výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ez 36, 1-38

1 Ty však, človeče, prorokuj o izraelských vrchoch a povedz: Izraelské vrchy, počúvajte slovo Hospodina: 2 Takto hovorí Pán, Hospodin: Pretože nepriateľ hovorí o vás: Haha, večné výšiny sa stali naším vlastníctvom!, 3 preto prorokuj a povedz: Takto hovorí Pán, Hospodin: Pretože túžili a dychtili po vás zo všetkých strán, aby ste sa stali vlastníctvom ostatných národov, keďže ste sa dostali na klebetné a ohováračské pery ľudí, 4 preto, izraelské vrchy, počujte slovo Pána, Hospodina: Takto hovorí Pán, Hospodin vrchom, pahorkom, riečiskám i údoliam, spustnutým zrúcaninám a opusteným mestám, ktoré sa stali okolitým národom korisťou a predmetom výsmechu. 5 Toto hovorí Pán, Hospodin: Naozaj, s ohňom svojej žiarlivosti som hovoril proti ostatným národom i proti celému Edómu, lebo si vzali moju krajinu do vlastníctva s radosťou celého srdca a s hlbokým opovrhnutím, aby ju mohli vlastniť a lúpiť. 6 Preto prorokuj o pôde Izraela a povedz vrchom, pahorkom, riečiskám, údoliam: Takto hovorí Pán, Hospodin: Hľa, ja prehovorím vo svojej žiarlivosti a vo svojom hneve, pretože znášate od národov potupu. 7 Preto takto hovorí Pán, Hospodin: Ja dvíham ruku k prísahe: Naozaj, národy, ktoré sú okolo vás, ponesú svoju hanbu. 8 Avšak vy, izraelské vrchy, vyženiete svoje vetvy a budete donášať ovocie môjmu izraelskému ľudu, lebo čoskoro príde domov. 9 Hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete obrobené a obsiate; 10 na vás rozmnožím ľudí, celý dom Izraela; mestá budú obývané a čo je zrúcané, bude nanovo vystavané. 11 Na vás rozmnožím ľudí i zvieratá, takže sa budú množiť a plodiť, a osadím vás ako za vašich starých čias, naložím s vami lepšie ako kedykoľvek predtým a spoznáte, že ja som Hospodin. 12 Spôsobím, aby kráčali po vás ľudia, teda môj izraelský ľud. Vezmú vás do vlastníctva, vtedy budete ich dedičným vlastníctvom a nebudete ich nikdy pripravovať o deti. 13 Takto vraví Pán, Hospodin: Pretože vám hovoria: Ty požieraš ľudí a pripravuješ svoje národy o deti!, 14 preto nebudeš nikdy požierať ľudí a nebudeš pripravovať svoj národ o deti — znie výrok Pána, Hospodina. 15 Nedovolím už, aby zaznievalo o tebe potupovanie od pohanov, ani nebudeš viac znášať hanobenie národov, ani svoj národ nebudeš viac pripravovať o deti — znie výrok Pána, Hospodina. 16 Potom mi zaznelo slovo Hospodina: 17 Človeče, kým býval Izrael na svojej pôde, znečisťoval ju svojím spôsobom života a svojimi skutkami, takže predo mnou bol jeho spôsob života ako nečistota mesačného krvácania. 18 Vtedy som si vylial na vás svoj pálčivý hnev pre krv, ktorú preliali v krajine, pretože ju modlami znečistili. 19 Rozptýlil som ich medzi národy a boli roztrúsení po krajinách; súdil som ich podľa ich spôsobu života a skutkov. 20 Ale kamkoľvek prišli k národom, znesvätili moje sväté meno, keď sa o nich hovorilo: Títo sú Hospodinovým ľudom a vyšli z jeho krajiny. 21 Vtedy som mal s nimi súcit pre moje sväté meno, ktoré dom Izraela znesvätil medzi národmi, ku ktorým prišli. 22 Preto povedz domu Izraela: Takto vraví Pán, Hospodin: Nekonám kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvätili medzi národmi, ku ktorým ste prišli. 23 Posvätím svoje veľké meno, znesvätené medzi národmi, ktoré ste znesvätili medzi nimi, a pohanské národy poznajú, že ja som Hospodin — znie výrok Pána, Hospodina —, keď dokážem na vás pred ich zrakmi, že som Svätý. 24 Poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem na vašu pôdu. 25 Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvŕn, i od všetkých modiel vás očistím. 26 Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa. 27 Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. 28 Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. 29 Keď vás oslobodím od všetkých vašich poškvŕn, potom privolám obilie, rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. 30 Rozmnožím ovocie stromov i výnos poľa, aby ste nikdy nemuseli znášať hanobenie pre hladovanie medzi národmi. 31 Spomeniete si na zlé spôsoby svojho života a na svoje skutky, ktoré neboli dobré, a pocítite zhnusenie sami pred sebou pre svoje previnenia a pre svoje ohavnosti. 32 Nie kvôli vám konám — znie výrok Pána, Hospodina — to nech je vám známe. Hanbite sa a červenajte za svoje spôsoby života, dom Izraela! 33 Takto vraví Pán, Hospodin: V ten deň, keď vás očistím od všetkých previnení, osídlim mestá a nanovo vystavím, čo je zrúcané. 34 Spustnutá krajina bude obrábaná miesto toho, že bývala púšťou pred očami okoloidúcich. 35 Budú hovoriť: Krajina, ktorá bola spustošená, stala sa záhradou Eden, ale zrúcané, spustošené a zbúrané mestá sú opevnené a obývané. 36 Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil. Ja, Hospodin, som predpovedal a splním to. 37 Takto vraví Pán, Hospodin: Ešte v tomto sa dám uprosiť domu Izraela, aby som im to vyplnil: ľud pri nich rozmnožím ako ovce. 38 Ako posvätné ovce, ako ovce v Jeruzaleme počas slávností, tak zástupy ľudí zaplnia zrúcané mestá. Potom poznajú, že ja som Hospodin.

Ez 36, 1-38

Verš 1
Ty však, človeče, prorokuj o izraelských vrchoch a povedz: Izraelské vrchy, počúvajte slovo Hospodina:
Ez 6:2 - Človeče, obráť sa tvárou k izraelským vrchom a prorokuj proti nim.

Verš 2
Takto hovorí Pán, Hospodin: Pretože nepriateľ hovorí o vás: Haha, večné výšiny sa stali naším vlastníctvom!,
Ez 35:10 - Lebo hovoríš: Oba národy i obe krajiny budú moje a budem ich vlastniť, hoci je tam Hospodin.

Verš 35
Budú hovoriť: Krajina, ktorá bola spustošená, stala sa záhradou Eden, ale zrúcané, spustošené a zbúrané mestá sú opevnené a obývané.
Iz 51:3 - Áno, Hospodin sa zľutúva nad Sionom, potešuje všetky jeho zrúcaniny. Jeho púšť zmení na Eden a jeho pustatinu na Hospodinovu záhradu. Jasanie a radosť zavládne na ňom, vzdávanie vďaky a hlas piesne.
Ez 28:13 - Bol si v Božej záhrade, v Edene. Bol si odetý rozličnými drahokamami: rubínom, topásom, diamantom, chryzolitom, ónyxom, jaspisom, zafírom, malachitom a smaragdom. Tie boli rukou umelca vsadené do zlata a boli pripravené na deň tvojho stvorenia.

Verš 36
Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil. Ja, Hospodin, som predpovedal a splním to.
Ez 17:24 - Potom všetky poľné stromy spoznajú, že ja som Hospodin a ja som ponížil vysoký strom a vyvýšil som nízky strom, že ja som vysušil ešte zelený strom a priviedol som k rozkvetu suchý strom. Ja, Hospodin, som povedal a splním to!
Ez 22:14 - Obstojí tvoje srdce? Budú tvoje ruky dosť silné v tie dni, keď zakročím proti tebe? Ja, Hospodin, som povedal a splním.
Ez 37:14 - Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu; potom spoznáte, že ja, Hospodin, som povedal i splním to — znie výrok Pána, Hospodina.

Verš 6
Preto prorokuj o pôde Izraela a povedz vrchom, pahorkom, riečiskám, údoliam: Takto hovorí Pán, Hospodin: Hľa, ja prehovorím vo svojej žiarlivosti a vo svojom hneve, pretože znášate od národov potupu.
Ez 34:29 - Zriadim pre nich slávny sad a nebudú už zachvátení hladom v krajine, nebudú znášať potupovanie od pohanov.

Verš 20
Ale kamkoľvek prišli k národom, znesvätili moje sväté meno, keď sa o nich hovorilo: Títo sú Hospodinovým ľudom a vyšli z jeho krajiny.
Iz 52:5 - A teraz čo s vami? — znie výrok Hospodina. Zadarmo bol vzatý môj ľud. Vystatujú sa tí, čo nad ním vládnu — znie výrok Hospodina. Ustavične, celý deň potupujú moje meno.
Rim 2:24 - ako je napísané: Pre vás sa medzi pohanmi rúhajú Božiemu menu.

Verš 26
Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa.
Jer 32:39 - Dám im jedno srdce a jednu cestu, aby sa ma báli po všetky dni, pre svoje dobro a pre dobro svojich synov.
Ez 11:19 - Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mäsa,
Ez 11:19 - Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mäsa,

Verš 29
Keď vás oslobodím od všetkých vašich poškvŕn, potom privolám obilie, rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad.
Ez 34:29 - Zriadim pre nich slávny sad a nebudú už zachvátení hladom v krajine, nebudú znášať potupovanie od pohanov.

Verš 31
Spomeniete si na zlé spôsoby svojho života a na svoje skutky, ktoré neboli dobré, a pocítite zhnusenie sami pred sebou pre svoje previnenia a pre svoje ohavnosti.
Ez 16:61 - Vtedy si spomenieš na svoje cesty a budeš sa hanbiť, keď vezmem tvoje sestry, väčšie ako ty i menšie ako ty, a dám ti ich za dcéry, ale nie na základe zmluvy uzavretej s tebou.
Ez 16:63 - aby si si spomenula a zahanbila sa, aby si už viac neotvárala ústa pre svoju potupu, keď ti odpustím všetko, čo si popáchala — znie výrok Pána, Hospodina.
Ez 6:9 - Tí, ktorí z vás uniknú, rozpomenú sa na mňa medzi národmi, kam boli odvedení do zajatia. Zlomím ich smilné srdce, ktoré odstúpilo odo mňa, a oslepím ich oči, ktoré chlipne hľadeli za svojimi modlami. Zhnusia sa sami sebe pre svoje zlo, pre všetky svoje ohavnosti.
Ez 20:43 - Tam sa rozpomeniete na svoje cesty i na všetky svoje skutky, ktorými ste sa poškvrňovali, a sami sebe sa budete hnusiť pre všetky svoje zlé skutky, ktoré ste popáchali.

Ez 36,1 - Ezechiel prorokoval v hl. 6 proti vrchom Izraela a hrozil im spustnutím. V mesiášskych časoch sa však veci obrátia a Izrael bude mať úrodnejšiu krajinu než predtým.

Ez 36,7 - Pán zdvihol ruku na prísahu; porov. 20,5.

Ez 36,8 - Pozri pozn. k 34,26–29. Duchovné dobrá mesiášskych časov sú nesporne viac, než boli pozemské dobrá, ktorými kedysi Boh zahrňoval Izraelitov.

Ez 36,12 - Rozumej: Pri obrane svojich vrchov Izraeliti viac nestratia svoje deti.

Ez 36,25 - Izraeliti sa museli často očisťovať vodou (Ex 19,10; 30,17; Lv 15,19 n.; Nm 19). No tieto očisty im len pripomínali hriešnosť, ale dušu im naozaj od hriechov neočistili. V budúcnosti sám Boh bude vodou očisťovať svoj ľud a táto očista vytvorí v človeku nový nadprirodzený život a človek dostane Božieho ducha. Nemožno tu nepomyslieť na sviatosť svätého krstu.

Ez 36,35 - O záhrade Eden porov. 28,13; 31,8 n.; Gn 2,8; Iz 51,3.

Ez 36,38 - Na veľké sviatky museli Izraeliti putovať do Jeruzalema a vtedy, kto len mohol, priniesol zviera, ktoré potom obetoval Pánovi v chráme. Ako teda na sviatočné dni boli v Jeruzaleme veľké stáda, sväté stáda, lebo boli určené na obetu, toľko bude ešte ľudí v mestách Izraela.