výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ez 38, 1-23

1 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2 "Synu člověčí, obrať se proti Gogovi v zemi Magog, proti velevládci Mešeku a Tubalu. Prorokuj proti němu 3 a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, já jsem proti tobě, Gogu, velevládce Mešeku a Tubalu! 4 Přivedu si tě. Vrazím ti do čelistí háky a přivleču tě s celým tvým vojskem - koně i všechny jezdce v plné výstroji, nesčetný zástup s pavézami a štíty, všechny vyzbrojené meči, 5 Peršany, Habešany i Libyjce s nimi, všechny se štíty a přilbami, 6 Gomera se všemi jeho šiky i Bet-togarmu z dálného severu se všemi jeho šiky - všechny ty národy, které se k tobě připojí. 7 Chystej se! Buď připraven i se všemi zástupy shromážděnými k tobě, neboť budeš jejich velitel. 8 Po dlouhé době budeš povolán, po mnoha letech přitáhneš do země, která se vzpamatovala z válek a jejíž lid se shromáždil z mnoha národů na izraelské hory, jež byly tak dlouho posety troskami. Poté, co budou vyvedeni z národů, budou všichni bydlet v bezpečí, 9 když vtom přitáhneš ty. Přiženeš se jako bouře a jako mračno přikryješ zem se všemi svými vojsky, s mnoha národy, které se k tobě připojí. 10 Tak praví Panovník Hospodin: V ten den tě napadnou různé myšlenky a zosnuješ zlý plán. 11 Řekneš si: ‚Zaútočím na zemi s nechráněnými vesnicemi, napadnu ty, kdo žijí v klidu a bezpečí - vždyť její obyvatelé vůbec nemají hradby, brány ani závory!' 12 Vrhneš se na kořist a budeš plenit, vztáhneš ruku na osídlené trosky a na lid shromážděný z národů, který se stará o svá stáda a majetek a bydlí v samém středu země. 13 Šeba a Dedan i zámořští kupci a všichni jejich draví lvi se tě zeptají: ‚Přicházíš se vrhnout na kořist? Shromáždil jsi vojska, abys plenil? Abys odnesl stříbro se zlatem, pobral stáda i majetek a pobral spoustu kořisti?' 14 Nuže, synu člověčí, prorokuj a řekni Gogovi - Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy bude můj lid Izrael bydlet v bezpečí, si jich povšimneš 15 a přijdeš ze své domoviny na dálném severu se všemi národy, které se k tobě připojí - samí jezdci na koních, nesčetný zástup mocné armády. 16 Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračno, jež přikrývá zemi. V budoucnosti tě, Gogu, přivedu proti své zemi, aby mě národy poznaly, až se na tobě před jejich očima posvětím. 17 Tak praví Panovník Hospodin: Ano, jsi to ty, o kom jsem mluvil v dávných dnech skrze své služebníky, izraelské proroky. Po celá léta tehdy prorokovali, že tě přivedu proti nim. 18 V ten den, praví Panovník Hospodin, v den, kdy Gog zaútočí na izraelskou zem, vzplane můj prudký hněv. 19 Ve svém rozhorlení, v plameni svého zuření prohlašuji: V ten den bude v izraelské zemi veliké zemětřesení! 20 Mořské ryby i ptáci na nebi, divoká zvěř i všechna havěť lezoucí po zemi se přede mnou budou třást spolu se všemi lidmi všude na zemi. Sesují se hory, zbortí se srázy a každá hradba padne k zemi. 21 Na všech svých horách povolám proti Gogovi meč, praví Panovník Hospodin, a všichni jeho muži obrátí meč proti sobě navzájem. 22 Budu ho soudit morem a krveprolitím, průtrží mračen a kroupami jako kameny, budu dštít oheň a síru na něj a jeho šiky - na všechny ty národy, které se k němu připojí. 23 Tak projevím svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že já jsem Hospodin."

Ez 38, 1-23

Verš 9
když vtom přitáhneš ty. Přiženeš se jako bouře a jako mračno přikryješ zem se všemi svými vojsky, s mnoha národy, které se k tobě připojí.
Ez 30:18 - V Dafné nastane temný den, až tam rozlámu egyptské jho a skončí tam jeho pyšná moc. To město tehdy přikryjí mraky a jeho dcery půjdou do zajetí.

Verš 2
"Synu člověčí, obrať se proti Gogovi v zemi Magog, proti velevládci Mešeku a Tubalu. Prorokuj proti němu
Zjv 20:8 - Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji - takové množství, jako je písku v moři.

Verš 19
Ve svém rozhorlení, v plameni svého zuření prohlašuji: V ten den bude v izraelské zemi veliké zemětřesení!
Ez 36:5 - Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ano, mluvil jsem v planoucím horlení proti zbytku národů i proti Edomu - proti všem, kdo si s nezřízenou radostí drze přivlastnili mou zemi, aby ukořistili její pastviny.

Verš 4
Přivedu si tě. Vrazím ti do čelistí háky a přivleču tě s celým tvým vojskem - koně i všechny jezdce v plné výstroji, nesčetný zástup s pavézami a štíty, všechny vyzbrojené meči,
Ez 29:4 - Já ti však do čelistí vrazím háky a ty tvé nilské ryby nechám přichytit na tvé šupiny. Vytáhnu tě z tvého místa u řeky i se všemi tvými nilskými rybami, které se přichytily na tvé šupiny.
Ez 39:2 - Přivedu si tě. Přitáhnu tě a vyvleču z dalekého severu a zavedu tě na hory Izraele,

Ez 38,1 - V hl. 38 – 39,22 prorok nehovorí už o vyslobodení zo zajatia ani o Mesiášových časoch, ale o posledných časoch, o konci sveta. Vtedy vystúpi proti Božiemu národu od všetkých doterajších mocnejší nepriateľ, ktorému prorok dáva meno Gog. Toto meno má nepriateľ Boha aj v Zjv 20,8.

Ez 38,2 - Meno Gog pripomína meno kráľa Lýdov Gygesa (na klinopisných pamiatkach sa volá Gugu). Gog v reči sumerskej znamená "tmu"; Gog zosobňuje teda tmu; preto prichádza aj z krajiny tmy, zo severu. Magog znamená: "zem Gogova". Mosoch a Tubal pozri pozn. k 27,13. Tieto mená však prorok si len prepožičiava na označenie nepriateľského národa posledných čias.

Ez 38,4 - Boh vyvedie Goga, lebo dopustí, aby zaútočil na jeho ľud, ktorému takto chce dopomôcť ku konečnému víťazstvu.

Ez 38,5 - O Púte pozri pozn. k Iz 66,18.

Ez 38,6 - Gomer sú Kimerčania (Kimmer na klinopisných pamiatkach Gimirraia). Objavujú sa najprv na asýrskom území. Vyvrátili ríšu Urarru, porazili kráľa Frýgov Midasa a kráľa Lýdov Gygesa a vyvrátili ich ríše. – O Tagormovi pozri 27,14.

Ez 38,12 - "Prostriedkom zeme" označuje sa dôstojnosť miesta, ktoré zaujíma Božie kráľovstvo.

Ez 38,13 - O Sábe pozri 1 Kr 10,1; o Dedane Iz 21,13–17; o Taršiši Iz 2,16. – Levmi sa často označujú králi a kniežatá (porov. 19,2; 32,2). Tu rozumej bohatých a vplyvných kupcov.

Ez 38,14 - Výraz "nezdvihneš sa" rozumej k útoku, prekladáme podľa LXX. Dnešná hebr. osnova a Vulg číta: "budeš vedieť", čo nedáva zmysel.

Ez 38,16 - Pozri pozn. k veršu 4.

Ez 38,17 - Ezechiel tu myslí na rozličné proroctvá svojich predchodcov, v ktorých sa predpovedá pád nepriateľov Božieho kráľovstva. Pozri Joel 3,11; Iz 24,1 n.; 25,10; 26,21; 34,2; Oz 2,18; 12,14; Mich 4,13; Hab 3,9; Sof 1,14.