výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ez 25, 1-17

1 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2 "Synu člověčí, obrať se proti Amoncům a prorokuj proti nim. 3 Řekni: Slyšte, Amonci, slovo Panovníka Hospodina! Tak praví Panovník Hospodin - Protože jsi volal ‚Hohó!' nad mou svatyní, když byla znesvěcena, a nad izraelskou zemí, když byla zpustošena, a nad domem Judy, když šli do vyhnanství, 4 proto tě teď vydám do vlastnictví kmenům z východu. Utáboří se u tebe a postaví si tam příbytky, tvou úrodu ti snědí a mléko vypijí. 5 Z Raby udělám velbloudí pastviště a z kraje Amonců pastvinu pro ovce. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin. 6 Tak praví Panovník Hospodin: Protože jsi tleskal a dupal a s takovou chutí se zlomyslně radoval nad izraelskou zemí, 7 proto teď na tebe vztáhnu ruku a dám tě za kořist národům. Vymýtím tě mezi národy a vyhladím tě mezi zeměmi. Až tě vyhubím, poznáš, že já jsem Hospodin." 8 "Tak praví Panovník Hospodin: Protože Moáb a Seír říkají: ‚Dům Judy je přece stejný jako všechny národy,' 9 proto teď zpřístupním moábské srázy počínaje chloubou země, hraničními městy Bet-ješimot, Baal-meon a Kiriatajim. 10 Vydám je spolu s Amonci do vlastnictví kmenům z východu, takže po Amoncích nezbude mezi národy ani památky. 11 Až v Moábu vykonám své rozsudky, poznají, že já jsem Hospodin." 12 "Tak praví Panovník Hospodin: Protože se Edom tolik mstil domu Judy a velice se tou pomstou provinil, 13 proto tak praví Panovník Hospodin: Vztáhnu svou ruku na Edom, vyhladím z něj lidi i dobytek a obrátím jej v sutiny. Od Temanu až k Dedanu budou padat mečem. 14 Pomstím se na Edomu skrze Izrael, svůj lid, který dá Edomu pocítit můj hněv a rozhořčení. Tehdy poznají mou pomstu, praví Panovník Hospodin." 15 "Tak praví Panovník Hospodin: Protože se Filištíni tolik mstili, protože se s chutí zlomyslně mstili a s odvěkou nenávistí hubili, 16 proto tak praví Panovník Hospodin: Napřahuji ruku proti Filištínům. Vyhladím ty Kréťany, vyhubím zbytky obyvatel pobřeží. 17 Strašlivě se na nich pomstím, až je potrestám ve svém rozhořčení. Až jim dám pocítit svoji pomstu, poznají, že já jsem Hospodin."

Ez 25, 1-17

Verš 8
"Tak praví Panovník Hospodin: Protože Moáb a Seír říkají: ‚Dům Judy je přece stejný jako všechny národy,'
Jer 48:1 - Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Moábu: "Běda městu Nebó - bude zničeno! Kiriatajim bude zahanbeno, dobyto, ta pevnost bude troskou hanebnou.

Verš 2
"Synu člověčí, obrať se proti Amoncům a prorokuj proti nim.
Jer 49:1 - Toto praví Hospodin o Amoncích: "Copak Izrael nemá děti? Copak nemá žádné dědice? Proč tedy Moloch dědí po Gádovi a jeho lid tam bydlí ve městech?

Verš 10
Vydám je spolu s Amonci do vlastnictví kmenům z východu, takže po Amoncích nezbude mezi národy ani památky.
Ez 21:32 - Trosky! Trosky! Způsobím trosky jako nikdy dřív, než přijde Ten, jemuž náleží soud a jehož pověřím.

Ez 25,1-2 - Amončania boli často v nepriateľstve s Izraelitmi.

Ez 25,4 - O synoch Východu pozri pozn. k Iz 11,14.

Ez 25,5 - O Rabe pozri pozn. k Jer 49,2.

Ez 25,8-11 - Betiesimot je asi totožný so zrúcaniskom Suwene, blízko severovýchodného pobrežia Mŕtveho mora. Belmeon je dnešný Main, južne od Neba. O Kariataime (dnes Kureját) pozri Jer 48,1. – Seir je pohorie v Edomsku.– Čo sme dali do zátvoriek, je asi neskorší dodatok, nepatrí teda do osnovy.

Ez 25,12 - Pozri pozn. k Jer 49,7.

Ez 25,13 - O Temane pozri pozn. k Jer 49,7; o Dedanitoch pozn. k Iz 21,13–17.

Ez 25,16 - Filištínci pochádzali z Kréty; porov. 1 Sam 30,14.