výhody registrácie

1. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Kr 14, 1-31

1 V té době onemocněl Jeroboámův syn Abiáš. 2 Jeroboám řekl své ženě: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena, a vydej se do Šíla. Tam je totiž prorok Achiáš, který mi předpověděl, že budu králem tohoto lidu. 3 Vezmi s sebou deset chlebů, koláče a džbán medu a jdi za ním. On ti oznámí, co bude s chlapcem." 4 Jeroboámova žena udělala, jak řekl. Vypravila se do Šíla a přišla k Achiášovu domu. Achiáš už neviděl, oči mu pro stáří nesloužily. 5 Hospodin mu ale řekl: "Hle, přichází Jeroboámova žena, aby se u tebe vyptala na svého syna. Je nemocný. Řekneš jí to a to. Až přijde, bude se vydávat za někoho jiného." 6 Jakmile pak Achiáš zaslechl zvuk jejích kroků u dveří, řekl: "Pojď dál, ženo Jeroboámova. Proč se vydáváš za někoho jiného? Mám pro tebe špatnou zprávu. 7 Jdi a řekni Jeroboámovi: Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Pozvedl jsem tě z lidu a učinil tě vůdcem svému lidu Izraele. 8 Odtrhl jsem království od domu Davidova a dal je tobě, ale tys nebyl jako můj služebník David. On dodržoval má přikázání, následoval mě celým srdcem a konal jen to, co je v mých očích správné. 9 Tys ale jednal hůře než všichni před tebou! Zašels tak daleko, že sis vyrobil cizí bohy, odlitky, jimiž jsi mě popouzel. Protožes mě zahodil za hlavu, 10 hle, já uvedu na dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím Jeroboámovi v Izraeli pána i kmána až do posledního pacholka. Jako se od hnoje zametá brána, vymetu jeho dům dočista. 11 Kdo Jeroboámovi zemře ve městě, toho psi sežerou; kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou! Tak promluvil Hospodin.' 12 Teď vstaň a jdi domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemře. 13 Celý Izrael ho bude oplakávat, až ho budou pohřbívat. On bude z Jeroboámova domu jediný, kdo bude pochován v hrobě, neboť je jediný, na kom Hospodin, Bůh Izraele, nalezl něco dobrého. 14 Hospodin nad Izraelem pozvedne krále, který vyhladí dům Jeroboámův, a to ještě dnes. Co dnes, právě teď! 15 Hospodin udeří na Izrael, až se rozkýve jako rákosí ve vodě, vyrve Izrael z této krásné země, kterou dal jejich otcům, a rozptýlí je až za Eufrat, protože si nadělali posvátné kůly, a tak popudili Hospodina. 16 Proto se Hospodin Izraele vzdá - kvůli hříchům, které spáchal Jeroboám a ke kterým svedl Izrael." 17 Jeroboámova žena tedy vstala a vrátila se do Tirsy. Jakmile vkročila na práh domu, chlapec zemřel. 18 Pohřbili ho a celý Izrael ho oplakával, jak řekl Hospodin skrze svého služebníka, proroka Achiáše. 19 Ostatní Jeroboámovy skutky - jak válčil a kraloval - o tom se píše v Kronice izraelských králů. 20 Jeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat jeho syn Nádab. 21 V Judsku kraloval Rechoboám, syn Šalomounův. Stal se králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let kraloval v Jeruzalémě, ve městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Jeho matka, Amonka, se jmenovala Naama. 22 Juda páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Svými hříchy a vším, co páchali, ho popouzeli k žárlivosti víc než jejich otcové. 23 Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým košatým stromem si nastavěli obětní výšiny, sloupy a posvátné kůly. 24 V zemi se dokonce objevila i modlářská prostituce. Dopouštěli se všech ohavností těch národů, které Hospodin před Izraelem vyhnal. 25 Pátého roku Rechoboámova kralování přitáhl k Jeruzalému egyptský vládce Šišak 26 a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady královského paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. 27 Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do královského paláce. 28 Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, stráže je vynášely a pak opět vracely do strážní komory. 29 Ostatní Rechoboámovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. 30 Mezi Rechoboámem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. 31 Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve Městě Davidově. Jeho amonská matka se jmenovala Naama. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš.

1Kr 14, 1-31

Verš 2
Jeroboám řekl své ženě: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena, a vydej se do Šíla. Tam je totiž prorok Achiáš, který mi předpověděl, že budu králem tohoto lidu.
1Kr 11:31 - a řekl Jeroboámovi: "Vezmi si deset kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu království z ruky Šalomounovy a tobě dám deset kmenů.

Verš 7
Jdi a řekni Jeroboámovi: Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Pozvedl jsem tě z lidu a učinil tě vůdcem svému lidu Izraele.
1Kr 12:15 - Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak zařídil Hospodin, aby se naplnilo jeho slovo, které promluvil k Jeroboámovi, synu Nebatovu, skrze Achiáše Šíloského.

Verš 10
hle, já uvedu na dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím Jeroboámovi v Izraeli pána i kmána až do posledního pacholka. Jako se od hnoje zametá brána, vymetu jeho dům dočista.
1Kr 15:29 - Jakmile se stal králem, vyhubil celý dům Jeroboámův. Neponechal z Jeroboáma živou duši, vyhladil je úplně všechny, jak to Hospodin řekl skrze svého služebníka Achiáše Šíloského.
1Sam 25:22 - Bůh ať Davida potrestá a ještě mu přidá, jestli ze všech, kdo k Nábalovi patří, nechám do rána jediného pacholka!")
1Sam 25:34 - Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti, věz, že kdybys mi nepřišla tak rychle vstříc, do rozednění by Nábalovi nezůstal jediný pacholek!"
1Kr 16:11 - Jakmile dosedl na královský trůn, vyhubil celý Baašův dům. Neponechal mu jediného pacholka, žádného příbuzného ani přítele.
1Kr 21:21 - Vzkazuje ti: ‚Hle, uvedu na tebe zlé věci. Vymetu za tebou tak, že Achabovy potomky dočista vyhladím z Izraele - pána i kmána až do posledního pacholka!
2Kr 9:8 - Celý dům Achabův zahyne. Achabovy potomky dočista vyhladím z Izraele - pána i kmána až do posledního pacholka!

Verš 14
Hospodin nad Izraelem pozvedne krále, který vyhladí dům Jeroboámův, a to ještě dnes. Co dnes, právě teď!
1Kr 15:28 - Baaša ho zabil a začal ve třetím roce judského krále Asy kralovat místo něj.

Verš 15
Hospodin udeří na Izrael, až se rozkýve jako rákosí ve vodě, vyrve Izrael z této krásné země, kterou dal jejich otcům, a rozptýlí je až za Eufrat, protože si nadělali posvátné kůly, a tak popudili Hospodina.
2Kr 17:18 - Hospodin se na Izrael nesmírně rozhněval a vyhnal je ze své blízkosti. Ponechal tam jen samotný kmen Juda.

Verš 21
V Judsku kraloval Rechoboám, syn Šalomounův. Stal se králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let kraloval v Jeruzalémě, ve městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Jeho matka, Amonka, se jmenovala Naama.
2Krn 12:13 - Král Rechoboám vládl v Jeruzalémě pevnou rukou. Stal se králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let kraloval v Jeruzalémě, ve městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Rechoboámova matka, Amonka, se jmenovala Naama.

Verš 25
Pátého roku Rechoboámova kralování přitáhl k Jeruzalému egyptský vládce Šišak
2Krn 12:2 - Protože zradili Hospodina, v pátém roce Rechoboámova kralování vytáhl proti Jeruzalému egyptský vládce Šišak.

Verš 26
a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady královského paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun.
1Kr 10:16 - Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu vynaložil 600 šekelů zlata)
2Krn 9:15 - Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu vynaložil 600 šekelů tepaného zlata)

1Kr 14,3 - Porov. 1 Sam 9,7; 2 Kr 8,8.

1Kr 14,10 - "Čo je rodu mužského" pozri pozn. k 1 Sam 25,22.

1Kr 14,11 - Prorok má na mysli len Jeroboamových potomkov. Sám Jeroboam zomrel prirodzenou smrťou.

1Kr 14,14 - Koniec verša je nejasný.

1Kr 14,15 - "Rieka" je Eufrat. Ahiáš predpovedá asýrske zajatie. - O ašerách pozri pozn. k 1 Sam 7,3-4.

1Kr 14,17 - Presnú polohu mesta Tersy dnes už nevieme určiť. Možno, že je to Tajasar, na ceste zo Sichemu do Betsanu. Hlavným mestom urobil Tersu až kráľ Bása.

1Kr 14,23 - O pomníkoch, masébach pozri pozn. k 1 Sam 7,3-4.

1Kr 14,24 - Pohania Babylonu a Prednej Ázie uctievali niektoré božstvá (najmä babylonskú Ištaru, kanaánska Aštarta) páchaním najhnusnejšej nečistoty. Tí, čo sa k úcte božstva venovali takejto nečistote - mužovia i ženy -, volali sa "zasvätenci".

1Kr 14,25 - O Sesakovi pozri 11,40. Táto výprava spadá do r. 925-924 pr. Kr. a pamiatku na ňu nám zachoval zoznam Sesakom podmanených miest, ktorý tento kráľ dal vyhotoviť na južnej stene chrámu v Karnaku.

1Kr 14,26 - O zlatých štítoch pozri 10,16.

1Kr 14,27 - O "bežcoch" pozri 1 Sam 8,11. Do chrámu odprevádzali kráľa títo bežci so štítmi.