výhody registrácie

Kniha Ester

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Est 2, 1-23

1 Keď sa potom utíšila zlosť kráľa Ahasvéra, spomenul si na Vaští, na to, čo urobila, i na to, čo sa uznieslo o nej. 2 Potom povedali kráľovské kniežatá, ktoré ho obsluhovali: Nech vyhľadajú pre kráľa dievčatá, panny krásneho vzhľadu. 3 Nech kráľ ustanoví zmocnencov po všetkých krajinách kráľovstva, aby zhromaždili všetky dievčatá, panny krásneho vzhľadu, do háremu v pevnosti Šúšan k Hágajovi, kráľovmu eunuchovi, strážcovi žien. On im dá prípravky na skrášľovanie. 4 To dievča, ktoré sa zapáči kráľovi, nech sa stane kráľovnou namiesto Vaští. Kráľovi sa zapáčila táto rada a urobil tak. 5 V pevnosti Šúšan bol Žid, ktorý sa volal Mordochaj, syn Jaíra, syna Šimeiho, syna Kíšovho. Bol to Benjamínovec, 6 odvlečený do zajatia z Jeruzalema so zajatcami odvlečenými spolu s judským kráľom Jekonjom, ktorých dal odvliecť babylonský kráľ Nebúkadnecar. 7 Mordochaj vychovával Hadassu, totiž Ester, dcéru svojho strýka, lebo nemala ani otca, ani matku. Dievča malo peknú postavu a bolo krásne na pohľad. Keď jej zomreli otec i matka, vzal si ju Mordochaj za svoju. 8 Keď vyhlásili kráľov výrok a zákon, začali zhromažďovať mnohé dievčatá v pevnosti Šúšan k Hégajovi. Vtedy vzali aj Ester do kráľovského paláca pod ochranu Hégaja, strážcu žien. 9 Dievča sa mu zapáčilo a získalo si jeho priazeň. Hneď jej dal prípravky na skrášľovanie, šperky a dal jej sedem pekných dievčat z kráľovského paláca, aby ju obsluhovali. Pridelil jej i jej dievčatám najlepšiu časť háremu. 10 Ester nepovedala nič o svojom národe a o svojom pôvode, pretože Mordochaj jej prikázal, aby o tom nehovorila. 11 Mordochaj sa prechádzal každý deň pred nádvorím háremu, aby sa dozvedel, ako sa má Ester a čo sa s ňou deje. 12 Potom prišiel rad na každú devu, aby vošla ku kráľovi Ahasvérovi, keď ju predtým dvanásť mesiacov pripravovali podľa zákona pre ženy. Tak dlho totiž trvali prípravy: šesť mesiacov ich natierali myrhovým olejom, šesť mesiacov balzamami a líčidlami. 13 Až potom vchádzala deva ku kráľovi. Všetko, čo si zažiadala, dostala, aby si to vzala so sebou z háremu do kráľovského paláca. 14 Večer ta išla a ráno sa vrátila do druhého háremu ku kráľovmu eunuchovi Šaašgazovi, strážcovi vedľajších žien. Ku kráľovi sa už nedostala, iba ak si ju obľúbil, a ak bola zavolaná podľa mena. 15 Keď prišiel rad na Ester, dcéru Abíchajila, strýka Mordochaja — ten si ju vzal za vlastnú —, aby vošla ku kráľovi, nežiadala nič, len čo jej povedal Hégaj, kráľovský eunuch, strážca žien. Ester sa aj tak zapáčila všetkým, čo sa na ňu pozreli. 16 Potom vzali Ester ku kráľovi Ahasvérovi do jeho kráľovského paláca desiateho mesiaca, totiž v mesiaci tébet, v siedmom roku jeho kraľovania. 17 Kráľ si zamiloval Ester viac ako všetky ženy a získala si viac jeho priazne ako všetky panny. Položil jej kráľovskú korunu na hlavu a ustanovil ju za kráľovnú namiesto Vaští. 18 Potom kráľ usporiadal veľkú hostinu pre všetkých svojich vysokých úradníkov na počesť Ester. Vyhlásil úľavy krajinám a rozdával dary s kráľovskou štedrosťou. 19 Keď panny zhromažďovali po druhý raz, sedel Mordochaj v kráľovskej bráne. 20 Ester ešte stále nepovedala nič o svojom pôvode a národe, ako jej prikázal Mordochaj. Ester sa správala podľa príkazu Mordochajovho, kým bola v jeho opatere. 21 Keď Mordochaj sedával v kráľovskej bráne, rozhnevali sa Bigtán a Tereš, dvaja kráľovskí eunuchovia spomedzi strážcov vchodu, a chceli pozdvihnúť ruku proti kráľovi Ahasvérovi. 22 Mordochaj sa však o tom dozvedel a oznámil to kráľovnej Ester a ona to povedala kráľovi v mene Mordochaja. 23 Záležitosť sa vyšetrila a dokázala. Oboch strážcov obesili a zapísali to v kráľovej prítomnosti do kroník.

Est 2, 1-23





Verš 6
odvlečený do zajatia z Jeruzalema so zajatcami odvlečenými spolu s judským kráľom Jekonjom, ktorých dal odvliecť babylonský kráľ Nebúkadnecar.
2Kr 24:14 - Do vyhnanstva odvliekol celý Jeruzalem: všetkých hodnostárov, zaslúžilých bojovníkov, desaťtisíc zajatcov, všetkých tesárov a kováčov. Zostal iba prostý ľud.

Est 2,6 - Mordechaj (Mardochej) je potomkom niektorého Žida z tých, ktorí boli odvedení do zajatia s Joachimom r. 598. Možno, že aj jeho starý otec mal to isté meno ako aj vnuk. Ináč meno Mordechaj je mnohonásobne doložené medzi menami zajatcov z doby Achemenovcov. Možno, že toto meno dávali Babylonci Židom vôbec a tí sa s takým pomenovaním časom aj spriatelili, hoci sa v tomto mene skrýva názov hlavného babylonského boha, Marduka.

Est 2,7 - Ester (Aster) značí Hviezda. Edisa-Hadasa (Edissa-Hadassa) značí Myrta. Edissa bolo jej židovské meno. Aester, Ester pokladajú niektorí za zmenenú formu mena hlavnej bohyne Ištar.

Est 2,9 - "Páčila sa mu", t. j. Egeovi, dozorcovi kráľovského háremu. Podľa hebr.: vykázal Ester a jej skupine najlepšie byty v háreme.

Est 2,19 - Pokrvní kráľovských "žien" mali voľnejší prístup do kráľovského hradu. Niektorí dostávali aj štátnu službu: boli dozorcami, vyzvedačmi a podobnými úradníkmi.

Est 2,23 - Peržania zločincov trestali obesením. "Šibenica" bola aj zaostrený kôl, na ktorý napichli zločinca na prsiach alebo v rozkroku.