výhody registrácie

1. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Kr 6, 1-38

1 V štyristo osemdesiatom roku po vyjdení Izraela z Egypta, v štvrtom roku Šalamúnovho kraľovania nad Izraelom, v mesiaci ziv, ktorý bol druhým mesiacom, začal Šalamún stavať dom Hospodinov. 2 Dom, ktorý staval kráľ Šalamún Hospodinovi, mal šesťdesiat lakťov dĺžku, dvadsať šírku a tridsať lakťov výšku. 3 Predsieň pred hlavnou budovou chrámu mala dĺžku dvadsať lakťov v čele šírky domu; jej šírka bola desať lakťov pred budovou. 4 Na dome dal urobiť okná s kamennými rámami a mrežami. 5 K stene budovy dal zôkol-vôkol pribudovať prístavby - okolo stien budovy, okolo chrámovej siene a zadnej svätyne - a narobil zôkol-vôkol komory. 6 Spodná prístavba mala šírku päť, stredná šesť a tretia sedem lakťov; lebo nechal okolo domu zvonku výstupky bez zásahu do stien domu. 7 Keď stavali dom, stavali ho z hotových kameňov z lomu, takže pri stavbe domu nebolo počuť ani kladivo, ani sekeru, ani nijaký železný nástroj. 8 Vchod do spodnej komory bol po pravej strane domu. Točenými schodmi sa vystupovalo do strednej a zo strednej do tretej komory. 9 Tak postavil dom a dokončil ho. Potom pokryl dom cédrovými brvnami a doskami. 10 Postavil aj prístavby k celému domu. Ich výška bola päť lakťov. K domu ich upevnil cédrovým drevom. 11 Vtedy zaznelo slovo Hospodinovo k Šalamúnovi: 12 Čo sa týka tohto domu, ktorý staviaš: ak budeš žiť podľa mojich ustanovení a mojich právnych príkazov, plniť a zachovávať moje prikázania, takže sa budeš podľa nich správať, splním pri tebe to, čo som prisľúbil tvojmu otcovi Dávidovi. 13 Budem prebývať uprostred Izraelcov a neopustím svoj izraelský ľud. 14 Tak vystaval Šalamún dom a dokončil ho. 15 Steny domu obložil zvnútra cédrovými doskami od podlahy až po hrady; vnútro obložil drevom a dlážku domu vydláždil cyprusovými doskami. 16 Na dvadsať lakťov od zadnej steny domu vybudoval priečku z cédrových dosák od podlahy až po hrady, a tak vytvoril vo vnútri zadnú svätyňu, totiž veľsvätyňu. 17 Chrámová sieň pred ňou mala štyridsať lakťov. 18 Zvnútra bol dom cédrový, s rezbami kolokvintových ornamentov a kvetinových ozdôb. Všade bolo cédrovie, tak že kameň nebolo ani vidieť. 19 Zadnú svätyňu zriadil vo vnútri domu, aby tam uložil Hospodinovu truhlu zmluvy. 20 Pred zadnou svätyňou, ktorá bola dvadsať lakťov dlhá, dvadsať lakťov široká a dvadsať lakťov vysoká a ktorú obložil tepaným zlatom, urobil oltár z cédrovia. 21 Potom Šalamún obložil dom zvnútra tepaným zlatom, pretiahol zlaté reťaze pod zadnou svätyňou a obložil ju zlatom. 22 Celý dom obložil zlatom - úplne celý dom. Aj celý oltár, ktorý bol pred zadnou svätyňou, obložil zlatom. 23 Do zadnej svätyne dal z olivového dreva zhotoviť dvoch cherubov. Ich výška bola desať lakťov. 24 Päť lakťov malo aj druhé krídlo cheruba. Od konca krídla jedného po koniec krídla druhého bolo desať lakťov. 25 Desať lakťov mal aj druhý cherub. Obaja cherubi mali rovnakú mieru a rovnaký vzhľad. 26 Jeden cherub mal výšku desať lakťov, tak isto aj druhý. 27 Cherubov umiestnil doprostred najvnútornejšej časti domu. Cherubi mali roztiahnuté krídla, takže krídlo jedného sa dotýkalo jednej steny a krídlo druhého sa dotýkalo druhej steny. Uprostred domu sa dotýkalo ich krídlo s krídlom. 28 Aj cherubov obložil zlatom. 29 Všetky steny domu dookola dal ozdobiť rezbami cherubov, palmových ornamentov a kvetinových ozdôb zvnútra i zvonku. 30 Aj dlážku domu obložil zlatom zvnútra i zvonku. 31 Na vchod do zadnej svätyne dal urobiť dvere z olivového dreva. Vrchný prah a zárubne boli päťuhlové. 32 Obe krídla dvier boli z olivového dreva. Ozdobil ich rezbami cherubov, palmových ornamentov a kvetinových ozdôb, obložil zlatom, totiž potiahol cherubov a palmové ornamenty zlatom. 33 Tak isto dal urobiť aj na vchode do chrámovej siene zárubne z olivového dreva, ale štvoruhlé, 34 a dve krídla dvier z cyprusového dreva. Dve otočné časti malo jedno krídlo dvier a dve otočné časti malo druhé krídlo dvier. 35 Na nich dal vyrezať cherubov, palmové ornamenty a kvetinové ozdoby a obložil ich tepaným zlatom priliehajúcim k reliéfom. 36 Potom vystaval vnútorné nádvorie z troch vrstiev kvádrov a z vrstvy tesaných cédrov. 37 Základy domu Hospodinovho boli položené vo štvrtom roku, v mesiaci ziv, 38 a v roku jedenástom, v mesiaci búl, ktorý je ôsmym mesiacom, dokončil dom so všetkými podrobnosťami a so všetkým, čo k nemu patrilo. Staval ho sedem rokov.

1Kr 6, 1-38

Verš 27
Cherubov umiestnil doprostred najvnútornejšej časti domu. Cherubi mali roztiahnuté krídla, takže krídlo jedného sa dotýkalo jednej steny a krídlo druhého sa dotýkalo druhej steny. Uprostred domu sa dotýkalo ich krídlo s krídlom.
Ex 25:20 - Cherubi budú mať nahor rozpäté krídla; svojimi krídlami budú prikrývať vrchnák; ich tváre budú obrátené proti sebe; tváre cherubov budú upreté na vrchnák.

Verš 1
V štyristo osemdesiatom roku po vyjdení Izraela z Egypta, v štvrtom roku Šalamúnovho kraľovania nad Izraelom, v mesiaci ziv, ktorý bol druhým mesiacom, začal Šalamún stavať dom Hospodinov.
2Krn 3:2 - Stavať začal druhý deň v druhom mesiaci štvrtého roku svojej vlády.
Sk 7:47 - Šalamún Mu potom vystavil dom.

Verš 3
Predsieň pred hlavnou budovou chrámu mala dĺžku dvadsať lakťov v čele šírky domu; jej šírka bola desať lakťov pred budovou.
Jn 10:23 - Keď sa Ježiš prechádzal v chráme v sieni Šalamúnovej,
Sk 3:11 - A keďže sa potom pridržiaval Petra a Jána, všetok ľud zbehol sa k nim do siene, takzvanej Šalamúnovej, a všetci boli prestrašení.
Sk 5:12 - Rukami apoštolov diali sa medzi ľudom mnohé znamenia a zázraky. A všetci jednomyseľne bývali v sieni Šalamúnovej;

Verš 12
Čo sa týka tohto domu, ktorý staviaš: ak budeš žiť podľa mojich ustanovení a mojich právnych príkazov, plniť a zachovávať moje prikázania, takže sa budeš podľa nich správať, splním pri tebe to, čo som prisľúbil tvojmu otcovi Dávidovi.
1Kr 2:4 - a aby Hospodin splnil svoj sľub, ktorý mi dal: Ak si budú tvoji synovia dávať pozor na svoje cesty a budú chodiť verne predo mnou celým srdcom a celou dušou, nevyhladia mužského nástupcu z trónu Izraela.
1Kr 9:4 - A ak ty budeš chodiť predo mnou, ako chodieval tvoj otec Dávid, s bezúhonným srdcom a v úprimnosti, takže budeš robiť všetko, čo som ti prikázal - zachovávať moje ustanovenia a moje právne predpisy -
2Sam 7:13 - On vystaví dom môjmu menu a upevním jeho kráľovský trón na veky.
1Krn 22:10 - On postaví môjmu menu dom. On mi bude synom a ja jemu otcom; trón jeho kráľovstva nad Izraelom upevním naveky.
1Krn 22:19 - Zamerajte teda svoju myseľ i srdce na hľadanie Hospodina, svojho Boha! Vstaňte a postavte svätyňu Hospodina, Boha, aby vniesli truhlu zmluvy Hospodinovej i posvätné Božie náčinie do domu, ktorý má byť postavený menu Hospodinovmu!

Verš 23
Do zadnej svätyne dal z olivového dreva zhotoviť dvoch cherubov. Ich výška bola desať lakťov.
Ex 25:18 - Urob i dvoch cherubov, z tepaného zlata ich urob na oboch koncoch vrchnáka;

1Kr 6,1 - Popis stavby chrámu ťažko rozumieť, lebo presný význam mnohých odborných výrazov dnes už nepoznáme. K tomu je na mnohých miestach aj text porušený, ba, tak sa zdá, aj vety sú poprehadzované. - 4. rok panovania Šalamúna bol rok 968 pr. Kr. Podľa toho Izraeliti vyšli z Egypta r. 1448 pr. Kr., čo je veľmi pravdepodobné. - Mesiac ziv je sivan, druhý mesiac izraelského kalendára, náš apríl-máj. - Čo sa týka miesta, kde postavili chrám, porov. 2 Sam 24,18 n. a 2 Krn 3,1.

1Kr 6,10 - Výšku prístavby rozumej tak, že každé poschodie bolo 5 lakťov vysoké.

1Kr 6,17 - Zo 60 lakťov celej dĺžky chrámovej budovy pripadlo 40 lakťov na svätyňu, ktorá bola pred veľsvätyňou.

1Kr 6,20 - Osnova je tu porušená, niektoré výrazy sa tu zbytočne opakujú. - 21. verš prekladáme podľa Vulg. V dnešnom hebrejskom texte nemá zmyslu.

1Kr 6,29 - Vnútorná budova je veľsvätyňa, vonkajšia je svätyňa.

1Kr 6,31 - Verš 31. je porušený. Päťuholný rám nebol hore vodorovný, ale tvoril v prostriedku nahor piaty uhol.

1Kr 6,36 - Vnútorné nádvorie sa volalo kňazským (2 Krn 4,9) alebo horným (Jer 26,10) nádvorím.