výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ez 19, 1-14

1 "Zpívej žalozpěv nad izraelskými vládci, 2 zpívej: Kdo byla tvá matka? Lvice mezi lvy! Léhala mezi šelmami se svými lvíčaty. 3 Když odchovala jedno z nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! 4 Když o něm uslyšeli mezi národy, ulovili ho do pasti; za háky ho do Egypta odvlekli. 5 Když lvice viděla, že se nedočká, její naděje že zhynula, vzala jiné ze svých lvíčat, udělala z něj dravého lva. 6 Vykračoval si mezi šelmami, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! 7 Jejich pevnosti bořil a pustošil jejich města. Země i všichni, kdo žili v ní, se děsili, když řval. 8 Z národů se pak na něj vypravili, ze zemí v celém okolí. Roztáhli na něj svoji síť, ulovili ho do pasti. 9 Za háky do klece ho dovlekli, k babylonskému králi přivedli a uvrhli do vězení, aby už neznělo jeho řvaní nad izraelskými horami. 10 Tvá matka jak réva na tvé vinici zasazená byla u vody, plodná a s množstvím ratolestí dík dostatku vody. 11 Vyrostly na ní silné větve vhodné pro žezla vladařů, tyčila se vysoko nad porostem, nápadná výškou a hustou korunou. 12 Zuřivě však byla vyvrácena, k zemi sražena! Východní vítr ji vysušil, její plody byly servány, její silné větve uschly a pohltily je plameny. 13 Teď je přesazena do pouště, do země suché a vyprahlé. 14 Z jejích větví vyšlehl oheň a její plody pohltil. Nezůstala jí žádná silná větev vhodná pro žezlo vladaře. Toto je žalozpěv a je určen k truchlení."

Ez 19, 1-14

Verš 9
Za háky do klece ho dovlekli, k babylonskému králi přivedli a uvrhli do vězení, aby už neznělo jeho řvaní nad izraelskými horami.
2Krn 36:6 - Přitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar a spoutal ho bronzovými řetězy, aby ho odvlekl do Babylonu.

Verš 4
Když o něm uslyšeli mezi národy, ulovili ho do pasti; za háky ho do Egypta odvlekli.
2Kr 23:33 - Farao Nekó ho uvěznil v Rible v chamátské zemi, aby nemohl kralovat v Jeruzalémě, a uložil zemi povinný odvod sto talentů stříbra a talent zlata.
Jer 22:11 - Toto praví Hospodin o Šalumovi, synu Jošiášovu, jenž se stal judským králem po svém otci Jošiášovi, ale musel odsud odejít: "Už se sem nevrátí.

Ez 19,1 - Žalospev obsahuje dve alegórie. V prvej, verše 1–9, je "matka" zobrazená ako levica, v druhej, verše 10–14, ako vinič. Pravdepodobne sa celý národ zosobňuje ako matka. Kmeň Júda, z ktorého pochádzali júdski králi, sa v Jakubovom proroctve (Gn 49,9 n.) prirovnáva levovi.

Ez 19,2-4 - Prvé levíča je kráľ Joachaz, ktorého faraón Nechao odviedol do zajatia do Egypta (2 Kr 23,34). Divé zvieratá uzdili tak, že im cez nos alebo cez pysk prerazili železnú obrúčku s povrazom. Joachaza v skutočnosti neviedli takto do Egypta, je to len obraz.

Ez 19,5 - Druhé levíča je kráľ Joachin, ktorého odviedli do babylonského zajatia (2 Kr 24,9 n.).

Ez 19,7 - Výraz "korisť zanášal do svojej skrýše" prekladáme s malou zmenou na základe LXX. – Dnešný hebrejský text číta: "poznal jeho vdovy", čo nemá zmysel. Vulg aspoň doplňuje, aby nejaký zmysel dosiahla: "naučil sa robiť vdovy", čo by znamenalo, že lev zabíjal mužov.

Ez 19,9 - Obraz o nosných krúžkoch (porov. verš 4) je tu ešte doplnený klietkou. Asýri a Babylonci zatvárali divé zvieratá do klietok, ktoré mali kolieska, dali sa teda ľahko prepravovať.

Ez 19,10 - "V tvojej krvi" je doslovný preklad dnešného hebrejského textu a Vulg. Keďže tento výraz tu sotva má zmysel, menia mnohí osnovu a čítajú "vo vinici".

Ez 19,11-13 - Ratolesť je kráľ Sedekiáš, ktorý síce nezomrel, ale je presadený do púšte, v zajatí.

Ez 19,14 - Zo Sedekiáša "vyšľahol oheň", ktorý strávil národ, pretože tento kráľ zaviedol do záhuby nielen seba, ale aj svoj národ.