výhody registrácie

1. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Kr 14, 1-31

1 Toho času onemocnel Abiáš, syn Jeroboámov. 2 Vtedy povedal Jeroboám svojej žene: Vstaň, prosím, prestroj sa tak, aby nepoznali, že si žena Jeroboámova, a zajdeš do Síla; hľa tam je prorok Achiáš, ktorý hovoril o mne, že budem kráľom nad týmto ľudom. 3 Vezmeš do svojej ruky desať chlebov a koláčov a nádobu medu a pojdeš k nemu, ten ti oznámi, čo bude s chlapcom. 4 A žena Jeroboámova urobila tak, vstala a išla do Síla a prišla do domu Achiášovho. A Achiáš nemohol vidieť, lebo jeho oči už boly zastály, zatemnily sa od jeho staroby. 5 Ale Hospodin riekol Achiášovi: Hľa, žena Jeroboámova ide, aby sa ťa niečo opýtala o svojom synovi, lebo je nemocný. Takto a takto jej budeš hovoriť. A keď vojde, bude sa pretvarovať za inú. 6 A stalo sa, keď počul Achiáš šuchot jej nôh, keď vchádzala do dverí, povedal: Vojdi, ženo Jeroboámova! Prečože sa pretvaruješ za inú, keď hľa, som ja poslaný k tebe s tvrdou zvesťou! 7 Idi, povedz Jeroboámovi: Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Preto, že som ťa vyvýšil z prostredku ľudu a dal som ťa za vodcu nad svojím ľudom Izraelom 8 a odtrhnul som kráľovstvo od domu Dávidovho a dal som ho tebe, a že si nebol ako môj služobník Dávid, ktorý ostríhal moje prikázania a ktorý ma nasledoval celým svojím srdcom činiac iba to, čo je spravedlivé v mojich očiach, 9 ale si páchal horšie od všetkých, ktorí boli pred tebou, lebo si odišiel a spravil si si iných bohov a uliate modly, aby si ma popudzoval k hnevu a mňa si zavrhol za svoj chrbát, 10 preto hľa, uvediem zlé na dom Jeroboámov a vytnem Jeroboámovi močiaceho na stenu, zavretého i opusteného v Izraelovi a odpracem po dome Jeroboámovom tak, ako odpratúvajú ľudský hnoj, až nezostane ničoho z neho. 11 Toho, kto zomrie Jeroboámovi v meste, budú žrať psi, a toho, kto zomrie na poli, budú žrať nebeskí vtáci, lebo Hospodin hovoril. 12 A ty tedy vstaň, idi do svojho domu; keď vkročia tvoje nohy do mesta, zomrie dieťa. 13 A budú smútiť za ním, celý Izrael, a pochovajú ho, lebo tento sám jediný vojde Jeroboámovi do hrobu, pretože sa našla pri ňom dobrá vec čo do Hospodina, Boha Izraelovho, v dome Jeroboámovom. 14 Hospodin si vzbudí kráľa nad Izraelom, ktorý vytne dom Jeroboámov toho dňa. Ale čože - už teraz vzbudil. 15 A Hospodin bude biť Izraela, že sa bude klátiť, ako sa kláti trstina vo vode, a vykorení Izraela a odprace s tejto dobrej zeme, ktorú dal ich otcom, a rozptýli ich za riekou, pretože si spravili svoje háje popudzujúc Hospodina. 16 A vydá Izraela pre hriechy Jeroboámove, ktorý hrešil a ktorý spôsobil to, aby hrešil aj Izrael. 17 Vtedy vstala žena Jeroboámova a išla a prišla do Tirce. A práve keď došla na prah domu, zomrel chlapec. 18 A pochovali ho a smútil za ním celý Izrael, podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze svojho služobníka, proroka Achiáša. 19 A ostatné deje Jeroboámove, jako bojoval a jako kraľoval, hľa, tie sú napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových. 20 A dní, ktoré kraľoval Jeroboám, bolo dvadsaťdva rokov. A ľahol a ležal so svojimi otcami, a kraľoval Nádab, jeho syn, miesto neho.- 21 A Rechabeám, syn Šalamúnov, kraľoval v Judsku. Rechabeám mal štyridsaťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval sedemnásť rokov v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vyvolil Hospodin zo všetkých pokolení Izraelových nato, aby tam položil svoje meno. A meno jeho matky bolo Naama Ammonská. 22 A Júda robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, a popudzovali ho k žiarlivosti nad všetko to, čo činili ich otcovia, svojimi hriechami, ktorými hrešili. 23 Lebo aj oni si nastaväli výšin a modlárskych stĺpov a narobili si hájov na každom vysokom brehu a pod každým zeleným stromom. 24 I zasvätení bohyni smilstva boli v zemi. Robili podľa všetkých ohavností pohanov, ktorých vyhnal Hospodin zpred tvári synov Izraelových. 25 A stalo sa piateho roku kráľa Rechabeáma, že prišiel hore Šišak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu 26 a pobral poklady domu Hospodinovho i poklady domu kráľovho, a pobral všetko; pobral i všetky zlaté štíty, ktorých narobil Šalamún. 27 A kráľ Rechabeám narobil medených štítov namiesto nich a oddal ich do ruky veliteľov behúňov, ktorí strážili vchod domu kráľovho. 28 A bývalo, že kedykoľvek išiel kráľ do domu Hospodinovho, nosili ich behúni a zase ich odnášali zpät do strážnice behúňov. 29 A ostatné deje Rechabeámove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových? 30 A vojna bola medzi Rechabeámom a medzi Jeroboámom po všetky dni. 31 A tak ľahol Rechabeám a ležal so svojimi otcami a pochovaný bol s nimi v meste Dávidovom. A meno jeho matky bolo Naama Ammonská. A kraľoval Abijam, jeho syn miesto neho.

1Kr 14, 1-31

Verš 2
Vtedy povedal Jeroboám svojej žene: Vstaň, prosím, prestroj sa tak, aby nepoznali, že si žena Jeroboámova, a zajdeš do Síla; hľa tam je prorok Achiáš, ktorý hovoril o mne, že budem kráľom nad týmto ľudom.
1Kr 11:31 - a riekol Jeroboámovi: Vezmi si desať kusov, lebo takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Hľa, roztrhnem kráľovstvo a vytrhnem ho z ruky Šalamúnovej a dám tebe desať pokolení.

Verš 7
Idi, povedz Jeroboámovi: Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Preto, že som ťa vyvýšil z prostredku ľudu a dal som ťa za vodcu nad svojím ľudom Izraelom
1Kr 12:15 - A neposlúchol a nepovolil kráľ ľudu, lebo to bol obrat od Hospodina, aby postavil svoje slovo, ktoré hovoril Hospodin skrze Achiáša Silonského Jeroboámovi, synovi Nebátovmu.

Verš 10
preto hľa, uvediem zlé na dom Jeroboámov a vytnem Jeroboámovi močiaceho na stenu, zavretého i opusteného v Izraelovi a odpracem po dome Jeroboámovom tak, ako odpratúvajú ľudský hnoj, až nezostane ničoho z neho.
1Kr 15:29 - A stalo sa, keď začal kraľovať, že pobil celý dom Jeroboámov; nezanechal Jeroboámovi niktorej duše, dokiaľ ho len nevyhladil podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze svojho služobníka, Achiáša Silonského,
1Sam 25:22 - Tak nech učiní Bôh nepriateľom Dávidovým a tak nech pridá! Ba doista neponechám zo všetkého toho, čo má, do ranného svetla, ani močiaceho na stenu.
1Sam 25:34 - Ale jako že žije Hospodin, Bôh Izraelov, ktorý mi zabránil, aby som ti neurobil zlého, keby si sa nebola poponáhľala a prišla oproti mne, že by nebol pozostal Nábalovi do ranného svetla ani močiaci na stenu.
1Kr 16:11 - A stalo sa, keď už kraľoval, hneď ako dosadol na jeho trón, že pobil celý dom Bášov. Neponechal mu ani močiaceho na stenu ani jeho príbuzných, ktorí by ho boli mali právo pomstiť, ani niktorého jeho priateľa.
1Kr 21:21 - Hľa, uvediem na teba zlé a odpracem po tebe a vyplienim Achabovi močiaceho na stenu, a to zavretého i opusteného, v Izraelovi.
2Kr 9:8 - A zahynie celý dom Achabov, a vytnem Achabovi močiaceho na stenu, zavretého i opusteného, v Izraelovi.

Verš 14
Hospodin si vzbudí kráľa nad Izraelom, ktorý vytne dom Jeroboámov toho dňa. Ale čože - už teraz vzbudil.
1Kr 15:28 - a tak ho zabil Báša v treťom roku Azu, judského kráľa, a kraľoval miesto neho.

Verš 15
A Hospodin bude biť Izraela, že sa bude klátiť, ako sa kláti trstina vo vode, a vykorení Izraela a odprace s tejto dobrej zeme, ktorú dal ich otcom, a rozptýli ich za riekou, pretože si spravili svoje háje popudzujúc Hospodina.
2Kr 17:18 - Preto sa veľmi rozhneval Hospodin na Izraela a odstránil ich zpred svojej tvári; nezostalo iba samo pokolenie Júdovo.

Verš 21
A Rechabeám, syn Šalamúnov, kraľoval v Judsku. Rechabeám mal štyridsaťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval sedemnásť rokov v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vyvolil Hospodin zo všetkých pokolení Izraelových nato, aby tam položil svoje meno. A meno jeho matky bolo Naama Ammonská.
2Krn 12:13 - A tedy sa zmocnil kráľ Rechabeám v Jeruzaleme a kraľoval, lebo Rechabeám mal štyridsaťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval sedemnásť rokov v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vyvolil Hospodin zo všetkých pokolení Izraelových nato, aby tam položil svoje meno. A meno jeho matky bolo Naama Ammonská.

Verš 25
A stalo sa piateho roku kráľa Rechabeáma, že prišiel hore Šišak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu
2Krn 12:2 - A stalo sa v piatom roku kráľa Rechabeáma, že prišiel hore Šišak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu, lebo sa boli prehrešili proti Hospodinovi dopustiac sa nevernosti,

Verš 26
a pobral poklady domu Hospodinovho i poklady domu kráľovho, a pobral všetko; pobral i všetky zlaté štíty, ktorých narobil Šalamún.
1Kr 10:16 - A kráľ Šalamún spravil dvesto veľkých štítov z kovaného zlata; šesťsto šeklov zlata dal na jeden každý štít.
2Krn 9:15 - A kráľ Šalamún spravil dvesto veľkých štítov z kovaného zlata; šesťsto šeklov kovaného zlata dal na jedenkaždý štít.

1Kr 14,3 - Porov. 1 Sam 9,7; 2 Kr 8,8.

1Kr 14,10 - "Čo je rodu mužského" pozri pozn. k 1 Sam 25,22.

1Kr 14,11 - Prorok má na mysli len Jeroboamových potomkov. Sám Jeroboam zomrel prirodzenou smrťou.

1Kr 14,14 - Koniec verša je nejasný.

1Kr 14,15 - "Rieka" je Eufrat. Ahiáš predpovedá asýrske zajatie. - O ašerách pozri pozn. k 1 Sam 7,3-4.

1Kr 14,17 - Presnú polohu mesta Tersy dnes už nevieme určiť. Možno, že je to Tajasar, na ceste zo Sichemu do Betsanu. Hlavným mestom urobil Tersu až kráľ Bása.

1Kr 14,23 - O pomníkoch, masébach pozri pozn. k 1 Sam 7,3-4.

1Kr 14,24 - Pohania Babylonu a Prednej Ázie uctievali niektoré božstvá (najmä babylonskú Ištaru, kanaánska Aštarta) páchaním najhnusnejšej nečistoty. Tí, čo sa k úcte božstva venovali takejto nečistote - mužovia i ženy -, volali sa "zasvätenci".

1Kr 14,25 - O Sesakovi pozri 11,40. Táto výprava spadá do r. 925-924 pr. Kr. a pamiatku na ňu nám zachoval zoznam Sesakom podmanených miest, ktorý tento kráľ dal vyhotoviť na južnej stene chrámu v Karnaku.

1Kr 14,26 - O zlatých štítoch pozri 10,16.

1Kr 14,27 - O "bežcoch" pozri 1 Sam 8,11. Do chrámu odprevádzali kráľa títo bežci so štítmi.