výhody registrácie

1. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Kr 9, 1-28

1 Keď Šalamún dokončil stavbu Hospodinovho domu, kráľovského paláca a všetkého, čo mienil vykonať, 2 zjavil sa mu Hospodin druhý raz odvtedy, ako sa mu predtým zjavil v Gibeóne. 3 Hospodin mu povedal: Vypočul som si tvoju modlitbu a tvoju úpenlivú prosbu, ktorými si sa ku mne utiekal. Posvätil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam trvalo prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce tam budú ustavične. 4 Ak budeš chodievať predo mnou tak, ako chodieval tvoj otec Dávid, bezúhonne a úprimne, konať tak, ako som ti prikázal, zachovávať moje ustanovenia a právne predpisy, 5 trvale upevním tvoj kráľovský trón nad Izraelom, ako som sľúbil tvojmu otcovi Dávidovi. Neostaneš na izraelskom tróne bez nástupcu. 6 Ak sa však vy i vaši synovia odvrátite odo mňa a nebudete dodržiavať moje prikázania a moje ustanovenia, ktoré som vám uložil, ale pôjdete slúžiť iným bohom a budete ich uctievať, 7 vyhubím Izrael z povrchu krajiny, ktorú som dal im, a dom, ktorý som zasvätil svojmu menu, zavrhnem od seba. Izrael sa stane odstrašujúcim príkladom všetkým národom. 8 Pokiaľ ide o tento nádherný dom, zarazí sa a zhíkne každý, kto prejde popri ňom. Na otázku: Prečo sa Hospodin takto zachoval k tejto krajine a k tomuto domu?, 9 dostanú odpoveď: Preto, že opustili svojho Boha, Hospodina, ktorý vyviedol ich otcov z Egypta, a pridŕžali sa iných bohov, uctievali ich a slúžili im. Preto Hospodin, ich Boh, dopustil na nich všetku túto pohromu. 10 Po dvadsiatich rokoch, počas ktorých staval Šalamún obe budovy, Hospodinov dom a kráľovský palác, 11 a počas ktorých dodával týrsky kráľ Chíram Šalamúnovi cédrové a cyprusové drevo i zlato, podľa všetkých jeho prianí, dal kráľ Šalamún Chíramovi dvadsať miest v Galilei. 12 Chíram sa vybral z Týru prezrieť si tie mestá, ktoré mu dal Šalamún, no nepáčili sa mu. 13 Povedal: Brat môj, čo si mi to dal za mestá? Nazval ich menom Kábul a tak sa tento kraj dodnes volá. 14 Potom poslal Chíram kráľovi stodvadsať talentov zlata. 15 Cieľom nútených prác, ktoré zaviedol kráľ Šalamún, bolo postaviť Hospodinov dom, vlastný palác, Millo, jeruzalemské múry, Chacór, Megiddo a Gézer. 16 Faraón, egyptský kráľ, sa vypravil, dobyl Gézer a vypálil ho. Kanaánčanov, obyvateľov mesta, pobil a dal ho do vena svojej dcére, Šalamúnovej žene. 17 Potom Šalamún znovu vybudoval Gézer, dolný Bét-Chorón, 18 Baálat, Támar na púšti, 19 všetky zásobovacie mestá, čo mal, ďalej mestá pre vojnové vozy a jazdu i čo hodlal Šalamún postaviť v Jeruzaleme, na Libanone a na celom území, kde vládol. 20 Všetok ľud, čo zostal z Amorejčanov, Chetitov, Perizzejov, Chivvijov a Jebúsejov, ktorí nemali izraelský pôvod, 21 ich potomkov, ktorí po nich zostali v krajine a ktorých Izraeliti nestihli vyhubiť kliatbou, podrobil Šalamún až dodnes nútenej pracovnej povinnosti. 22 Z Izraelitov však Šalamún nikoho nezotročil, lebo tí mu slúžili ako vojaci, úradníci, hodnostári, dôstojníci, velitelia vojnových vozov a jazdectva. 23 Hlavných dozorcov nad Šalamúnovým dielom bolo päťstopäťdesiat. Tí viedli ľud, čo vykonával práce. 24 Keď sa faraónova dcéra presťahovala z Dávidovho mesta do svojho domu, ktorý pre ňu postavil, dal sa budovať Millo. 25 Šalamún prinášal trikrát do roka spaľované obety a obety spoločenstva na oltári, ktorý postavil Hospodinovi a pálil tymian pred ním. Tak dokončil chrám. 26 Kráľ Šalamún vybudoval loďstvo v Ecjón-Geberi, ktorý je pri Élate na pobreží Červeného mora v Edómsku. 27 Chíram vyslal na lode svojich služobníkov, skúsených námorníkov, k služobníkom Šalamúnovým. 28 Plavili sa do Ofíru, odkiaľ priviezli štyristodvadsať talentov zlata a odovzdali to kráľovi Šalamúnovi.

1Kr 9, 1-28

Verš 1
Keď Šalamún dokončil stavbu Hospodinovho domu, kráľovského paláca a všetkého, čo mienil vykonať,
2Krn 7:11 - Keď Šalamún úspešne dobudoval Hospodinov dom, kráľovský palác i všetko, čo si zaumienil zariadiť v Hospodinovom dome a vo svojom paláci,
2Krn 7:11 - Keď Šalamún úspešne dobudoval Hospodinov dom, kráľovský palác i všetko, čo si zaumienil zariadiť v Hospodinovom dome a vo svojom paláci,

Verš 2
zjavil sa mu Hospodin druhý raz odvtedy, ako sa mu predtým zjavil v Gibeóne.
1Kr 3:5 - V Gibeóne sa mu v noci vo sne zjavil Hospodin. Boh mu povedal: Žiadaj si, čo ti mám dať!

Verš 3
Hospodin mu povedal: Vypočul som si tvoju modlitbu a tvoju úpenlivú prosbu, ktorými si sa ku mne utiekal. Posvätil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam trvalo prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce tam budú ustavične.
Dt 12:11 - Potom na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, váš Boh, za príbytok svojho mena, budete prinášať všetko, čo vám prikazujem: svoje spaľované obety, obety s hostinou, desiatky, pozdvihované obety a všetko najlepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hospodinovi.
1Kr 8:29 - Nechže sú tvoje oči nocou-dňom upreté na tento dom, na miesto, o ktorom si sa vyslovil, že tam bude tvoje meno. Vypočuj modlitbu, ktorú ti tvoj služobník predkladá na tomto mieste.

Verš 5
trvale upevním tvoj kráľovský trón nad Izraelom, ako som sľúbil tvojmu otcovi Dávidovi. Neostaneš na izraelskom tróne bez nástupcu.
2Sam 7:12 - Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim otcom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba, a upevním jeho kráľovskú moc.
2Sam 7:16 - Tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou, tvoj trón bude navždy pevný.
1Kr 6:12 - Staviaš tento chrám. Ak sa budeš riadiť mojimi ustanoveniami, plniť moje právne predpisy, dodržiavať všetky moje prikázania a podľa nich sa správať, splním ti svoj sľub, čo som dal tvojmu otcovi Dávidovi.
1Krn 22:10 - On postaví môjmu menu dom. Bude mi synom a ja jemu otcom. Jeho kráľovský trón nad Izraelom natrvalo upevním.
Ž 132:12 - Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu i prikázania, ktoré ich naučím, potom ich synovia na večné veky budú sedieť na tvojom tróne.
1Kr 2:4 - Tak splní Hospodin svoj sľub, ktorý mi dal: Ak budú tvoji synovia dbať na spôsob svojho života a budú verne chodiť predo mnou celým srdcom a celou dušou, budeš mať vždy niekoho na tróne Izraela.

Verš 6
Ak sa však vy i vaši synovia odvrátite odo mňa a nebudete dodržiavať moje prikázania a moje ustanovenia, ktoré som vám uložil, ale pôjdete slúžiť iným bohom a budete ich uctievať,
2Sam 7:14 - Budem mu otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrescem ho palicou a údermi ako kohokoľvek z ľudí.
Ž 89:29 - Svoju milosť mu zachovám naveky, verne s ním dodržím zmluvu.

Verš 7
vyhubím Izrael z povrchu krajiny, ktorú som dal im, a dom, ktorý som zasvätil svojmu menu, zavrhnem od seba. Izrael sa stane odstrašujúcim príkladom všetkým národom.
Jer 7:15 - Odoženiem vás spred seba, ako som odohnal všetkých vašich bratov, celé potomstvo Efrajima.
Dt 28:37 - Budeš odstrašujúcim príkladom a terčom posmechu pre všetky národy, ku ktorým ťa Hospodin zavedie.

Verš 8
Pokiaľ ide o tento nádherný dom, zarazí sa a zhíkne každý, kto prejde popri ňom. Na otázku: Prečo sa Hospodin takto zachoval k tejto krajine a k tomuto domu?,
2Krn 7:21 - Nad týmto veľkolepým domom sa zarazí každý okoloidúci. Na otázku: Prečo sa tak zachoval Hospodin k tejto krajine a k tomuto domu?,
Dt 29:24 - Povedia: Preto, lebo opustili zmluvu Hospodina, Boha svojich otcov, ktorú s nimi uzavrel, keď ich vyviedol z Egypta,
Jer 22:8 - Mnohé národy prejdú popri tomto meste a jeden druhého sa bude pýtať: Prečo Hospodin takto urobil s týmto veľkým mestom?

Verš 10
Po dvadsiatich rokoch, počas ktorých staval Šalamún obe budovy, Hospodinov dom a kráľovský palác,
2Krn 8:1 - Po dvadsiatich rokoch, počas ktorých staval Šalamún Hospodinov dom a vlastný palác,

Verš 18
Baálat, Támar na púšti,
2Krn 8:6 - Baálat a všetky skladiskové mestá, čo patrili Šalamúnovi, všetky mestá pre vojnové vozy a kone, vôbec všetko, čo chcel vybudovať v Jeruzaleme, na Libanone a na celom území svojej ríše.

Verš 22
Z Izraelitov však Šalamún nikoho nezotročil, lebo tí mu slúžili ako vojaci, úradníci, hodnostári, dôstojníci, velitelia vojnových vozov a jazdectva.
Lv 25:39 - Ak tvoj brat pri tebe schudobnie a predá sa ti, nezotročuj ho tvrdou prácou.

Verš 24
Keď sa faraónova dcéra presťahovala z Dávidovho mesta do svojho domu, ktorý pre ňu postavil, dal sa budovať Millo.
2Krn 8:11 - Faraónovu dcéru presťahoval Šalamún z Dávidovho mesta do domu, ktorý pre ňu postavil. Povedal si totiž: Moja žena nemôže bývať v dome izraelského kráľa Dávida, lebo sú to posvätné miesta, ktorými prechádzala Hospodinova archa.

1Kr 9,3 - "Meno" Pána označuje Pánovu osobu. Pán si teda zasvätil Šalamúnov chrám za trvalé bydlisko.

1Kr 9,13 - Až po dnešný deň - treba rozumieť: až do písania tejto knihy okolo polovice 6. storočia pr. Kr. - "Chabul" znamená ako nič. Hoci dal Šalamún Hiramovi najkrajšiu a najúrodnejšiu časť Galilejska, Hiram to pokladal za nič. Možno však, že Hiram podceňoval ponúkané mestá len z obchodného zvyku, lebo predsa dal na ne pôžičku, a to až 120 hrivien, skoro 50 kg zlata.

1Kr 9,15 - Šalamún staval aj rozličné pevnosti. - Melo (Mello) bolo akési jeruzalemské opevnenie, ktoré podľa 11,27 a 2 Krn 32,5 patrilo k Sionu. Porov. tiež 2 Sam 5,9. Miest zvaných Heser bolo viac a nevieme, o ktorom z nich je tu reč. - Magedo (Mageddo) ležalo na Jezraelskej rovine. - Gazer, dnešné Tell-Džezer, leží na polceste medzi Jeruzalemom a Jafou.

1Kr 9,16 - V. 16 udáva, ako dostal Šalamún Gazer.

1Kr 9,17 - Bethoron pozri 1 Sam 13,18.

1Kr 9,21 - O takejto kliatbe pozri 1 Sam 15,3. - Až po dnešný deň - porov. pozn. 9,13 n.

1Kr 9,26 - Ailath, dnes Akaba, ležal pri severnom výbežku Elanitskej zátoky. Bližšia poloha Asiongaberu je nám neznáma.

1Kr 9,28 - Nevieme iste, kde ležala krajina Ofír. Niektorí ju hľadajú v Indii, iní v južnej Arábii, zase iní na východnom pobreží Afriky proti ostrovu Madagaskar.