výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ez 25, 1-17

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 2 Človeče, obráť sa tvárou k Ammóncom, prorokuj proti nim 3 a povedz Ammóncom: Čujte slovo Hospodina, Pána! Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože hovoríš: Aha! o mojej svätyni, pretože je znesvätená, a o pôde Izraela, pretože spustla, a o dome Júdovom, pretože odišiel do zajatia, 4 preto ťa vydám do vlastníctva ľuďom Východu, rozložia u teba svoje stanové tábory a postavia si u teba svoje bydliská, pojedia tvoje ovocie, vypijú ti mlieko; 5 Rabbu vydám za pastvinu stádam a sídla Ammóncov za ležisko ovciam. Potom poznáte, že ja som Hospodin. 6 Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Pretože si rukami tlieskal a nohou dupotal a zo srdca si sa radoval so všetkým opovrhnutím voči pôde Izraela, 7 vystriem ruku proti tebe, vydám ťa na plienenie národom, vykynožím ťa spomedzi národov, vyničím ťa z krajín a vyhubím. Potom poznáš, že ja som Hospodin. 8 Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože Moáb a Séír hovorí: Hľa, dom Júdov je ako ostatné národy, 9 preto otvorím svah Moábska od miest, od všetkých jeho miest, od ozdoby krajiny: od Bét-Ješimótu, Baal-Meónu a Kirjátajimu. 10 Dám to ľuďom Východu aj s Ammóncami do vlastníctva, aby sa nespomínali Ammónci medzi národmi. 11 Na Moábcoch vykonám súd, a potom poznajú, že ja som Hospodin. 12 Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože sa Edóm kruto pomstil domu Júdovmu, veľmi sa previnil, keď sa pomstil na nich, 13 preto takto vraví Hospodin, Pán: Vystriem ruku proti Edómu a vykynožím z neho človeka i dobytok, zmením ho na zrúcaniny od Témánu po Dedán, takže padnú mečom. 14 Svoju pomstu proti Edómu vykonám prostredníctvom svojho ľudu Izraela, a naložia s Edómom podľa svojho hnevu a podľa svojej prchkosti. Vtedy poznajú moju pomstu - znie výrok Hospodina, Pána. 15 Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože Filištínci konali z pomsty a kruto sa pomstili s opovrhnutím v srdci, s odvekým nepriateľstvom, 16 preto takto vraví Hospodin, Pán: Vystriem ruku proti Filištíncom, vykynožím Kréťanov a zničím ostatok obyvateľov morského pobrežia; 17 vykonám na nich veľké skutky pomsty s trestami z prchkosti. Vtedy poznajú, že ja som Hospodin, keď uvalím na nich svoju pomstu.

Ez 25, 1-17

Verš 8
Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože Moáb a Séír hovorí: Hľa, dom Júdov je ako ostatné národy,
Jer 48:1 - O Moábsku. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Beda Nébu, lebo je spustošený; na hanbu vyšlo, dobyté je Kirjátajim! V hanbe je strmý hrad a zrúcaný.

Verš 2
Človeče, obráť sa tvárou k Ammóncom, prorokuj proti nim
Jer 49:1 - O Ammóncoch. Takto vraví Hospodin: Či Izrael nemá synov, či nemá dediča? Prečo Milkóm zaujal Gáda a jeho ľud sa usadil v jeho mestách?

Verš 10
Dám to ľuďom Východu aj s Ammóncami do vlastníctva, aby sa nespomínali Ammónci medzi národmi.
Ez 21:32 - Na trosky, trosky, trosky zmením mesto! Ani to však nezostane, keď príde ten, ktorému patrí súd, lebo jemu ho odovzdám.

Ez 25,1-2 - Amončania boli často v nepriateľstve s Izraelitmi.

Ez 25,4 - O synoch Východu pozri pozn. k Iz 11,14.

Ez 25,5 - O Rabe pozri pozn. k Jer 49,2.

Ez 25,8-11 - Betiesimot je asi totožný so zrúcaniskom Suwene, blízko severovýchodného pobrežia Mŕtveho mora. Belmeon je dnešný Main, južne od Neba. O Kariataime (dnes Kureját) pozri Jer 48,1. – Seir je pohorie v Edomsku.– Čo sme dali do zátvoriek, je asi neskorší dodatok, nepatrí teda do osnovy.

Ez 25,12 - Pozri pozn. k Jer 49,7.

Ez 25,13 - O Temane pozri pozn. k Jer 49,7; o Dedanitoch pozn. k Iz 21,13–17.

Ez 25,16 - Filištínci pochádzali z Kréty; porov. 1 Sam 30,14.