a rumovisko nahádzal do mora, aby spojil ostrov so starým Týrom.