výhody registrácie

Kniha Ester

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Est 3, 1-15

1 Potom kráľ Ahasvér poctil Hámana, syna Hammedátovho, Agagovca, a povýšil ho tým, že postavil jeho kreslo nad všetkých svojich úradníkov. 2 Aj všetci kráľovskí služobníci, ktorí boli v kráľovskej bráne, kľakali a klaňali sa pred Hámanom, lebo tak rozkázal kráľ. Mordochaj však ani nekľakal, ani sa neklaňal. 3 Kráľovskí služobníci v kráľovskej bráne dohovárali Mordochajovi: Prečo porušuješ kráľovský príkaz? 4 Dohovárali mu každý deň, ale neposlúchol ich. Oznámili teda Hámanovi, aby zistil, či obstojí Mordochajovo odôvodnenie. Oznámil im totiž, že je Žid. 5 Háman si všimol, že Mordochaj pred ním ani nekľaká, ani sa neklania a nahneval sa. 6 Natoľko ním opovrhol, že sa mu málilo pozdvihnúť ruku len proti Mordochajovi. Keď mu oznámili, z akého národa je Mordochaj, Háman hľadal spôsob, ako vyhubiť všetkých Židov, teda Mordochajov národ, v celom Ahasvérovom kráľovstve. 7 V prvom mesiaci, totiž v mesiaci nísan, v dvanástom roku kraľovania Ahasvéra, padol púr, totiž lós, pred Hámanom, aby veštil budúcnosť z jedného dňa na druhý a mesiac za mesiacom, totiž po mesiac ádar. 8 Háman povedal kráľovi Ahasvérovi: Jestvuje jeden národ, ktorý je síce rozptýlený, ale predsa oddelený medzi národmi vo všetkých krajinách tvojho kráľovstva. Ich zákony sú odlišné od zákonov všetkých národov, ani kráľovskými zákonmi sa neriadia, takže pre kráľa nie je výhodné nechať ich na pokoji. 9 Ak to kráľ uzná za vhodné, nech sa vydá písomný príkaz, aby ich vyhubili. Desaťtisíc talentov striebra zaplatím do rúk úradníkov, aby ich odviedli do kráľovských pokladníc. 10 Vtedy kráľ sňal zo svojej ruky pečatný prsteň a dal ho Agagovcovi Hámanovi, synovi Hammedátovmu, nepriateľovi Židov. 11 Kráľ povedal Hámanovi: Dajú ti peniaze i ten národ, aby si mohol s ním naložiť, ako sa ti bude páčiť. 12 Trinásteho dňa prvého mesiaca zavolali kráľovských pisárov a tí napísali všetko, ako rozkázal Háman kráľovským satrapom a miestodržiteľom v každej krajine a kniežatám každého národa, každej krajine jej písmom a každému národu jeho rečou. Bolo to napísané v mene kráľa Ahasvéra a zapečatené kráľovskou pečaťou. 13 Tak poslali listiny po rýchlych posloch do všetkých krajín kráľovstva, aby vyhubili, zabíjali a zničili všetkých Židov od chlapca až po starca, deti i ženy v jeden deň: trinásteho dňa v dvanástom mesiaci, totiž v mesiaci ádar. Korisť po nich sa môže rozobrať. 14 Odpis tejto listiny sa má vydať ako zákon v každej krajine, má byť zverejnený pre všetky národy, aby boli pripravené na ten deň. 15 Rýchli poslovia ihneď vybehli podľa kráľovho slova, len čo bol vydaný zákon v pevnosti v Šúšane. Potom kráľ i Háman si zasadli piť, zatiaľ čo v meste Šúšane nastalo zdesenie.

Est 3, 1-15

Est 3,1 - "Z Agagu", t.j. z médskeho mesta Agag. Dávnejšie asi nesprávne odvádzali jeho rod od Agaga, kráľa Amalekovho (1 Sam 15,8 n.).

Est 3,2 - Aman ako najväčší hodnostár v krajine žiadal pre seba najväčšiu úctu po kráľovi. Pri hlbokom sklonení hlavy bolo treba až na zem sa vrhnúť (klaňať sa). Abrahám sa tiež tak poklonil pred vedúci- mi osobnosťami krajiny, do ktorej prišiel bývať. Ezdráš aj Nehemiáš podobne sa korili perzskému kráľovi. Mohol teda aj Mardochej túto úctu prejaviť Amanovi. Možno sa domnievať, že Aman prepínal v požadovaní prejavov úcty pre svoju osobu, takže Mardochej pokladal sa za oprávneného odoprieť mu taký prejav úcty, ktorý by sa rovnal Božej úcte.

Est 3,7 - Dávni ľudia boli poverčiví, a preto kockami alebo iným spôsobom skúmali, ktorý deň by bol najšťastnejší na vykonanie dôležitého podujatia. Tak sa chcel aj Aman lósom dozvedieť, ktorý mesiac a ktorý deň by bol najsúcejší, aby svoj úmysel proti Židom mohol najľahšie previesť. Tak sa zdá, že najradšej vrhali lós v prvom mesiaci – v jeho prvý deň, na Nový rok, keď sa nazdávali, že zhromaždení bohovia určujú osudy človeka pre nastávajúci rok. Trinásty deň pokladali za šťastný.

Est 3,8 - Aman kryje svoje osobné záujmy verejným záujmom štátu.

Est 3,10 - Xerxesa označujú aj mimobiblické pramene ako panovníka ľahkoverného, ktorý úplne podliehal vôli svojich úradníkov.