výhody registrácie

Kniha proroka Habakuka

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Hab 2, 1-20

1 Na svoju stráž si zastanem a postavím sa na baštu, ja striehnuť budem, aby som zbadal, čo mi bude hovoriť a čo odpovie na moju námietku. 2 Hospodin mi odpovedal: Opíš videnie, a to zreteľne na dosky, aby ho čitateľ ľahko zrakom prebehol. 3 Lebo videnie sa splní svojím časom, speje ku koncu a - nesklame; keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní - nebude meškať. 4 Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť! 5 Isteže, neverný násilník, opovážlivec nič nespraví, jeho žiadostivosť široká je ako ríša mŕtvych, je nenasýtený ako smrť; k sebe zhŕňa všetky národy a zhromažďuje k sebe všetkých ľudí. 6 Či títo všetci nepoužijú o ňom porekadlo, posmešnú pesničku, a či nepovedia: Beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Až dokedy to potrvá? Zaťažuje sa zálohmi! 7 Či zrazu nepovstanú tvoji veritelia a neprebudia sa tí, ktorí otrasú tebou? Staneš sa ich korisťou. 8 Veď ty si olúpil mnohé národy, ostatné národy olúpia teba pre ľudskú krv a pre násilie na krajinách, na mestách i na všetkých, ktorí bývajú v nich. 9 Beda tomu, kto zháňa mrzký zisk pre svoj dom, aby si vysoko postavil svoje hniezdo, aby unikol z dosahu nešťastia. 10 Rozhodol si sa na hanbu svojho domu vykynožiť mnohé národy, a zhrešil si proti sebe samému. 11 Veď kameň bude kričať z múru a hrada z krovu sa mu ozve. 12 Beda tomu, kto mesto stavia krvou a hrad spevňuje neprávosťou. 13 Nie je to, hľa, od Hospodina mocností, že sa ľudia len pre oheň moria a národy sa pre nič za nič ustávajú? 14 Lebo zem bude naplnená poznaním slávy Hospodinovej tak, ako vody napĺňajú moria. 15 Beda tomu, kto napája svojich blížnych z čaše svojej zlosti a opíja ich, aby videl ich nahotu. 16 Nasýtiš sa hanbou namiesto slávy, pi teda aj ty a potácaj sa! Proti tebe sa obráti kalich v pravici Hospodinovej a potupa príde na tvoju slávu. 17 Lebo tvoje násilie, na Libanone spáchané, ťa zavalí, a ničenie zvierat ťa predesí pre ľudskú krv a pre násilie na krajine, na meste i na všetkých, ktorí bývajú v ňom. 18 Čo pomôže tesaná modla, že ju rezbár stvárnil, liata modla, lživý učiteľ - že tvorca skladá nádej vo svoj výtvor, keď robí nemých bôžikov? 19 Beda tomu, kto hovorí drevu: Zobuď sa! nemému kameňu: Vstaň! Či ten môže dať zjavenie? Hľa, pokrytý je zlatom a striebrom, ale ducha v sebe vôbec nemá. 20 Hospodin je vo svojom svätom chráme. Zmĺkni pred Ním celá zem!

Hab 2, 1-20

Verš 1
Na svoju stráž si zastanem a postavím sa na baštu, ja striehnuť budem, aby som zbadal, čo mi bude hovoriť a čo odpovie na moju námietku.
Iz 21:8 - Vtedy ten, čo videl, zvolal: Na pozorovateľni stojím, Pane, stále cez deň, na stráži som postavený celé noci.

Verš 2
Hospodin mi odpovedal: Opíš videnie, a to zreteľne na dosky, aby ho čitateľ ľahko zrakom prebehol.
Iz 30:8 - Teraz choď, napíš to na dosku v ich prítomnosti a zaznač do knihy, aby to zostalo pre neskoršie časy ako svedok na večnosť.

Hab 2,1 - Prorok – ako strážca (porov. Ez 33,1) na strážnej hradbe – bude čakať Pánovu odpoveď.

Hab 2,2 - Proroctvo o zániku Chaldejcov a o oslobodení národa sa určite splní, no len v neskoršom čase, preto ho treba napísať, aby sa po splnení vedelo, že to bolo naozaj proroctvo, porov. Iz 8,1; 30,8; Dan 8,26.

Hab 2,4 - Spravodliví musia veriť, že záchrana príde, lebo to povedal Pán. Len vierou si zabezpečia skutočný pokojný život. Pyšným nevercom, naopak, hrozí zánik. Záhuba hrozí aj nenásytným Chaldejcom. Pochodia ako človek, ktorý nemierne pije víno; skôr-neskôr sa zrúti na zem.

Hab 2,6 - Výraz "mračno hliny" je veľmi neistý. Treba ho rozumieť azda o nespravodlivo nadobudnutom bohatstve, ktoré je bezcenné a bude majiteľovi na záhubu.

Hab 2,8 - "Mestom" sa označujú všetky mestá, na ktorých Chaldejci páchali násilie.

Hab 2,9-11 - Darmo sa Chaldejci usilujú z nahrabaného bohatstva stavať nedobytné pevnosti, ešte aj kamene a hrady takýchto stavieb ich budú obviňovať z násilia.

Hab 2,12-14 - Kto stavia z nespravodlivo nadobudnutého majetku, stavia z krvi a zločinu. Ľudské diela sú však pominuteľné, len Pánova sláva je večná, pretrvá všetko.

Hab 2,15 - Chaldejci napájali iných utrpením, musia aj oni piť z Pánovho kalicha, porov. pozn. k Nah 3,11. Je veľká potupa, keď sa niekto v opilosti nahý váľa na zemi.

Hab 2,17 - Aj za násilie, páchané na nerozumnom tvorstve, dostanú svoj trest; porov. Iz 14,8. – Pre koniec verša pozri verš 8.

Hab 2,18-20 - Chaldejci sa darmo spoliehajú na svoje modly. – "Lživý učiteľ" je modla, ľudia si myslia o nej, že je boh, vnuká im teda klamné presvedčenie.