Hľadaný výraz: Mt 10,26-33, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
26 Protož nebojte se jich; nebť není nic skrytého, což by nemělo býti zjeveno, ani co tajného, ješto by nemělo zvědíno býti. 27 Což vám pravím ve tmách, pravte na světle, a co v uši slyšíte, hlásejte na domích. 28 A nebojte se těch, kteříž zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabíti; než bojte se raději toho, kterýž může i duši i tělo zatratiti v pekelném ohni. 29 Zdaliž neprodávají dvou vrabců za malý peníz? a jeden z nich nepadá na zem bez vůle Otce vašeho. 30 Vaši pak i vlasové na hlavě všickni sečteni jsou. 31 Protož nebojte se, mnohých vrabců dražší jste vy. 32 Kdožkoli tedy vyzná mne před lidmi, vyznámť i já jej před Otcem svým, jenž jest v nebesích. 33 Ale kdož by mne zapřel před lidmi, zapřímť ho i já před Otcem svým, kterýž jest v nebesích.

1

mail   print   facebook   twitter