výhody registrácie

1. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Kr 9, 1-28

1 Keď Šalamún dostaval dom Hospodinov, kráľovský dom ako aj všetko, čo si Šalamún prial urobiť, 2 zjavil sa Hospodin Šalamúnovi druhý raz po tom, čo sa mu zjavil v Gibeóne. 3 Hospodin mu riekol: Vyslyšal som tvoju modlitbu i tvoju úpenlivú prosbu, ktorú si mi predostrel: posvätil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam naveky prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce budú tam po všetky dni. 4 A ak ty budeš chodiť predo mnou, ako chodieval tvoj otec Dávid, s bezúhonným srdcom a v úprimnosti, takže budeš robiť všetko, čo som ti prikázal - zachovávať moje ustanovenia a moje právne predpisy - 5 utvrdím trón tvojho kráľovstva nad Izraelom naveky, ako som sľúbil tvojmu otcovi Dávidovi slovami: Nevyhladím nikoho z trónu Izraela. 6 Ak sa však vy a vaši synovia odvrátite odo mňa, ak nebudete zachovávať moje prikázania a moje ustanovenia, ktoré som vám predložil, ale pôjdete a budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať, 7 vyhladím Izrael z krajiny, ktorú som im dal, a dom, ktorý som zasvätil svojmu menu, zavrhnem spred svojej tváre. Izrael bude za príslovie a na posmech všetkým národom. 8 Tento dom sa stane zboreniskom. Každý, kto pôjde okolo neho, zdesí sa a zahvízdne. Povedia: Prečo to učinil Hospodin tejto zemi a tomuto domu? 9 Potom povedia: Preto, lebo opustili Hospodina, svojho Boha, ktorý vyviedol ich otcov z Egypta, a pridŕžali sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili. Preto Hospodin uviedol na nich všetko toto zlé. 10 Dvadsať rokov po tom, čo postavil Šalamún oba domy, dom Hospodinov a dom kráľovský, 11 a čo Chírám, kráľ týrsky, dodával Šalamúnovi cédrové a cyprusové stromy i zlato, koľko si len prial, kráľ Šalamún dal Chírámovi dvadsať miest v Galilei. 12 Vybral sa teda Chírám z Týru pozrieť si mestá, ktoré mu dal Šalamún, ale nepáčili sa mu. 13 Vtedy mu povedal: Čo sú to za mestá, ktoré si mi dal, brat môj? Nazval ich menom Kabúl až dodnes. 14 Potom poslal Chírám kráľovi stodvadsať talentov zlata. 15 To bola suma na roboty, ktorú vyzdvihol kráľ Šalamún na stavbu domu Hospodinovho, svojho domu, Milla, hradieb Jeruzalema, Chácóru, Megidda a Gézeru. 16 Faraón, egyptský kráľ totiž dobyl Gézer, vypálil ho, Kanaáncov, ktorí bývali v meste, pobil, a dal ho do vena svojej dcére, manželke Šalamúnovej. 17 Šalamún teda vybudoval Gézer a dolný Bétchorón, 18 Baalat a Támár na púšti v Judsku, 19 všetky skladištné mestá, ktoré mal Šalamún, aj mestá pre vozy, mestá pre jazdcov, i čokoľvek si prial Šalamún a čo mal vôľu budovať v Jeruzaleme, v Libanone alebo na celom území svojho panstva. 20 Všetky národnosti, čo ostali z Amorejcov, Chetejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebúsejcov, čo neboli z Izraelcov, 21 ich synov, ktorí po nich pozostali a ktorých Izraelci nemohli podrobiť hubiacej kliatbe, urobil otrokmi na nútené práce až dodnes. 22 Ale z Izraelcov nedal Šalamún nikoho za otroka; lebo boli bojovníkmi, jeho služobníkmi, kniežatami, dôstojníkmi, veliteľmi jeho vozov a jeho jazdcami. 23 Tí boli predstavenými dozorcov nad Šalamúnovými prácami; boli päťstopäťdesiati. Dozerali na ľud, ktorý vykonával práce. 24 Vtedy prešla faraónova dcéra z mesta Dávidovho do svojho domu, ktorý jej vystaval. Potom postavil Millo. 25 Šalamún prinášal trikrát do roka spaľované obete a obete spoločenstva na oltár, ktorý postavil Hospodinovi, a kadieval pred Hospodinom. A dokončil dom. 26 Kráľ Šalamún nastaval aj lode v Ecjón-Geberi, ktorý je pri Élate, na brehu Červeného mora, v Edóme; 27 Chirám poslal na lode svojich služobníkov, námorníkov, znalcov mora, k Šalamúnovým služobníkom. 28 Odišli do Ofíru; odtiaľ priviezli štyristodvadsať talentov zlata a priniesli ho kráľovi Šalamúnovi.

1Kr 9, 1-28

Verš 1
Keď Šalamún dostaval dom Hospodinov, kráľovský dom ako aj všetko, čo si Šalamún prial urobiť,
2Krn 7:11 - Keď Šalamún dokončil dom Hospodinov i kráľovský palác a vydarilo sa všetko, čo si umienil vykonať v dome Hospodinovom a vo svojom paláci,
2Krn 7:11 - Keď Šalamún dokončil dom Hospodinov i kráľovský palác a vydarilo sa všetko, čo si umienil vykonať v dome Hospodinovom a vo svojom paláci,

Verš 2
zjavil sa Hospodin Šalamúnovi druhý raz po tom, čo sa mu zjavil v Gibeóne.
1Kr 3:5 - V Gibeóne sa Hospodin ukázal Šalamúnovi vo sne, v noci. Boh mu riekol: Žiadaj si, čo ti mám dať!

Verš 3
Hospodin mu riekol: Vyslyšal som tvoju modlitbu i tvoju úpenlivú prosbu, ktorú si mi predostrel: posvätil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam naveky prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce budú tam po všetky dni.
Dt 12:11 - na miesto, ktoré vyvolí Hospodin, váš Boh, na prebývanie svojho mena, budete prinášať všetko, čo vám prikazuje: svoje spaľované i zábitné obete, svoje desiatky a rukami pozdvihované dávky i všetko najlepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hospodinovi.
1Kr 8:29 - Nech sú Tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno. Vyslyš modlitbu, ktorú sa Tvoj služobník modlí na tomto mieste.

Verš 5
utvrdím trón tvojho kráľovstva nad Izraelom naveky, ako som sľúbil tvojmu otcovi Dávidovi slovami: Nevyhladím nikoho z trónu Izraela.
2Sam 7:12 - Keď uplynie tvoj čas, a ty si ľahneš ku svojim otcom, dám ti potomka, ktorý bude pochádzať z teba, a upevním jeho kráľovstvo.
2Sam 7:16 - Trvalý bude tvoj dom i tvoje kráľovstvo večne predo mnou a tvoj trón bude pevný naveky.
1Kr 6:12 - Čo sa týka tohto domu, ktorý staviaš: ak budeš žiť podľa mojich ustanovení a mojich právnych príkazov, plniť a zachovávať moje prikázania, takže sa budeš podľa nich správať, splním pri tebe to, čo som prisľúbil tvojmu otcovi Dávidovi.
1Krn 22:10 - On postaví môjmu menu dom. On mi bude synom a ja jemu otcom; trón jeho kráľovstva nad Izraelom upevním naveky.
Ž 132:12 - Ak tvoji synovia zachovajú moju zmluvu i moje nariadenia, ktoré ich naučím, tak aj ich synovia budú na večné veky sedieť na tvojom tróne.
1Kr 2:4 - a aby Hospodin splnil svoj sľub, ktorý mi dal: Ak si budú tvoji synovia dávať pozor na svoje cesty a budú chodiť verne predo mnou celým srdcom a celou dušou, nevyhladia mužského nástupcu z trónu Izraela.

Verš 6
Ak sa však vy a vaši synovia odvrátite odo mňa, ak nebudete zachovávať moje prikázania a moje ustanovenia, ktoré som vám predložil, ale pôjdete a budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať,
2Sam 7:14 - Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrestám ho ľudskou palicou a ľudskými údermi.
Ž 89:29 - Naveky zachovám mu svoju milosť a moja zmluva ostane s ním pevná.

Verš 7
vyhladím Izrael z krajiny, ktorú som im dal, a dom, ktorý som zasvätil svojmu menu, zavrhnem spred svojej tváre. Izrael bude za príslovie a na posmech všetkým národom.
Jer 7:15 - A zavrhnem vás spred seba, ako som zavrhol všetkých vašich bratov, celé potomstvo Efrajima.
Dt 28:37 - Budeš na zdesenie, na odstrašujúci príklad a na posmech všetkým národom, ku ktorým ťa zavedie Hospodin.

Verš 8
Tento dom sa stane zboreniskom. Každý, kto pôjde okolo neho, zdesí sa a zahvízdne. Povedia: Prečo to učinil Hospodin tejto zemi a tomuto domu?
2Krn 7:21 - Nad týmto domom, ktorý je tak vyvýšený, užasne každý okoloidúci. A ak sa spýta: Prečo naložil Hospodin takto s touto krajinou a s týmto domom?
Dt 29:24 - Povedia: Preto, že opustili zmluvu Hospodina, Boha svojich otcov, ktorú s nimi uzavrel, keď ich vyviedol z Egypta;
Jer 22:8 - Mnoho národov prejde potom popri tomto meste a pýtať sa budú jeden druhého: Prečo naložil takto Hospodin s týmto veľkým mestom?

Verš 10
Dvadsať rokov po tom, čo postavil Šalamún oba domy, dom Hospodinov a dom kráľovský,
2Krn 8:1 - Dvadsať rokov po tom, čo Šalamún vystaval dom Hospodinov a svoj palác,

Verš 18
Baalat a Támár na púšti v Judsku,
2Krn 8:6 - Baalat i všetky skladištné mestá Šalamúnove, všetky vozové mestá a mestá pre jazdu, vôbec všetko, čo si zažiadal postaviť v Jeruzaleme, na Libanone a na celom území, kde panoval.

Verš 22
Ale z Izraelcov nedal Šalamún nikoho za otroka; lebo boli bojovníkmi, jeho služobníkmi, kniežatami, dôstojníkmi, veliteľmi jeho vozov a jeho jazdcami.
Lv 25:39 - Ak schudobnie tvoj brat pri tebe a predá sa ti, nedaj mu konať otrockú prácu.

Verš 24
Vtedy prešla faraónova dcéra z mesta Dávidovho do svojho domu, ktorý jej vystaval. Potom postavil Millo.
2Krn 8:11 - Faraónovu dcéru Šalamún vyviedol z mesta Dávidovho do domu, ktorý jej postavil, lebo si povedal: Moja žena nemôže bývať v dome Dávida, kráľa izraelského, pretože to sú sväté miesta, na ktoré sa dostala truhla Hospodinova.

1Kr 9,3 - "Meno" Pána označuje Pánovu osobu. Pán si teda zasvätil Šalamúnov chrám za trvalé bydlisko.

1Kr 9,13 - Až po dnešný deň - treba rozumieť: až do písania tejto knihy okolo polovice 6. storočia pr. Kr. - "Chabul" znamená ako nič. Hoci dal Šalamún Hiramovi najkrajšiu a najúrodnejšiu časť Galilejska, Hiram to pokladal za nič. Možno však, že Hiram podceňoval ponúkané mestá len z obchodného zvyku, lebo predsa dal na ne pôžičku, a to až 120 hrivien, skoro 50 kg zlata.

1Kr 9,15 - Šalamún staval aj rozličné pevnosti. - Melo (Mello) bolo akési jeruzalemské opevnenie, ktoré podľa 11,27 a 2 Krn 32,5 patrilo k Sionu. Porov. tiež 2 Sam 5,9. Miest zvaných Heser bolo viac a nevieme, o ktorom z nich je tu reč. - Magedo (Mageddo) ležalo na Jezraelskej rovine. - Gazer, dnešné Tell-Džezer, leží na polceste medzi Jeruzalemom a Jafou.

1Kr 9,16 - V. 16 udáva, ako dostal Šalamún Gazer.

1Kr 9,17 - Bethoron pozri 1 Sam 13,18.

1Kr 9,21 - O takejto kliatbe pozri 1 Sam 15,3. - Až po dnešný deň - porov. pozn. 9,13 n.

1Kr 9,26 - Ailath, dnes Akaba, ležal pri severnom výbežku Elanitskej zátoky. Bližšia poloha Asiongaberu je nám neznáma.

1Kr 9,28 - Nevieme iste, kde ležala krajina Ofír. Niektorí ju hľadajú v Indii, iní v južnej Arábii, zase iní na východnom pobreží Afriky proti ostrovu Madagaskar.