výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ez 26, 1-21

1 V jedenáctém roce, prvního dně měsíce, stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 2 "Lidský synu, protože Týr o Jeruzalému říká: »Ha, je rozbit, on, vrata národů, otevřel se mi vstříc, naplním se tím, co je v troskách«. 3 Proto praví Panovník Hospodin toto: Jsem proti tobě, Týre, přivedu na tebe mnohé pronárody, jako když moře přivádí svá vlnobití. 4 Zničí hradby Týru, zboří jeho věže; i prach z něho smetu, učiním jej holou skálou. 5 Staneš se místem v moři, kde se suší sítě. Já jsem promluvil, je výrok Panovníka Hospodina, lupem pronárodů se stane. 6 Jeho dcery, které jsou na poli, budou povražděny mečem. I poznají, že já jsem Hospodin." 7 Toto praví Panovník Hospodin: "Hle, od severu přivádím na Týr Nebúkadnesara, krále babylónského, krále králů, s koni, vozy a jezdci, a shromáždění početného lidu. 8 Tvé dcery na poli povraždím mečem. Zřídí proti tobě obléhací valy, navrší proti tobě násep, postaví proti tobě pavézy. 9 Beranem bude bušit do tvých hradeb, tvé věže rozmetá svou zbrojí. 10 Pokryje tě prach, zvířený spoustou jeho koní, tvé hradby se budou otřásat rachotem jeho jízdy, kol a vozů, až vstoupí do tvých bran, jako se vstupuje do poraženého města. 11 Kopyta jeho koní zdusají všechny tvé ulice, tvůj lid povraždí mečem, posvátné sloupy tvé moci klesnou na zem. 12 Ukořistí tvé jmění, uloupí tvé zboží, zboří tvé hradby a rozmetají tvé skvělé domy; tvé kamení, dříví i prach svrhnou do vod. 13 Učiním přítrž hluku tvých písní, už se nebude rozléhat zvuk tvých citar. 14 Učiním tě holou skálou, budeš místem, kde se suší sítě, nikdy už nebudeš vystavěn, neboť já Hospodin jsem promluvil, je výrok Panovníka Hospodina." 15 Toto praví Panovník Hospodin o Týru: "Což se nebudou ostrovy otřásat rachotem tvého pádu a sténáním skolených při hrozném vraždění uprostřed tebe? 16 Ze svých trůnů sestoupí všechna knížata moře, sejmou své pláště, vysvlečou svá pestrá roucha, jejich šatem se stane třesení, posadí se na zem a budou se neustále třást úděsem nad tebou. 17 A začnou nad tebou pět žalozpěv: »Jak jsi zmizelo z moří, ty město obydlené, vychvalované! Silné bylo na moři i se svými obyvateli, z nichž padal děs na všechny sídlící kolem. 18 Nyní, v den tvého pádu, se třesou ostrovy. Mořské ostrovy pojala hrůza nad tvým zánikem«." 19 Toto praví Panovník Hospodin: "Učiním z tebe město ležící v troskách, stejné jako města dávno neobydlená, přivedu na tebe propastnou tůň, přikryje tě obrovské vodstvo. 20 Srazím tě s těmi, kdo sestupují do jámy, k lidu předvěkému, usadím tě v nejhlubších útrobách země jako odvěké trosky s těmi, kdo sestupují do jámy, a nebudeš už obýván. Tak se proslavím v zemi živých. 21 Dám tě za odstrašující příklad, zanikneš. Budou tě hledat, ale nikdy, navěky, tě nenajdou, je výrok Panovníka Hospodina."

Ez 26, 1-21

Verš 17
A začnou nad tebou pět žalozpěv: »Jak jsi zmizelo z moří, ty město obydlené, vychvalované! Silné bylo na moři i se svými obyvateli, z nichž padal děs na všechny sídlící kolem.
Zjv 18:9 - Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města;

Verš 11
Kopyta jeho koní zdusají všechny tvé ulice, tvůj lid povraždí mečem, posvátné sloupy tvé moci klesnou na zem.
Iz 5:28 - Jeho střely budou naostřené, všechny jeho luky připravené, kopyta jeho koní budou jako křemen a kola jeho vozů jako vichr.
Jer 47:3 - před dusotem kopyt jeho hřebců, před duněním jeho vozby, před hlukem jeho kol. Otcové se na syny ani neohlédnou, ochabnou jim ruce.

Verš 13
Učiním přítrž hluku tvých písní, už se nebude rozléhat zvuk tvých citar.
Iz 24:7 - Bude truchlit mošt, zvadne vinná réva, všichni, jejichž srdce se raduje, budou vzdychat.
Jer 7:34 - Způsobím, že v judských městech a na ulicích Jeruzaléma přestane hlas veselí, hlas radosti, hlas ženicha i hlas nevěsty, neboť země bude obrácena v trosky."
Jer 16:9 - Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Hle, způsobím, že na tomto místě, před vaším zrakem a za vašich dnů přestane veselí a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty."

Ez 26,1 - Meno alebo číslo mesiaca sa neudáva, muselo vypadnúť z osnovy.

Ez 26,2 - Jeruzalem sa volá bránou národov, lebo mal kľúčové postavenie i po politickej stránke, i po obchodnej stránke. Pre obchodnícky Týrus toto posledné bolo dôležité.

Ez 26,6 - Dcéry Týru sú mestečká a dediny, závislé od hlavného mesta.

Ez 26,8 - Štítom tu treba rozumieť strechu, urobenú zo štítov, korytnačku, ktorou krytí vojaci útočili na múry miest.

Ez 26,9 - Vo Vulg spomínané "vinice" boli tiež akousi zbraňou, ktorá sa užívala pri dobývaní múrov.

Ez 26,11 - Podľa Herodota (2,44) boli v Týre nádherné stĺpy symbolmi božstiev.

Ez 26,17 - Rozumej: Týrus, mocné morské mesto, zahynul spolu so svojimi obyvateľmi, ktorí boli postrachom ostatných obyvateľov pomoria.

Ez 26,20 - Výrazom "zostupovať do jamy" často sa vyjadruje odchod na druhý svet, do podsvetia. – "Aby si neostalo v krajine živých" prekladáme zo LXX. Dnešná hebr. osnova a Vulg čítajú: "urobím čosi nádherného v zemi živých", čo v tomto súvise nedáva dobrý zmysel.

Ez 26,21 - Nabuchodonozor hneď po spustošení Jeruzalema začal obliehať Týrus. Obliehanie trvalo 13 rokov (585–572 pr. Kr.). O výsledku vieme len toľko, že sa Týrus podrobil Nabuchodonozorovi. Aj Alexander V. r. 332 pr. Kr. dobyl mesto, kedy ho aj rozváľal a rumovisko nahádzal do mora, aby spojil ostrov so starým Týrom.