výhody registrácie

Evanjelium podľa Jána

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Jn 4, 1-54

1 Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli: "Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan" 2 (ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci), 3 opustil Judsko a vrátil se do Galileje. 4 Musel však projít Samařím. 5 Dorazil k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. 6 Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u ní posadil. Bylo okolo poledne. 7 Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: "Dej mi napít." 8 (Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo.) 9 Samařská žena se ho zeptala: "Jak to, že ty, Žid, žádáš mě, Samaritánku, o nápoj?" (Židé se totiž se Samaritány nestýkají.) 10 Ježíš jí odpověděl: "Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít,' žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu." 11 "Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? 12 Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z ní pil, i jeho synové a jeho dobytek." 13 "Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit," odpověděl Ježíš. 14 "Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu." 15 "Pane, dej mi tu vodu," řekla žena, "ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat." 16 "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem," řekl jí Ježíš. 17 "Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi řekla pravdu, že nemáš muže," řekl jí Ježíš. 18 "Měla jsi totiž pět mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." 19 "Pane, vidím, že jsi prorok," odpověděla žena. 20 "Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě." 21 "Ženo," řekl jí Ježíš, "věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. 22 Vy ani nevíte, koho uctíváte; my víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z Židů. 23 Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. 24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě." 25 Žena odpověděla: "Vím, že přijde Mesiáš" (který je nazýván Kristus). "Až přijde, vysvětlí nám všechno." 26 "To jsem já," řekl jí Ježíš; "ten, kdo s tebou mluví!" 27 Vtom přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl: "Co jí chceš?" anebo: "Proč s ní mluvíš?" 28 Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: 29 "Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad Mesiáš?" 30 Vyšli tedy z města a šli k němu. 31 Mezitím ho učedníci prosili: "Rabbi, najez se!" 32 On jim však řekl: "Mě sytí pokrm, který vy neznáte." 33 Učedníci se jeden druhého ptali: "Přinesl mu snad někdo jídlo?" 34 "Můj pokrm," řekl jim Ježíš, "je konat vůli Toho, který mě poslal, a dokončit jeho dílo. 35 Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vám: Pozvedněte oči a podívejte se na lány, že se už bělají ke žni! 36 Ten, kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i žnec. 37 V tom je pravdivé to rčení, že ‚jeden rozsívá a jiný žne'. 38 Já jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami nepracovali. Pracovali jiní a vy jste vstoupili do jejich práce." 39 Díky slovům té ženy, která svědčila: "Řekl mi všechno, co jsem udělala," v něj mnozí Samaritáni z toho města uvěřili. 40 Když k němu ti Samaritáni přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny 41 a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. 42 Té ženě pak řekli: "Už nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu Spasitel světa." 43 Po dvou dnech pak odtud odešel do Galileje. 44 Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti v úctě. 45 Když přišel do Galileje, Galilejci ho vítali, neboť byli o svátcích v Jeruzalémě a viděli všechno, co tam dělal. 46 Znovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský úředník, jehož syn byl v Kafarnaum nemocný. 47 Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němu a prosil ho, aby šel jeho syna uzdravit, protože už umíral. 48 "Dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte," řekl mu Ježíš. 49 "Pane, pojď, než mé dítě umře!" naléhal královský úředník. 50 Ježíš mu řekl: "Jdi, tvůj syn žije." Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. 51 Na cestě se s ním setkali jeho služebníci a oznamovali mu: "Tvůj syn žije!" 52 Vyptal se jich tedy, odkdy se mu udělalo lépe. Odpověděli: "Horečka ho opustila včera hodinu po poledni." 53 Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn žije." Tehdy uvěřil on i celý jeho dům. 54 Tak Ježíš po svém návratu z Judska vykonal v Galileji už druhý zázrak.

Jn 4, 1-54

Verš 1
Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli: "Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan"
Jn 3:26 - Přišli tedy k Janovi a řekli mu: "Rabbi, pohleď, ten, který byl s tebou za Jordánem, ten, o němž jsi vydal svědectví, teď křtí a všichni přicházejí k němu!"

Verš 35
Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vám: Pozvedněte oči a podívejte se na lány, že se už bělají ke žni!
Mt 9:37 - Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo.
Lk 10:2 - Řekl jim: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň.

Verš 5
Dorazil k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi.
Gn 33:19 - Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce Chamora za sto mincí.
Gn 48:22 - Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrům - Šechem, který jsem získal z rukou Emorejců svým mečem a lukem."
Joz 24:32 - Josefovy kosti, jež synové Izraele přinesli z Egypta, pohřbili v Šechemu na tom dílu pole, který Jákob koupil za sto mincí od synů Šechemova otce Chamora. Spočinuly tedy v dědictví Josefových synů.

Verš 9
Samařská žena se ho zeptala: "Jak to, že ty, Žid, žádáš mě, Samaritánku, o nápoj?" (Židé se totiž se Samaritány nestýkají.)
Lk 9:52 - Vyslal před sebou posly a ti šli napřed do jedné samařské vesnice, aby pro něj vše připravili.
Jn 8:48 - Židé mu odpověděli: "Neříkáme správně, že jsi posedlý Samaritán?"

Verš 42
Té ženě pak řekli: "Už nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu Spasitel světa."
Jn 17:8 - Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal.

Verš 11
"Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu?
Jer 2:13 - Můj lid totiž spáchal dvojí zlo: Opustili mne, pramen živých vod, a vykopali si své rozpukané nádrže, ze kterých voda vyteče.

Verš 44
Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti v úctě.
Mt 13:57 - A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim řekl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti a ve svém domě."
Mk 6:4 - Ježíš jim odpověděl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve vlastním domě."
Lk 4:24 - Potom dodal: "Amen, říkám vám, že žádný prorok není doma vážený.

Verš 13
"Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit," odpověděl Ježíš.
Jn 6:58 - Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky."

Verš 14
"Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu."
Jn 3:16 - Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.
Jn 6:27 - Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám dá Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť."
Jn 6:35 - Ježíš jim odpověděl: "Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit.
Jn 6:54 - Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.
Jn 7:38 - Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo."

Verš 48
"Dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte," řekl mu Ježíš.
1Kor 1:22 - Židé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost,

Verš 19
"Pane, vidím, že jsi prorok," odpověděla žena.
Lk 7:16 - Všech se zmocnila bázeň a začali oslavovat Boha: "Povstal mezi námi veliký prorok! Bůh navštívil svůj lid!"
Lk 24:19 - "O čem?" zeptal se jich. "O Ježíši Nazaretském," odvětili. "Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i přede vším lidem.
Jn 6:14 - Když lidé viděli, jaký zázrak udělal, říkali: "Je to opravdu ten Prorok, který měl přijít na svět!"

Verš 20
"Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě."
Dt 12:5 - Vyhledávejte místo, které si Hospodin, váš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte
Dt 12:11 - Na místo, které si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co jsem vám přikázal - své zápalné a pokojné oběti, své desátky, obětní příspěvky z práce svých rukou a všechny své nejlepší věci, které jste přislíbili Hospodinu.
1Kr 9:3 - Hospodin mu řekl: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi předložil. Posvětil jsem tento chrám, který jsi vystavěl, aby tam navěky zůstávalo mé jméno. Mé oči i mé srdce tam zůstanou navždy.
2Krn 7:12 - Tehdy se Šalomounovi v noci ukázal Hospodin a řekl mu: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu. Vyvolil jsem si toto místo za dům oběti.

Verš 46
Znovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský úředník, jehož syn byl v Kafarnaum nemocný.
Jn 2:1 - Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka
Jn 2:11 - Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili.

Verš 22
Vy ani nevíte, koho uctíváte; my víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z Židů.
2Kr 17:29 - Každý z těch národů si ale ve městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní bohy a vystavili si je ve svatyních, které Samaritáni postavili na svých obětních výšinách.
Gn 12:3 - Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě."
Gn 18:18 - Vždyť z Abrahama jistě bude věhlasný a mocný národ a v něm dojdou požehnání všechny národy země.
Gn 22:18 - a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože jsi uposlechl můj hlas."
Gn 26:4 - ‚Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám všechny tyto země a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy na zemi.'
Heb 7:14 - Jak známo, náš Pán pochází z Judy, a ohledně toho pokolení se Mojžíš o kněžích vůbec nezmínil.

Verš 24
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě."
2Kor 3:17 - Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda.

Verš 26
"To jsem já," řekl jí Ježíš; "ten, kdo s tebou mluví!"
Jn 9:37 - "Už jsi ho viděl," řekl mu Ježíš. "Je to ten, který s tebou mluví."

Jn 4,3 - Bolo to niekoľko týždňov po prvej Veľkej noci, teda v apríli - máji r. 28.

Jn 4,4 - Samária, stredná provincia Palestíny, nazýva sa tak podľa pôvodného hlavného mesta Samárie. Obývali ju Samaritáni, ľud pochádzajúci z rozličných plemien a národov, ktoré tam usadil po r. 720 pred Kristom asýrsky kráľ Sargon II. a jeho nástupcovia. Samaritáni prijali čiastočne židovské náboženstvo, ale zachovali si aj veľa pohanských povier a zvykov. Okolo roku 400 pred Kr. na vrchu Garizim (neďaleko Sichemu - dnešného Nablusu) vystavili si vlastnú svätyňu. Pre svoj miešaný, "nečistý" pôvod a polopohanské náboženstvo boli tŕňom v očiach Židov.

Jn 4,5-6 - Sychar, dnešný Askar, neďaleko Sichemu. Jakubova studňa sa zachovala podnes a má žriedlo "živej", t. j. prírodnej, pramenitej, a nie iba dažďovej vody.

Jn 4,10 - Pán má na mysli vodu večného života, čiže posväcujúcu milosť, dar Ducha Svätého, kým Samaritánka to rozumie o pramenitej vode.

Jn 4,23 - "V Duchu a pravde" - Duch je princípom nového zrodenia, a tak aj princípom nového kultu. Tento nový kult je "v pravde", lebo len on zodpovedá Božiemu zjaveniu v Kristovi.

Jn 4,36 - Ženci sú apoštoli, rozsievači ich predchodcovia, proroci. Úlohu rozsievača plnili starozákonní proroci, ktorí predpovedali Kristov príchod, a potom Kristus. V jeho diele budú pokračovať apoštoli a ich nástupcovia.

Jn 4,46-54 - Mt 8, 5-13 a Lk 7, 1-10 rozprávajú o inej udalosti.

Jn 4,46 - "Kráľovský úradník" - úradník v službách Herodesa Antipasa, tetrarchu; ale ľud tetrarchu volal kráľom. Tento kráľovský úradník bol pravdepodobne Žid, nie pohan, ako kafarnaumský stotník u Mt a Lk.

Jn 4,51 - Židovské sviatky, ktoré sa tu spomínajú, boli buď Turíce, alebo Veľká noc v druhom roku Ježišovho účinkovania.